Pravila letenja (SERA)

Pravila letenja (SERA)

Od 4. decembra 2014 v Republiki Sloveniji velja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (t.i. SERA uredba).

SERA uredba je bila večkrat posodobljena, dopolnjena in popravljena. Zadnji čistopis uredbe je objavljen na naslednji povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0923-20231005&qid=1709108164489

Uredba o izvajanju SERA uredbe

Dne 5. 3. 2015 je bila izdana nacionalna Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15).


Operativno-tehnična zahteva

Agencija za civilno letalstvo je na podlagi določb SERA izdala:

  • Operativno-tehnično zahtevo o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/22),
  • Operativno-tehnična zahteva o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 10/22),
  • Operativno-tehnično zahtevo o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) (Uradni list RS, št. 180/20) ter
  • Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 128/22).


Sprejemljiv način skladnosti

EASA je na podlagi SERA izdala sprejemljive načine zagotavljanja skladnosti s SERA, kateri so zbrani v dokumentu »Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA).


SERA in Pravilnik o letenju letal

Določbe Pravilnika o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet, 72/03, 51/07, 52/16 in 83/16), ki so v nasprotju z določili SERA, se skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ne uporabljajo več.


Izjeme za posebne operacije, skladno s SERA

Skladno s 4. členom SERA vodi Agencija za civilno letalstvo na zahtevo subjektov, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu in usposabljanje, ki je varno za izvajanje teh dejavnosti, kot jih določa SERA, postopek odobritve izjem. Nabor s strani izvajalcev posebnih operacij sporočenih izjem agencija sporoča EASA-i.


SERA in odstopanje od ICAO standardov in priporočil

Republika Slovenija je Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) obvestila o skupno dogovorjenih razlikah. Razlike so objavljene v poglavju GEN 1.7 »Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures« Zbornika letalskih informacij (AIP):

https://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/history-en-GB.html

ICAO priloge, standarde in priporočene prakse v zvezi s pravili letenja se upošteva, v kolikor niso v nasprotju z določili SERA.


Povezave: