Informacije


PRIDOBITEV CERTIFIKATA ZDRAVNIKA ZA LETALSKO OSEBJE (Aeromedical Examiner AME)

Zdravnik specialist z veljavno specialistično licenco, izdano v državi Evropske unije, ki bi želel avtorizacijo AME  na Agenciji za civilno letalstvu kot pristojnemu organu, lahko vloži vlogo za prvo izdajo certifikata AME; vloga je na predpisanem obrazcu, ki je objavljena na spletni strani agencije:

  • Vloga za izdajo certifikata zdravnika za letalsko osebje AME (FCL.APL-000087)

V vlogi so navedeni vsi zahtevani pogoji in priloge v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1178/2011. Agencija bo po prejemu vloge presodila izpolnjevanje pogojev za izdajo certifikata AME in vlagatelja pisno obvestila o morebitni potrebni dopolnitve vloge, naredila nadzor ambulante oz. ordinacije in medicinsko-tehnične opreme in vlagatelja obvestila o odločitvi izdaje certifikata AME.


Vloge in obrazci za AME

Tukaj so na voljo vloge (izdaja, podaljšanje certifikata AME) in obrazci (poročila, negativne odločitve itd.) za uporabo pri zdravniških pregledih.


RAZŠIRITEV PRIVILEGIJEV AME za Razred 1 in/ali Razred 3

Namen izpolnjevanja predpogojev in zahtev za razširitev privilegijev AME je imetnikom certifikata AME, ki je pooblaščen za izvajanje zdravstvenih pregledov za spričevala Razreda 2 in LAPL, omogočiti opravljanje zdravstvenih pregledov za podaljšanje in obnovo zdravniških spričeval Razred 1, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih privilegijev imetniki licenc CPL in ATPL ter kontrolorjev zračnega prometa, ki potrebujejo zdravniško spričevalo razred 3.

Zahteve in pogoji za razširitev privilegijev so navedeni v vlogi, objavljeni na spletni strani pristojnega organa AME Agencije za civilno letalstvo:

  • Vloga za razširitev privilegijev certifikata AME (FCL.APL-171)

VELJAVNOST IN PODALJŠANJE CERTIFIKATA AME

Certifikat AME se izda za največ tri (3) leta. Za podaljšanje veljavnosti AME vloži vlogo za podaljšanje najhitreje 30 dni in najmanj 10 dni pred potekom veljavnosti certifikata AME na naslov el. pošte med@caa.si. Predpisan obrazec za podaljšanje je objavljen na spletni strani CAA:

  • Vloga za podaljšanje veljavnosti certifikata AME (FCL.APL-173)


Obdobje veljavnosti pooblastila se podaljša, če imetnik pooblastila:

(1) še naprej izpolnjuje splošne pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti in ohranitev registracije kot zdravnik v skladu z nacionalno in/ali EU zakonodajo, kar se preveri z izvajanjem stalnih nadzorov.

(2) opravi, v skladu s kurikulum, usposabljanje za osvežitev znanja iz letalske medicine v zadnjih treh letih in sicer AME razred 2 najmanj 20 ur, AME s pooblastilom za razred 1 pa najmanj 10 ur letno ter se v obdobju podaljšanja certifikata udeleži vsaj enega mednarodnega kongresa/konference letalske medicine (ECAM, AsMA, ICASM …); AME s pooblastilom za razred 3 morajo za podaljšanje le-tega v obdobju zadnjih treh let veljavnosti certifikata opraviti vsaj 4 ure usposabljanja na temo delovnega okolja kontrolorja zračnega prometa.

(3) letno opravi najmanj deset (10) zdravniških pregledov letalske medicine razred 1, 2 in/ali LAPL ali ekvivalent (t.j. ocena zdravstvene dokumentacije skupaj z zdravstvenim ocenjevalcem pristojnega organa, kar se zabeleži in dokumentira z zapisom o usposabljanju na obrazcu FCL.OBR-81 in vloži v AME-jevo dokumentacijo na Agenciji). Za podaljšanje veljavnosti AME certifikata Razred 3 mora AME opraviti letno najmanj 3 preglede kandidatov za izdajo ali podaljšanje/obnovo zdr. spričevala razred 3 (in ne 10; kot je v skladu z ATCO.MED.C.025 (c), Agencija kot pristojni organ utemeljuje z majhnim številom imetnikov licenc kontrolorjev zračnega prometa v državi Sloveniji). V kolikor AME ne opravi letno dovolj pregledov razred 3, lahko za manjkajoče število pregledov kot ekvivalent štejemo opravljene preglede pilotov razred 1 ali AME opravi oceno zdravstvene dokumentacije skupaj z zdravstvenim ocenjevalcem pristojnega organa, kar se zabeleži in dokumentira z obrazcem Pooblastilo za dostop do zdravstvenih podatkov (FCL.OBR-82).

Izjema za imetnike certifikata AME, ki ne izpolnjujejo teh pogojev: v kolikor AME v obdobju treh let  ne opravi zahtevanega števila pregledov, tj. najmanj 30, se mu izjemoma lahko podaljša pooblastilo AME za 1 leto; o tem odločata zdravstveni ocenjevalec in CMO, v kolikor obstajajo opravičljivi razlogi (odsotnost AME-ja na delovnem mestu zaradi porodniškega dopusta, bolniškega staleža izobraževanja oz. usposabljanja v tujini …). V letu podaljšanega certifikata opravi CAA pri AME-ju nadzor. AME mora v tem letu opraviti najmanj 10 pregledov in 30 dni pred iztekom veljavnosti certifikata vložiti vlogo za podaljšanje. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje, se mu pooblastilo podaljša za obdobje največ 2 (dve) leti.

(4) še naprej izpolnjuje pogoje iz svojega pooblastila (v zvezi s tem se preveri tudi ARA.MED.250(b)).

(5) izvaja svoje privilegije v skladu z Delom MED in Delom ATCO.MED.

(6) dokaže svoje kompetence pooblaščenega letalskega zdravnika v skladu s proceduro: v obdobju veljavnosti certifikata je zdr. ocenjevalec pri njem napravil nadzor prakse AME, t.i. spotcheck in je AME ob tem izkazal svoje kompetence (dokumentirano z zapisnikom nadzora FCL.CHK-82), ALI je AME na usposabljanju v obdobju zadnjih treh let predstavil en ali več primerov zahtevne ocene pilota ali kontrolorja, t.i. borderline case (dokumentirano v agendi usposabljanja in poslana predstavitev zdr. ocenjevalcu v pdf ali PP). V primeru, da v zadnjih treh letih veljavnosti certifikata AME ni opravil nobene od teh dveh zahtev, zdravstveni ocenjevalec vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti certifikata AMEju pošlje po el. pošti v reševanje primer oz. simulacijo primera ocene pilota za podaljšanje razred 2 (AME s privilegiji razred 2, LAPL) oz. za podaljšanje zdravniškega spričevala razred 1 (AME s privilegiji razred 1). Če AME pošlje odgovor pravočasno, t.j. vsaj 10 dni pred iztekom veljavnosti certifikata, in je v odgovoru ocena primera pravilna, s tem AME izkaže svoje kompetence.

Zdravstveni ocenjevalec za AME izpolni Kontrolni seznam za podaljšanje potrdila AME (FCL.CHK-86) najmanj 10 dni pred iztekom veljavnosti certifikata AME in tako oceni, če AME izpolnjuje pogoje za podaljšanje privilegijev certifikata AME.

V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev zdravstveni ocenjevalec takoj po el. pošti obvesti AMEja in ga pozove o dopolnitvi pogojev (npr. naj pošlje potrdila o usposabljanjih ali da opravi ekvivalent manjkajočih pregledov pri zdr. ocenjevalcu na agenciji ali da naj nemudoma pošlje odgovor ocene primera, s katerim bo izkazal svoje kompetence …). Če AME tega ne stori pravočasno in mu posledično poteče veljavnost certifikata AME, ali da AME ne izpolnjuje pogojev, 'ga zdravstveni ocenjevalec pisno po el. pošti seznani z možnostjo obnove certifikata.

V kolikor AME na Agencijo v roku do 10 dni pred potekom veljavnosti certifikata AME ne pošlje vloge za podaljšanje, ga administrator oddelka za letalsko medicino Agencije ali CMO ali zdravstveni ocenjevalec po el. pošti ponovno pozovejo za oddajo vloge za podaljšanje privilegijev certifikata AME; enako storijo, če npr. AME odda vlogo le za podaljšanje privilegija razred 2, ne pa tudi za razred 1 in /ali razred 3. Nadalje zdr. ocenjevalec ukrepa glede na odgovor AME-ja. V primeru, da AME ne zaprosi za podaljšanje svojih privilegijev certifikata AME, ga po preteku veljavnosti certifikata zdr. ocenjevalec pisno po el. pošti seznani z možnostjo obnove certifikata AME.


OBNOVA CERTIFIKATA AME

V primeru izkazanega interesa za obnovo certifikata AME razred 1, 2, LAPL le-ta na Agencijo pošlje Vlogo za obnovo certifikata AME razred 1, 2 (FCL.APL-220) , ki je objavljena na spletni strani Agencije. Zdravstveni ocenjevalec pregleda vlogo in zahtevane priloge, v primeru nepopolne vloge  AMEja pozove k dopolnitvi , presodi pogoje izpolnjevanja kriterijev z izpolnitvijo » Kontrolnega seznama za obnovo certifikata AME« in AMEju najkasneje v 30 dneh od prejete popolne vloge z odločbo odgovori o izpolnjevanju ali ne-izpolnjevanju kriterijev. Certifikat AME tudi v tem primeru izda in podpiše direktor Agencij. AME ga prejme skupaj z odločbo.

Pogoji za obnovo certifikata AME razred 1 ali 2, LAPL so navedeni v »Vlogi za obnovo certifikata AME razred 1,2« in so v skladu z MED.010 in MED.D.030.

V primeru izkazanega interesa za obnovo certifikata AME razred 3 le-ta na Agencijo pošlje Vlogo za obnovo certifikata AME razred 3 (FCL.APL-221), ki je objavljena na spletni strani Agencije. Zdravstveni ocenjevalec pregleda vlogo in zahtevane priloge, v primeru nepopolne vloge  AMEja pozove k dopolnitvi, presodi pogoje izpolnjevanja kriterijev z izpolnitvijo » Kontrolnega seznama za obnovo certifikata AME« in AMEju najkasneje v 30 dneh od prejete popolne vloge z odločbo odgovori o izpolnjevanju ali ne-izpolnjevanju kriterijev. Certifikat AME tudi v tem primeru izda in podpiše direktor Agencije. AME ga prejme skupaj z odločbo.

Pogoji za obnovo certifikata AME razred 3 so navedeni v »Vlogi za obnovo certifikata AME razred 3« in so v skladu z ATCO.MED.C.010:

Applicants for a renewal AME certificate with the privileges for the revalidation and renewal of class 3 medical certificates shall fulfil at the same criteria as for the first issuance:

(a) be fully qualified and licensed for the practice of medicine and hold a Certificate of Completion, or

have evidence of, specialist medical training;

(b) have successfully completed basic and advanced training courses in aviation medicine, including

specific modules for the aero-medical assessment of air traffic controllers and the specific

environment in air traffic control;

(c) demonstrate to the competent authority that they:

(1) have adequate facilities, procedures, documentation and functioning equipment suitable

for aero-medical examinations; and

(2) have in place the necessary procedures and conditions to ensure medical confidentiality.

And in addition:

(d) has undertaken at least 10 hours of refresher training in aviation medicine within the previous year, including training with regard to the environment of air traffic control;

(f) has successfully completed practical training od duration 1 day within the previous year, either at an AeMC or under the supervision of the competent authority (the scope of practical training: participating in at least 5 medical examinations of applicants for class 3 revalidation/renewal medical certificate at the AeMC under the supervision of HAeMC, or assessment of at least 5 medical documentation of applicants for class 3 revalidation/renewal medical certificate at the competent authority CAA-SI under the supervision of medical assessor).


SPREMEMBE, KI JIH MORA AME JAVITI CAA

AME obvestijo CAA o naslednjih spremembah, ki bi lahko vplivale na njihov certifikat:

  • če regulativni organ za zdravstvo proti njim uvede disciplinski postopek ali preiskavo;
  • če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bilo odobren certifikat, vključno z vsebino izjav, priloženih vlogi;
  • če niso več izpolnjene zahteve, ki veljajo za izdajo certifikata AME (npr. ambulanta, članstvo v zdravniški zbornici, potek veljavnosti specialistične licence…)
  • če pride do spremembe kraja oziroma krajev izvajanja dejavnosti zdravnika za letalsko osebje ali korespondenčnega naslova.

Če se CAA o spremembah ne obvesti, se AME začasno odvzamejo ali prekličejo privilegiji certifikata AME.


CERTIFIKACIJA AeMC

Agencija izvede postopek prve izdaje certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje na podlagi ARA.AeMC.110 (postopek prvega certificiranja se izvaja na podlagi ARA.GEN.310), v skladu z AMC1 ARA.GEN.310(a), na vlogo stranke. Stranka vloži predpisano vlogo za izdajo certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje, ki je objavljena na spletni strani Agencije (FCL.APL-000088) skupaj z zahtevanimi prilogami.

Za izvajanje postopkov certificiranja, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov, ki veljajo in se uporabljajo v Republiki Sloveniji je, na podlagi drugega odstavka 166. člena ZLet, pristojna Agencija.

POMEMBNO: Zaradi zahtevnosti postopka se vloga za izdajajo certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje poda najmanj 90 dni pred datumom predvidenega začetka izvajanja pregledov.

Stranka praviloma vzpostavi stik z Agencijo preko elektronske pošte (info@caa.si ali med@caa.si) ali telefona (01 244 66 00). Agencija za vsako namero o ustanovitvi zdravstvenega centra za letalsko osebje določi kontaktno osebo, ki je odgovorna za nadaljnje vodenje postopka skozi vse faze certifikacije.

Nadaljnje aktivnosti se vodijo s kontaktno osebo Agencije v obliki sestankov in/ali dogovorov po elektronski pošti.