Dovoljenje za letenje - EASA

Stranka, v primeru potrebe po izdaji dovoljenja za letenje vloži Skupna vloga za odobritev pogojev za letenje in Dovoljenja za letenje (AIR.OBR-000016)

Dovoljenje za letenje se izda za zrakoplov, ki ne izpolnjuje, ali za katere ni bilo potrjeno, da izpolnjuje veljavnih zahtev glede plovnosti, vendar še vedno omogoča varen let pod določenimi pogoji in za določene namene po Uredba Komisije (EU) št. 748/2012.

Če je odobritev pogojev letenja povezana z varnostjo projekta (is related to the safety od design) skladno z 21.A.710(a), pogoje letenja odobri EASA (FO CERT 00037-003) ali ustrezno odobrena projektna organizacija, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(6). 

V primeru, da odobritev pogojev letenja ni povezana z varnostjo projekta, pogoje letenja odobri pristojni organ. Podrobnejšo opredelitev za odobritev pogojev za letenje in njihovo povezavo z varnostjo projekta (is related to the safety od design) ali ne, najdete v GM 21.A.710, Uredba Komisije (EU) št. 748/2012.

CAA-SI izda dovoljenje za letenje za zrakoplov vpisan v register zrakoplovov RS, oz. v primeru neregistriranega zrakoplova, pristojni organ imenovan s strani države članice, ki je predpisala identifikacijske oznake (kjer bo registriran) skladno z 21.A.705, Uredba Komisije (EU) št. 748/2012.