DTO

Na področju usposabljanja letalskega osebja po Delu FCL (EASA) je odslej možno prijaviti organizacijo za usposabljanje športnih pilotov (ang. »Declared training organisation«, v nadaljevanju »DTO«). Pogoje za delovanje DTO ureja nova uredba (EU) št. 2018/1119 (priloga VIII).

Pred njeno uveljavitvijo so morale vse organizacije za usposabljanje izpolnjevati enotne zahteve za vodenje in vzdrževanje skladnosti, a so se te izkazale za obremenjujoče in nesorazmerne za usposabljanje športnih pilotov, ob upoštevanju nastalih stroškov, narave, obsega dejavnosti, tveganj ter koristi za letalsko varnost.

DTO lahko usposabljajo letalsko osebje za prvo pridobitev ali obnovo licenc športnih pilotov LAPL, PPL, SPL in BPL, pripadajočih ratingov, potrdil in privilegijev.

Uredba za DTO organizacije določa enostavnejši in dostopnejši sistem upravljanja ter odpravlja administrativne ovire. DTO organizacije športne pilote usposabljajo v skladu z delom FCL, Uredbe (EU) 1178/2011, z enakimi standardi poučevanja kot ATO organizacije.


Dostop do zakonodaje: Uredba (EU) št. 2018/1119 (uredba DTO)


SEZNAM DTO

 FCL.SZN-14: Seznam prijavljenih organizacija za usposabljanje (DTO)POSTOPEK PRIJAVE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE

Organizacija na naslov CAA vloži »Prijavo v skladu z veljavno Uredbo (EU) 1178/2011« (Prijavo DTO), ji priloži programe usposabljanja in izjavo o varnostni politiki. Navodila za izpolnjevanje so priložena k prijavi.


FCL.APL-175

Prijava v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011

Izjava o varnostni politiki

CAA po prejemu prijave DTO preveri podatke, potrdi njen prejem in predstavniku DTO dodeli individualno referenčno številko, npr. »SI.DTO-0xx«.

DTO lahko takoj po prejemu referenčne številke prične z delovanjem. CAA nadzor nad njenim delovanjem opravi v roku od šestih do dvanajstih mesecev od pričetka dejavnosti.

 Če prijava ne vsebuje zahtevanih informacij ali ta vsebuje informacije, ki kažejo na neskladnost z bistvenimi zahtevami Priloge III, k Uredbi (ES) št. 216/2008 ali zahtevami Priloge I (del FCL) in Priloge VIII (del DTO), k Uredbi (EU) št. 1178/2011, CAA organizacijo obvesti o neskladju in ukrepa glede na naravo odkritega neskladja ter njegovega vpliva na letalsko varnost.


SPREMEMBE ORGANIZACIJE DTO

V primeru sprememb DTO se »Prijavo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011« ponovno izpolni le s spremenjenimi rubrikami; točki 1 in 9 (izjave s podpisi). V primeru sprememb ima organizacija DTO že dodeljeno svojo referenčno številko, zato se ta vedno vpiše v ustrezno polje.

 Postopek preverjanja skladnosti sprememb je enak postopku za primer prvotne prijave, le da je preverjanje usmerjeno v njihovo oceno skladnosti.


PROGRAMI USPOSABLJANJA

Programi usposabljanja morajo biti priloženi prijavi DTO in biti skladni z zahtevami Priloge I k Uredbi (EU) št. 1178/2011 (del FCL). Programi usposabljanja morajo vsebovati podatke o teoretičnem in praktičnem usposabljanju, v skladu z AMC (sprejemljivimi načini usklajevanja) k delu FCL.

V nadaljevanju navajamo sklice na ustrezne določbe kot pomoč pri pripravi programov usposabljanja.

Vrsta licence
Sklic na del FCL
Program usposabljanja
Predlog programa CAA
LAPL(A)
FCL.110.A

Teoretično: AMC1 FCL.210; FCL.215

Praktično: AMC1 FCL.110.A
v pripravi
PPL(A)
FCL.210.A

Teoretično: AMC1 FCL.210; FCL.215

Praktično: AMC1 FCL.210.A
FCL.PRG-4 [ENG]
LAPL(H)
FCL.110.H

Teoretično: AMC1 FCL.210; FCL.215

Praktično: AMC1 FCL.110.H
v pripravi
PPL(H)
FCL.210.H

Teoretično: AMC1 FCL.210; FCL.215

Praktično: AMC1 FCL.210.H
v pripravi
LAPL(S)
FCL.110.S

Teoretično: AMC1 FCL.115; FCL.120

Praktično: AMC1 FCL.110.S; FCL.210.S
v pripravi
SPL
FCL.210.S

Teoretično: AMC1 FCL.115; FCL.120

Praktično: AMC1 FCL.110.S; FCL.210.S
v pripravi
LAPL(B)
FCL.110.B

Teoretično: AMC1 FCL.115; FCL.120

Praktično: AMC1 FCL.110.B; FCL.210.B
v pripravi
BPL
FCL.210.B

Teoretično: AMC1 FCL.115; FCL.120

Praktično: AMC1 FCL.110.B; FCL.210.B
FCL.PRG-5 [ENG]

CAA pripravlja osnutke programov usposabljanja za licence in kategorije zrakoplovov, ki se lahko izvajajo v organizaciji DTO.


VODENJE SEZNAMOV ORGANIZACIJE DTO

DTO mora voditi svoje sezname zrakoplovov, inštruktorjev letenja in predavateljev teoretičnega pouka. Seznami morajo vsebovati podatke o privilegijih osebja in namena uporabe zrakoplovov. V nadaljevanju so objavljene predloge seznamov, ki si jih posamezna organizacija DTO prilagodi glede na lastne potrebe. DTO mora vzdrževati ustrezne pogodbe o sodelovanju z osebjem.


Številka
Seznami DTO
Seznam zrakoplovov za usposabljanje
Seznam inštruktorjev letenja
FCL.OBR-99
Seznam inštruktorjev teoretičnega znanja


VODENJE EVIDENC: DOSJE INŠTRUKTORJA

Organizacija DTO mora voditi dosjeje inštruktorjev letenja in predavateljev teoretičnega pouka. Ti morajo delovati skladno s privilegiji njihovih FCL licenc, ratingov in FI potrdil, predavatelji teoretičnega pouka pa dokazati ustrezno poznavanje predmeta.

Številka
Predlog/Osnutek dosjeja
Dosje inštruktorja letenja
Dosje inštruktorja teoretičnega znanja


VODENJE EVIDENC: DOSJE KANDIDATA

Organizacija DTO za vsakega posameznega kandidata ves čas tečaja usposabljanja in najmanj tri leta po opravljenem zadnjem usposabljanju, vodi evidence o teoretičnem in praktičnem usposabljanju na tleh, zrakoplovu ali simulacijski napravi. Dosje kandidata mora vsebovati informacije o njegovem napredku, kopije dokumentov, licenc in spričeval, pomembnih za usposabljanje, vključno z datumi poteka veljavnosti ratingov in zdravniških spričeval.

V spodnji tabeli so objavljene predloge zapisov, ki jih lahko organizacija DTO uporabi za vodenje zahtevanih evidenc. Dosje kandidata pilota vsebuje splošne podatke in zahtevane priloge (pregradne kartone med sklopi dokumentacije).


Številka
Dokument
Dosje kandidata za pilota
Zapisi o teoretičnem usposabljanju [primer PPL(A)]
Poročilo o opravljenem internem teoretičnem preverjanju znanja
Zapisi o praktičnem usposabljanju
Poročilo o praktičnem usposabljanju in napredku
Potrdilo o končanem teoretičnem usposabljanju
FCL.OBR-TBD
Potrdilo o končanem tečaju


LETNI NOTRANJI PREGLED IN LETNO POROČILO O AKTIVNOSTI DTO

Organizacija DTO mora na letni ravni opraviti notranji pregled nalog in odgovornosti, opredeljenih v točki DTO.GEN.210, izdelati poročilo o notranjem pregledu in izpolniti letno poročilo o aktivnosti.

 Poročilo o letnem pregledu in poročilo o aktivnosti organizacije DTO predloži do vključno 31. januarja za preteklo leto delovanja. S tem organizacija DTO dokaže, da obvladuje spremembe in spremlja skladnost izvajanja usposabljanja.


Številka
Dokument
Letno poročilo o aktivnosti DTO
Letni notranji pregled DTO in poročilo

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirane organizacije za dodatne informacije ali pojasnila glede vzpostavitve DTO uporabite e-poštni predal: dto@caa.si


UPORABNE VSEBINE IN NASLOVI
Naslov
Vsebina
Kratka predstavitev zahtev za Prijavljene organizacij za usposabljanje (DTO).
Dobre in priporočene prakse za splošno letalstvo predstavljene na poljuden način. Stripi so dostopni tudi v slovenskem jeziku.
General Aviation (EASA)
Stran namenjena splošnemu letalstvu, ki ga promovira EASA.
EGAST Safety Leaflet (EASA)
Varnostni bilteni, ki jih je pripravila skupina EGAST za  EASA.
Safety Publications Tool (EASA)
Varnostne informacije za preventivno delovanjem, ki jih objavlja EASA.