Letalska medicina

Licence in dovoljenja, ki jih izdaja Agencija za civilno letalstvo (CAA), so veljavna, če je pilot zdravstveno sposoben, kar se ugotavlja z veljavnostjo zdravniškega spričevala. Področje letalske medicine, ki je del Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja, je odgovorno za nadziranje tega področja v Republiki Sloveniji.


Področje dela letalske medicine v CAA vključuje naslednje:

 • Certificiranje in nadzor centrov letalske medicine (AeMC) in zdravnikov letalske medicine (AME), ki izvajajo zdravniške preglede pilotov.
 • Izvajanje postopkov v zvezi z zahtevami za zamenjavo države izdaje licence in pregled skladnosti zdravstvene dokumentacije.
 • Pregled in obravnava mejnih in spornih primerov, ki jih predajo CAA AeMC in AME.
 • Obravnava primerov v primeru napotitev in izvedba postopkov v sodelovanju s specialisti.
 • Izvajanje postopkov v zvezi s preklicem in omejitvami zdravniških spričeval.
 • Sodelovanje in komunikacija z mednarodnimi organizacijami in pristojnimi organi držav članic Evropske unije.
 • Usposabljanje in standardizacija zdravnikov letalske medicine ter implementacija dobrih praks in splošno sprejetih mednarodnih zdravstvenih doktrin.
 • Vodenje zdravstvene dokumentacije in pregled skladnosti zdravstvene dokumentacije AeMC in AME.


Poročila o vseh zdravniških pregledih pilotov, ki jih opravijo zdravniki za letalsko medicino, se dostavijo na CAA, ki izvede oceno skladnosti posameznega zdravniškega pregleda.


V primeru dvoma v pravilnost zdravniške ocene ali nepopolnih informacij v konkretnih primerih, lahko CAA zahteva predložitev specialističnih pregledov, ki jih dostavi kandidat za zdravniško spričevalo.


Zdravstveni standardi letalske medicine so določeni z naslednjimi predpisi:

 • Uredba (ES) št. 216/2008 – Osnovna uredba
 • Uredba (EU) št. 1178/2011 – Priloga IV, del MED – zahteve za letalsko in kabinsko osebje
 • Uredba (EU) št. 2015/340 – del ATCO – zahteve za kontrolorje zračnega prometa
 • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)
 • Pravilnik o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/2016)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09, 41/14 in 32/16)

Cilj letalske medicine v CAA je skrbeti za varnost v letalstvu, in sicer z nadzorovanjem strokovnosti in zakonitosti dela oseb, ki opravljajo zdravstvene preglede letalskega in drugega osebja. V skladu z zdravstveno in letalsko stroko je naš namen doseči takšen nivo varnosti (v okviru dejanskega zdravja pilotov), da zmanjšuje nevarnost oziroma tveganje na najmanjšo možno stopnjo kar dosegamo z upoštevanjem in izvajanjem:

 • promocije kulture varnosti in kulture pravičnosti ter odkritosti;
 • odkritim in nepristranskim opravljanjem nadzorov, inšpekcij in certificiranja;
 • jasnim postavljanjem ciljev;
 • kulture vzajemnosti in pravičnega obravnavanja (vsi enaki, vsi enakopravni);
 • zakonitosti in strokovnosti ter objektivnosti.

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Področje letalske medicine
Kotnikova ulica 19a
SI – 1000 Ljubljana
T: 00 386 (1) 244 66 43, 00 386 (1) 244 66 46
E-naslov: 
med@caa.si