Začetna in stalna plovnost

Da bi bil zrakoplov sposoben za varno zračno plovbo, je treba njegovo stanje plovnosti ugotoviti pri vstopu v nacionalni register zrakoplovov ter ga neprekinjeno nadzirati do izpisa iz registra zrakoplovov. Ta koncept se imenuje "začetna in stalna plovnost".

V odvisnosti od namena, za katerega se zrakoplov uporablja, lahko stalno plovnost vodi:

  • zračni prevoznik ali samostojna organizacija,
  • sam lastnik oziroma uporabnik zrakoplova.

Zračni prevoznik ali samostojna organizacija za vodenje stalne plovnosti mora imeti dovoljenje Javne agencije za agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.


Za vzpostavitev plovnosti zrakoplova je potrebno:
Vloga
Rezervirati registrsko oznako
več
AIR.OBR-107
Vpisati zrakoplov v register
večAIR.OBR-108
Pridobiti spričevalo o plovnosti
več
AIR.OBR-000039
Pridobiti potrdilo o pregledu plovnosti (če je potrebno)
več
AIR.OBR-92
Pridobiti spričevalo o hrupu
več
AIR.OBR-93
Pridobiti dovoljenje za radijsko postajo (izdaja ga AKOS)
več
povezava
Registrirati ELT/PLB
več
povezava
Pridobiti Mode S ATC transponder identifikacijsko kodo
več
AIR.OBR-127
Urediti potrditev programa vzdrževanja
več
AIR.OBR-000010
Zavarovati zrakoplov
več
povezava

Opomba: Vlogam je potrebno priložiti vse potrebne priloge, dokazila in kontrolne liste.