Stalni nadzor ATO

SPLOŠNO

Agencija za civilno letalstvo (CAA) ocenjuje skladnost delovanja imetnikov certifikatov ATO z rednimi in izrednimi nadzori. Nadzori temeljijo na oceni skladnosti ATO, glede ustrezne zahteve dela ORA in FCL Uredbe (EU) št. 1178/2011, dela NCO/NCC Uredbe (EU) št. 800/2013 ter drugimi predpisi, ki posegajo na delovanje ATO.

ATO mora prek svojega notranjega sistema za vzdrževanje skladnosti zagotoviti stalno skladnost z navedenimi predpisi, skrbeti za redno izvajanje notranje presoje in neprekinjeno delovanje v predpisanem obsegu.

Kadar CAA ugotovi, da ATO ne deluje v skladu z ustreznimi zahtevami, jo o neskladjih obvesti in zahteva korektivne ukrepe. Rok za odpravo neskladij je odvisen od vpliva le-teh na letalsko varnost.

CAA redne in izredne preglede ter (ne)napovedane inšpekcijske nadzore izvaja v poslovnih ali operativnih prostorih organizacij. Del nadzorov se izvaja tudi na zrakoplovih, kjer se opravi vzorčenje usposabljanja.


POSTOPEK IZVAJANJA NADZOROV

CAA pri izvajanju rednih nadzorov imenuje strokovno komisijo, ki opravi celosten nadzor – od določitve termina pregleda do izdaje končnega poročila ali ureditvenih odločb ob ugotovljenih neskladjih.

Postopek rednega nadzora je opisan v spodnji tabeli.

Dejanje
Opis
Določitev ure in kraja nadzora

Komisija določi termin in kraj nadzora ter osebe, ki morajo biti tam prisotne.

Priprava dokumentacije

ATO vsaj petnajst (15) dni pred nadzorom pošlje:

  • izpolnjen kontrolni seznam za oceno skladnosti organizacije, ki omogoča izvedbo notranje presoje in pripravo za nadzor;

  • poročilo notranje presoje skladnosti organizacije;

  • dokumentacijo o zrakoplovih za usposabljanje (zavarovalna polica, potrdilo o pregledu plovnosti (ARC));

  • dokumentacija o kandidatih (zapis o usposabljanju dveh naključnih kandidatov).

Izpolnjen kontrolni seznam in dokumentacijo se dostavi na naslov: ato@caa.si 

Uvodna seja

Komisija pred izvedenimi konkretnimi dejanji in presojo skladnosti opiše potek nadzora in področje nadzora, opredeli dokumentacijo, ki bo predmet nadzora, določi obvezno prisotnost oseb itd.

Ocena skladnosti ATO

Komisija izvede pregled skladnosti z navzkrižnim preverjanjem zapisov, zrakoplovov, naprav in pridobitvijo izjav odgovornih oseb. Komisija ugotovitve dejanskega stanja beleži v zapisnik, na katerega ima  osebje ATO možnost podati pripombe.

Če so ugotovljena neskladja očitna, se o tem seznani nadzirane že med nadzorom, da lahko le-ti pričnejo s takojšnjim odpravljanjem  neskladij

Ugotovljene neskladnosti

Komisija se po opravljenem nadzoru sestane in ugotovi dejansko stanje ter sprejme končno poročilo o opravljenem nadzoru.

V primeru ugotovljenih neskladnosti komisija ATO o tem obvesti, določi rok za odpravo neskladij in opredeli njihove stopnje glede na njihov vpliv na letalsko varnost.

Vsaka neskladnost se označi s posebno oznako (ključem), na katero se organizacija sklicuje v vseh nadaljnjih postopkih in komunikaciji.

Rok za odpravo posameznega neskladja je odvisen od ocene tveganja in vpliva neskladja na letalsko varnost.

V primeru, da neskladij ni bilo ugotovljenih, ATO prejme zaključno poročilo, brez odločbe.

Načrt korektivnih ukrepov

ATO po prejemu obvestila o ugotovljenih neskladjih pripravi načrt korektivnih ukrepov (CAP) za odpravo neskladij, s katerim ugotovi in opredeli razloge za njihov nastanek . Neskladje običajno nastane zaradi sistemske pomanjkljivosti v organizaciji, zato naj predlog CAP opredeli sistemsko rešitev za preprečitev ponovitve neskladnosti.

CAA predlagani načrt preveri in o njegovi sprejemljivosti obvesti ATO.

Odpravljanje neskladij

ATO izvede ukrepe, opredeljene v CAP. Za vsako ugotovitev predloži dokazila o opravljenih ukrepih. CAA oceni, če je ATO s tem dosegel zahtevano stopnjo skladnosti.

O zaprtju neskladij se ATO obvesti pisno, izvedbo korektivnih ukrepov pa se preveri v okviru stalnega nadzora.