Zavarovanje

Obvezno zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru

Lastnik zrakoplova mora zavarovanje, ki je po zakonu obvezno, skleniti, preden začne zrakoplov uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je zrakoplov v uporabi.

Zavarovalnice, ki so v Republiki Sloveniji pooblaščene za sklepanje obveznih zavarovanj lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo, so navedene na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor.

https://www.a-zn.si/

https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-subjektov-nadzora/?iskalni_niz=&skupina=all&drzava=all&zav_vrste=C1

Vodja zrakoplova ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik zrakoplova, mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju oziroma dokazilo o ustreznem zavarovalnem kritju v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 pred začetkom leta in med letom pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o letalstvu.

Lastnik zrakoplova mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh v skladu z določbami Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) in Uredbo (ES) št. 785/2004.

Pogodbo o zavarovanju sklene lastnik zrakoplova glede na dovoljene komercialne letalske dejavnosti letalskega prevoznika ali operatorja zrakoplova oziroma glede na dovoljene nekomercialne letalske aktivnosti operatorja zrakoplova v času izvedbe leta.

V dokazilu o zavarovanju mora zavarovalnica navesti tudi, katera zavarovanja so zajeta in v kakšnem obsegu ter da je zavarovanje sklenjeno v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004.

Uredba (ES) št. 785/2004 določa minimalne zahteve glede zavarovanja za letalske prevoznike in operaterje v povezavi s:

 • potniki,
 • prtljago,
 • tovorom in
 • tretjimi osebami.


Zavarovanje odgovornosti do potnikov, prtljage in tovora

Najnižje zavarovalno kritje odgovornosti do potnikov znaša 250000 posebnih pravic črpanja (SDR) za potnika. V zvezi z nekomercialnimi operacijami zrakoplovov z MTOM, ki znaša 2 700 kg ali manj, znaša najnižje zavarovalno kritje najmanj 100000 SDR za posameznega potnika.

Za odgovornost v zvezi s prtljago najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 1288 SDR za potnika.

Za odgovornost v zvezi s tovorom najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 22 SDR za kilogram.


Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb

V zvezi z odgovornostjo do tretjih oseb znaša najnižje zavarovalno kritje za nesrečo prav za vsak zrakoplov:

Kategorija
MTOM (kg)
Najnižje zavarovanje (milijon SDR)
1
< 500
0,75
2
< 1000
1,5
3
< 2700
3
4
< 6000
7
5
< 12000
18
6
< 25000
80
7
< 50000
150
8
< 200000
300
9
< 500000
500
10
≥ 500000
700

„SDR“ (Special Drawing Rights) pomeni posebne pravice črpanja, kakor jih opredeljuje Mednarodni denarni sklad.


Če letalski prevoznik ali operator zrakoplova oziroma uporabnik ne spoštuje predpisov v zvezi z obveznim zavarovanjem, so v 45. členu ZOZP predpisane globe od 1.251 EUR do 25.037 EUR (45. člen ZOZP).

Uredba (ES) št. 785/2004 se ne uporablja za:

(a) državne zrakoplove, kot so opredeljeni v členu 3(b) Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane 7. decembra 1944 v Chicagu;

(b) modele zrakoplovov z MTOM, manjšo od 20 kg;

(c) letalne naprave, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog (vključno z motornimi jadralnimi padali in motornimi zmaji);

(d) privezane balone;

(e) zmaje;

(f) padala (vključno s padali, ki se dvignejo v zrak s pomočjo čolna, avtomobila ali vitla);

(g) zrakoplove, vključno z jadralnimi letali z MTOM, manjšo od 500 kg, in mikrolahka letala, ki:

 • se uporabljajo v nekomercialne namene ali
 • se uporabljajo za lokalno usposabljanje pilotov, ki ne poteka prek mednarodnih meja,
  pod pogojem, da se to nanaša na zahteve glede zavarovanja
  , predvidene s to uredbo, v zvezi z vojnimi tveganji in terorizmom.


Predpisi

 • Zakon o letalstvu - ZLet (Uradni list RS, št. 81/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19);
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu - ZOZP (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G);
 • Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30. 4. 2004, str. 1), nazadnje z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1118 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 243, 29.7.2020, str. 1–2).