Začetna izdaja ATO

VLOGA ZA IZDAJO CERTIFIKATA ATO

V skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 2018/1139 in Prilogo VII dela ORA Uredbe (EU) št. 1178/2011 mora organizacija, ki želi usposabljati letalsko osebje, pridobiti certifikat ATO.

Prosilci za začetno izdajo certifikata odobrene organizacije za usposabljanje izpolnijo predpisano vlogo, ki mora vsebovati podpise vseh odgovornih oseb in zastopnikov ter imeti priloženo dokumentacijo (priročnike organizacije).

Vloga
Številka vloge
Vloga za začetno izdajo potrdila ATO
FCL.APL-000031
Vloga za začetno izdajo potrdila organizacije CCTOFCL.APL-187

Vlogo za začetno izdajo certifikata ATO ali vlogo za odobritev novih tečajev usposabljanja je potrebno vsaj 90 dni pred predvidenim pričetkom usposabljanja vložiti na naslov CAA.


POSTOPEK ZA ZAČETNO IZDAJO CERTIFIKATA ATO
Postopek
Vsebina
Uvodni sestanek
Stranka preko e-pošte info@caa.si navede osnovne informacije o svoji nameri glede usposabljanja.

CAA organizira uvodni sestanek in stranko seznani z zahtevami in navodili za izdelavo dokumentacije ter poda informacije o nadaljnjem postopku.
Oddaja vloge ATO
Stranka na naslov CAA dostavi popolno vlogo za začetno izdajo certifikata ATO.
Izpolnjena vloga mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika organizacije.
Imenovanje komisije CAA
CAA imenuje strokovno komisijo, ki pregleda predloženo dokumentacijo, oceni skladnost ter poda morebitne pripombe.
Vodja komisije vodi nadaljnjo komunikacijo s stranko.
Pregled dokumentacije
Dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente:

  • vlogo za začetno izdajo potrdila ATO s prilogami
  • priročnike za usposabljanje (TM)
  • priročnik za delovanje (OM)
  • priročnik za upravljanje s skladnostjo (CMM)
  • priročnik za upravljanje z letalsko varnostjo (SMM)
  • dokumentacijo zrakoplovov
  • pogodbe (osebje, inštruktorji, prostori)
Intervju z odgovornimi osebami
Komisija opravi intervjuje z imenovanimi odgovornimi osebami ter oceni njihovo primernost.

Posamezna odgovorna oseba mora poznati dokumentacijo organizacije, predpise, odgovornosti in dolžnosti, ki jih funkcija prinaša.

Po opravljenem intervjuju komisija ugotovi primernost predlagane imenovane osebe in poda končno mnenje (odločbo o ustreznosti odgovorne osebe).
Pregled in presoja na terenu
Komisija opravi pregled organizacije na terenu, ki obsega pregled prostorov za izvajanje usposabljanja, prostorov inštruktorjev, operativnih prostorov za pripravo na let, prostorov za hranjenje dokumentacije (organizacija pripravi tudi osnutke / primer zapisa o usposabljanju v skladu s priročniki organizacije), sistem vodenja zapisov, zrakoplove, sistem za upravljanje z letalsko varnostjo, informacijski sistem in literaturo.

O opravljenem pregledu organizacija prejme zapisnik, ki mu sledi poročilo o ugotovitvah. Na ugotovitve organizacija poda odgovore ter dodatna dokazila o odpravi morebitnih neskladij pred izdajo certifikata.
Odločitev o izdaji potrdila ATO
Komisija po ugotovljenem dejanskem stanju izda odločbo glede izdaje certifikata.
Organizacija do pridobitve certifikata poravna nastale stroške postopka, v skladu s tarifo za storitve Agencije.

KONTROLNI SEZNAMI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ATO

Prosilci za začetno izdajo lahko za presojo skladnosti dokumentacije organizacije oziroma priročnikov, uporabijo kontrolne sezname za posamezni priročnik. Kontrolni seznami povzemajo zahteve Priloge I, dela FCL in Priloge VII, dela ORA Uredbe (EU) št. 1178/2011. Skladnost priročnikov prosilci zagotovijo tudi s področij dela NCO/NCC, Uredbe (EU) št. 965/2012, dela SERA Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) št. 376/2014 za poročanje o dogodkih in drugimi ustreznimi zahtevami).

Organizacija predloži izpolnjene kontrolne sezname. Pregled in vsebinsko oceno skladnosti izvede strokovna komisija Agencije ob potrjevanju priročnikov.

Kontrolni seznam
Številka dokumenta
Splošni pregled dokumentacije ATO
FCL.CHK-000002
Priročnik za delovanje / Operativni priročnik (OM)
FCL.CHK-000003
Priročnik za usposabljanje (TM)
FCL.CHK-000004

Tečaj za rating za tip letala (TM/TR)

FCL.CHK-58

ATP(A) integrirani tečaj 

FCL.CHK-90
Tečaj za potrdilo inštruktorja letenja FI(A)FCL.CHK-92
Dokumentacija organizacije (CMM/SMM)
FCL.CHK-59 

USTREZNE ZAHTEVE (ATO)

ATO mora delovati v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 (del FCL in ORA) s pripadajočimi sprejemljivimi načini usklajevanja (AMC) ter drugimi dokumenti (OSD). Poleg navedenih zahtev je ATO dolžna dokazati skladnost z zahtevami, ki opredeljujejo operativno delovanje in letenje (del NCC in del NCO Uredbe (EU) št. 800/2013, s pravili letenja, ki so določena z delom SERA Uredbe (EU) št. 923/2012), ter z zahtevami za plovnost. Povezave do predpisov so navedene v spodnji tabeli.

Predpis
Povezava
AMC
Uredba (ES) št. 2018/1139 (t.i. Nova osnovna uredba - NBR)
SI
ENG
/
Uredba (EU) št. 1178/2011 (del FCL, del ORA in del MED)
SI/ENG
PBN
FCL ORA MED
Uredba (EU) št. 2018/1974 (UPRT)SI/ENG


Uredba (EU) št. 800/2013 (del NCC in del NCO)
SI/ENG
/
NCC NCO
Uredba (EU) št. 923/2012 (skupna pravila letenja - SERA)
SI/ENG
SERA PART C
SERA
Uredba (EU) št. 376/2014 (poročanje o dogodkih)
SI/ENG
/
/