Dovoljenje za letenje - EASA

Dovoljenje za letenje se izda za zrakoplov, ki ne izpolnjuje - ali za katerega ni bilo potrjeno, da izpolnjuje - veljavne zahteve glede plovnosti, vendar še vedno omogoča varen let pod določenimi pogoji in za določene namene po Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012.

Če je odobritev pogojev letenja povezana z varnostjo projekta »is related to the safety od design« skladno z 21.A.710(a), pogoje letenja odobri EASA ali ustrezno odobrena projektna organizacija, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(6).

V primeru, da odobritev pogojev letenja ni povezana z varnostjo projekta, pogoje letenja odobri pristojni organ (CAA). Podrobnejšo opredelitev za odobritev pogojev za letenje in njihovo povezavo z varnostjo projekta »is related to the safety od design« ali ne, najdete v GM 21.A.710, Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012.

CAA izda dovoljenje za letenje za zrakoplov, vpisan v register zrakoplovov RS, oziroma v primeru neregistriranega zrakoplova pristojni organ, imenovan s strani države članice, ki je predpisala identifikacijske oznake (kjer bo registriran) skladno z 21.A.705.

Povezave na zahtevane dokumente za izdajo Dovoljenja za letenje
Skupna vloga za odobritev pogojev za letenje in dovoljenja za letenje

AIR.OBR-000016

Vloga za odobritev pogojev za letenje za namen izdaje dovoljenja za letenje - FO.CERT.00037 (v primeru, ko je odobritev pogojev povezana z varnostjo projekta »is related to the safety of the design«)

povezava