Informacije


PRIDOBITEV CERTIFIKATA ZA LETALSKO OSEBJE (AME)

Prva pridobitev certifikata AME / razred 2-LAPL

Kandidati, ki želijo prvič pridobiti certifikat za izvajanje zdravniških pregledov za razred 2,  morajo sodelovati pri najmanj 20 pregledih pilotov skladno z zahtevami za razred 2. Da bi usvojili čim več znanja in veščin, sodelujejo tako pri izdaji začetnih zdravniških spričeval kot pri ponovnih in obnovitvenih zdravniških pregledih (pri skupno zahtevanih pregledih se upošteva vse vrste pregledov za razred 2).

Oseba, ki vodi usposabljanje kandidata za AME, je AME s privilegijem za izvajanje zdravniških pregledov za razred 1/2. Kandidat lahko opravlja usposabljanje tudi pri več AME-jih.

Usposabljanje kandidata AME se zabeleži v zapise o usposabljanju na dokument FCL.OBR-81 (zabeležijo se glavni poudarki pri usposabljanju AME). Zapise o usposabljanju podpiše AME, pri katerem se je kandidat usposabljal, in se v izvirni obliki priložijo vlogi za pridobitev certifikata AME.

Prosilci za pridobitev certifikata AME morajo:

 • biti polno usposobljeni in imeti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter potrdilo o opravljenem specialističnem usposabljanju;
 • opraviti osnovni tečaj usposabljanja iz letalske medicine;
 • CAA dokazati, da:
  • imajo ustrezne prostore, postopke, dokumentacijo in delujočo opremo, ki ustrezajo letalsko-medicinskim pregledom; in
  • imajo vzpostavljene potrebne postopke in pogoje za zagotovitev zaupnosti zdravstvenih podatkov.

Razširitev privilegijev certifikata AME / razred 1

Namen izpolnjevanja predpogojev in zahtev za razširitev privilegijev AME je imetnikom certifikata AME, ki so pooblaščeni za izvajanje zdravniških pregledov za spričevala razreda 2 in LAPL, omogočiti opravljanje zdravniških pregledov za

razred 1, ki lahko opravi zdravstveno presojo pilotov, ki bodo izvajali privilegije poklicnih pilotskih licenc (CPL, ATPL ali MPL).

Zahteve in pogoji za razširitev privilegijev AME, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, so določeni z določbo MED.D.015, in sicer:

 • veljaven AME certifikat s privilegiji za opravljanje zdravstvenih pregledov razred 2;
 • vsaj 30 zdravstvenih pregledov za razred 2 v obdobju pet let pred vložitvijo vloge;
 • nadaljevalni tečaj iz letalske medicine, ki ga izvede organizacija, katere program je potrjen v skladu z EASA pravili in ga je odobril pristojni organ;
 • potrdilo organizacije in program usposabljanja se priloži vlogi za razširitev privilegijev;
 • uspešno opravljeno preverjanje znanja in potrdilo o uspešno opravljenem tečaju;
 • praktično usposabljanje v zdravstvenem centru za letalsko osebje (AeMC) ali pod nadzorom CAA.

Praktično usposabljanje imetnikov AME za razširitev privilegijev iz razreda 2 na razred 1 se po končanem nadaljevalnem tečaju iz letalske medicine izvede v zdravstvenem centru za letalsko medicino (AeMC). AeMC za usposabljanje   kandidata zagotavlja najboljše pogoje za pridobitev znanj in praks, ki se uporabljajo pri pregledih poklicnih pilotov, v skladu z delom MED. Naloga AeMC ni le certifikacija pilotov, temveč tudi izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki skrbi za razvoj, izobraževanje, raziskovanje na področju letalske medicine. Da bi se kandidati ustrezno usposobili, sodelujejo pri najmanj 30 zdravniških pregledih pilotov po standardih, ki so zahtevani za razred 1.

Oseba, ki v AeMC vodi usposabljanje in stažiranje kandidata AME, je vodja zdravstvenega centra za letalsko osebje (HAeMC), ki je odgovoren med drugim tudi za strokovnost in zakonito delovanje AME-jev, ki delujejo v AeMC. HAeMC lahko za namen usposabljanja kandidata AME delegira usposabljanje drugemu AME, ki deluje v okviru AeMC.

Usposabljanje kandidata AME se zabeleži v zapise o usposabljanju (FCL.OBR-55), v katere se zabeležijo glavni poudarki pri usposabljanju in opombe HAeMC oziroma AME, kot je ustrezno. Zapise o usposabljanju po končanem usposabljanju podpiše HAeMC oziroma AME in se v izvirni obliki priložijo vlogi za razširitev certifikata AME.


VELJAVNOST IN PODALJŠANJE CERTIFIKATA AME

Certifikat AME se izda za največ tri (3) leta. Za podaljšanje veljavnosti AME vloži vlogo za podaljšanje certifikata AME 30 dni pred njegovim potekom veljavnosti.

Obdobje veljavnosti pooblastila se podaljša, če imetnik pooblastila:

 • še naprej izpolnjuje splošne pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti in ohranitev registracije kot zdravnik v skladu z nacionalno zakonodajo;
 • opravi usposabljanje za osvežitev znanja iz letalske medicine v zadnjih treh letih;
 • opravi najmanj deset (10) zdravniških pregledov letalske medicine na leto, to dokaže z vsakoletnim izpolnjevanjem obrazca za letno poročanje o opravljenih zdravniških pregledih (FCL.OBR-90);
 • še naprej izpolnjuje pogoje iz svojega pooblastila;
 • izvaja svoje privilegije v skladu z delom MED.

Podaljšanje veljavnosti certifikata AME se opravi na zahtevo posameznega imetnika pooblastila AME z vložitvijo vloge za podaljšanje certifikata AME številka FCL.APL-000087.


OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH

AME obvestijo CAA o naslednjih spremembah, ki bi lahko vplivale na njihov certifikat:

 • če regulativni organ za zdravstvo proti njim uvede disciplinski postopek ali preiskavo;
 • če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bilo odobren certifikat, vključno z vsebino izjav, priloženih vlogi;
 • če niso več izpolnjene zahteve, ki veljajo za izdajo certifikata AME (npr. ambulanta, članstvo v zdravniški zbornici …);
 • če pride do spremembe kraja oziroma krajev izvajanja dejavnosti zdravnika za letalsko osebje ali korespondenčnega naslova.

Če AME ne obvesti CAA o spremembah, se mu začasno odvzamejo ali celo prekličejo privilegiji certifikata AME, kar pomeni, da v tem obdobju ne sme izvajati zdravniških pregledov.


OBVEZNOSTI AME IN AeMC

AeMC in AME so med zdravstvenimi pregledi in/ali ocenami dolžni:

 • vzpostaviti komunikacijo s kandidatom brez jezikovnih ovir;
 • kandidata obvestiti o posledicah predložitve nepopolnih, netočnih ali napačnih izjav v zvezi s svojo zdravstveno anamnezo;
 • preveriti istovetnost osebe s pregledom osebnega dokumenta.

AeMC in AME po opravljenih letalsko-medicinskih pregledih in/ali ocenah:

 • obvestijo kandidata, ali je zdravstveno sposoben ali ne oziroma ga napotijo k CAA, AeMC oziroma AME, kar je ustrezno;
 • obvestijo kandidata o vseh omejitvah, ki bi lahko omejile usposabljanje za letenje, privilegije iz licence oziroma potrdilo kabinskega osebja z izpolnitvijo obvestila o prvem vpisu omejitve v zdravniško spričevalo (FCL.OBR-61);
 • če je kandidat ocenjen kot nesposoben, ga seznanijo s pravico do drugega mnenja in
 • pri kandidatih za zdravniško spričevalo CAA takoj pošljejo podpisano ali elektronsko overjeno poročilo, ki vključuje rezultat ocene in kopijo zdravniškega spričevala.

AeMC in AME vodijo evidenco s podrobnostmi o zdravstvenih pregledih in ocenah, opravljenih v skladu z delom MED, ter njihovih rezultatih v skladu z nacionalno zakonodajo.


PRVI VPIS OMEJITVE V ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

Če AME ali AeMC ugotovi, da se lahko zdravniško spričevalo izda z omejitvijo, lahko izda zdravniško spričevalo ustreznega razreda, izključno v skladu s svojimi privilegiji in pooblastili oziroma kot je to določeno z veljavno zakonodajo (MED.B.001) in s spodnjo tabelo.

Omejitev

Kdo lahko vpiše omejitev?


Razred LAPL

Razred 2

Razred 1

Razred 3 (ATCO)

TML

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

VDL

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

VML

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

VNL

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

AME ali AeMC

CCL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

VCL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

HAL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

APL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

OCL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

OPL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

SSL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

OAL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

AHL

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

SIC

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA

RXO

AME ali AeMC

AME ali AeMC po posvetu s CAA

CAA

CAA
VXL
n/a
n/a
n/a
AME ali AeMC
VXN
n/a
n/a
n/a
AME ali AeMC


Kadar obstaja dvom o ustreznosti omejitve, se lahko AME ali AeMC posvetuje s CAA. 

Za posvetovanje mora CAA dostaviti ustrezno obrazložitev, kar opravi z izpolnitvijo obrazca konzultacija AME o oceni zdravstvene sposobnosti.

Ko se v zdravniško spričevalo vpiše omejitev, je AME ali AeMC dolžan kandidatu obrazložiti vsebino vpisane omejitve, zato se skupaj s spričevalom vroči kandidatu tudi obvestilo o prvem vpisu omejitve v zdravniško spričevalo.