Izbris iz registra

Za izbris zrakoplova iz registra je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za izbris zrakoplova iz registra (AIR.OBR-95) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo;

  • Izjava, da so z zrakoplova odstranjene oznake državne pripadnosti, registrske oznake ter zastavi; Vrniti je potrebno originalne dokumente (Spričevalo o plovnosti, Potrdilo o vpisu v register, Dovoljenje za letenje);

  • V primeru pogodbe o zakupu zrakoplova – izjava uporabnika o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe;

  • V primeru prodaje zrakoplova v tujino – informacija o bodočem lastniku oziroma informacija o državi bodočega lastnika;

  • Če je zrakoplov uničen ali je postal trajno neploven – dokazilo (izjava stranke, da je zrakoplov uničen, oziroma poročilo preiskovalca letalskih nesreč – pridobi Agencija sama);

  • Če je vlagatelj uporabnik, je potrebno priložiti overjeno pooblastilo lastnika; 

  • Če je na zrakoplovu hipoteka, je potrebno priložiti dovoljenje zastavnega upnika.


Agencija izbriše zrakoplov iz registra v skladu z 28. členom Zakona o letalstvu po uradni dolžnosti:

  • če zrakoplov v zadnjih treh letih ni imel veljavnega spričevala o plovnosti zrakoplova in
  • če je zrakoplov uničen ali izgubljen in je iskanje zaključeno na podlagi končnega poročila preiskovalca letalskih nesreč.