Dovoljenje za letenje - EASA

Stranka v primeru potrebe po izdaji dovoljenja za letenje vloži skupno vlogo za odobritev pogojev za letenje in dovoljenja za letenje (AIR.OBR-000016)

Dovoljenje za letenje se izda za zrakoplov, ki ne izpolnjuje ali za katerega ni bilo potrjeno, da izpolnjuje veljavne zahteve glede plovnosti, vendar še vedno omogoča varen let pod določenimi pogoji in za določene namene po Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012.

Če je odobritev pogojev letenja povezana z varnostjo projekta (is related to the safety od design) skladno z 21.A.710(a), pogoje letenja odobri EASA (FO CERT 00037-003) ali ustrezno odobrena projektna organizacija v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(6). 

Če odobritev pogojev letenja ni povezana z varnostjo projekta, pogoje letenja odobri pristojni organ. Podrobnejšo opredelitev za odobritev pogojev za letenje in njihovo povezavo z varnostjo projekta (is related to the safety od design) najdete v GM 21.A.710, Uredba Komisije (EU) št. 748/2012.

CAA-SI izda dovoljenje za letenje za zrakoplov, vpisan v Register zrakoplovov RS. Kadar zrakoplov ni vpisan v register, dovoljenje izda pristojni organ, imenovan s strani države članice, ki je predpisala identifikacijske oznake skladno z 21.A.705, Uredba Komisije (EU) št. 748/2012.