Zavarovanje

Obvezno zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru

Lastnik zrakoplova mora zavarovanje, ki je po zakonu obvezno, skleniti, preden začne zrakoplov uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je zrakoplov v uporabi.

Zavarovalnice, ki so v Republiki Sloveniji pooblaščene za sklepanje obveznih zavarovanj lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo, so navedene na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor. (Zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za sklepanje - C Zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo).

https://www.a-zn.si/

https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-subjektov-nadzora/?iskalni_niz=&skupina=all&drzava=all&zav_vrste=C1

Vodja zrakoplova ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik zrakoplova, mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju oziroma dokazilo o ustreznem zavarovalnem kritju v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 pred začetkom leta in med letom pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o letalstvu.

Lastnik zrakoplova mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh v skladu z določbami Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) in Uredbo (ES) št. 785/2004.

Pogodbo o zavarovanju sklene lastnik zrakoplova glede na dovoljene komercialne letalske dejavnosti letalskega prevoznika ali operatorja zrakoplova oziroma glede na dovoljene nekomercialne letalske aktivnosti operatorja zrakoplova v času izvedbe leta.

V dokazilu o zavarovanju mora zavarovalnica navesti tudi, katera zavarovanja so zajeta in v kakšnem obsegu ter da je zavarovanje sklenjeno v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004.

Uredba (ES) št. 785/2004 v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje določa minimalne zahteve glede zavarovanja za letalske prevoznike in operaterje v povezavi s:

 • potniki,
 • prtljago,
 • tovorom in
 • tretjimi osebami.


Zavarovanje odgovornosti do potnikov, prtljage in tovora

Najnižje zavarovalno kritje odgovornosti do potnikov znaša 250 000 posebnih pravic črpanja (SDR) za potnika. V zvezi z nekomercialnimi operacijami zrakoplovov z MTOM, ki znaša 2 700 kg ali manj, znaša najnižje zavarovalno kritje najmanj 100.000 SDR za posameznega potnika.

2. Za odgovornost v zvezi s prtljago najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 1131 SDR za potnika.

3. Za odgovornost v zvezi s tovorom najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 19 SDR za kilogram.


Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb

V zvezi z odgovornostjo do tretjih oseb znaša najnižje zavarovalno kritje za nesrečo prav za vsak zrakoplov:

Kategorija
MTOM (kg)
Najnižje zavarovanje (milijon SDR)
1
< 500
0,75
2
< 1000
1,5
3
< 2700
3
4
< 6000
7
5
< 12000
18
6
< 25000
80
7
< 50000
150
8
< 200000
300
9
< 500000
500
10
≥ 500000
700

„SDR“ (Special Drawing Rights) pomeni posebne pravice črpanja, kakor jih opredeljuje Mednarodni denarni sklad.


Če letalski prevoznik ali operator zrakoplova oziroma uporabnik ne spoštuje predpisov v zvezi z obveznim zavarovanjem, so v 45. členu ZOZP predpisane globe od 1.251 EUR do 25. 037 EUR (45. člen ZOZP).

Uredba (ES) št. 785/2004 se ne uporablja za:

(a) državne zrakoplove, kot so opredeljeni v členu 3(b) Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane 7. decembra 1944 v Chicagu;

(b) modele zrakoplovov z MTOM, manjšo od 20 kg;

(c) letalne naprave, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog (vključno z motornimi jadralnimi padali in motornimi zmaji);

(d) privezane balone;

(e) zmaje;

(f) padala (vključno s padali, ki se dvignejo v zrak s pomočjo čolna, avtomobila ali vitla);

(g) zrakoplove, vključno z jadralnimi letali z MTOM, manjšo od 500 kg, in mikrolahka letala, ki:

 • se uporabljajo v nekomercialne namene ali
 • se uporabljajo za lokalno usposabljanje pilotov, ki ne poteka prek mednarodnih meja,
  pod pogojem, da se to nanaša na zahteve glede zavarovanja
  , predvidene s to uredbo, v zvezi z vojnimi tveganji in terorizmom.


Predpisi

 • Zakon o letalstvu - ZLet (Uradni list RS, št. 81/2010 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16);
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu - ZOZP (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G);
 • Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30. 4. 2004, str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 (UL L 87, 7. 4. 2010, str. 19).