Gradnja eksperimetalnega zrakoplova

Zahteve za načrtovanje, izdelavo in uporabo eksperimentalnih zrakoplovov ureja Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene (Uradni list RS, št. 47/19).

Povezava do predpisa:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13228

Evropski zrakoplovi za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene ali skrajšano »eksperimentalni zrakoplovi« so zrakoplovi, kot jih določa Uredba 1139/2018/EU, v Prilogi I, točka 1., odstavek (b), zrakoplovi, posebej projektirani ali prilagojeni za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene, ki bodo verjetno izdelani v zelo omejenem številu.

Za razliko od amaterske izdelave zrakoplovov, pa je izdelava eksperimentalnih zrakoplovov dovoljenja le letalskemu strokovnemu osebju in organizacijam v kontroliranem okolju s strani agencije potrjenega sistema kakovosti.

ZAČETNA PLOVNOST

Izdeluje se lahko eksperimentalne zrakoplove, za katere je projekt tipa v Republiki Sloveniji že odobren za varno letenje ter tudi zrakoplove za katere projekt tipa v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje (nov tip zrakoplova v Republiki Sloveniji ali povsem nov tip zrakoplova).

Na eksperimentalnem zrakoplovu se lahko izvedejo le tehnične spremembe, ki so odobrene s strani agencije. Tehnične spremembe se lahko odobri tudi v sklopu izdelave eksperimentalnega zrakoplova, v tem primeru gre za spremembe konfiguracije zrakoplova.

Izdelava tipa eksperimentalnega zrakoplova, kateri je v Republiki Sloveniji že odobren za varno letenje

Objavljamo seznam tipov »Annnex I« zrakoplovov (AIR.SZN-1) (zrakoplovi kot jih določa Uredba 1139/2018/EU, v Prilogi I, točka 1., ki so v Republiki Sloveniji že odobren za varno letenje. (Objavljeni so skupno vsi tipi »Annex I« zrakoplovov).

Za odobrene zrakoplove v Republiki Sloveniji za varno letenje se štejejo tudi tipi zrakoplovov, ki imajo sicer certifikat tipa potrjen s strani EASA in zanje obstaja interes za spremembo v eksperimentalni zrakoplov (ugotavlja se primerljivost konfiguracije, ki je EASA certificirana).

Za izdajo potrdila za izdelavo eksperimentalnega zrakoplova je potrebno vložiti:

Za izdelavo agencija v potrdilu o izdelavi eksperimentalnega zrakoplova imenuje na predlog izdelovalca in ob soglasju imenovanih, ustreznega letalskega strokovnjaka, kateri je zadolžen za opredelitev obsega in ustreznosti projektne dokumentacije za izdelavo in kasnejšo uporabo eksperimentalnega zrakoplova ter ustreznega kontrolorja izdelave, kateri je zadolžen za spremljanje ustreznosti izdelave zrakoplova in stanja njegovih komponent pred in med vgradnjo.

Izdelava tipa eksperimentalnega zrakoplova, kateri v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje

V primeru, ko gre za izdelavo tipa eksperimentalnega zrakoplova, kateri v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje, je potrebno v postopku izdelave eksperimentalnega zrakoplova dokazati tudi sposobnost tipa zrakoplova za varno letenje. V tem smislu je obseg potrebne projektne dokumentacije primerno večji, prav tako tudi obseg potrebnih preverjanj zrakoplova na tleh in v letenju.

V osnovi lahko poteka dokazovanje sposobnost tipa zrakoplova za varno letenje na dva načina in sicer:

  • na osnovi analize kompleta tehnično tehnološke dokumentacije projekta tipa zrakoplova ali

  • izjemoma na osnovi dokazovanja ustreznosti na podlagi pozitivnih izkušenj letenja reprezentativnega dela flote letal istega tipa z analizo zapisov o stalni plovnosti konkretnih serijskih številk zrakoplovov ter preverjanjem podatkov o nesrečah, resnih incidentih in incidentih v katerih so bili udeleženi zrakoplovi tega tipa.

Za izdajo potrdila za izdelavo eksperimentalnega zrakoplova je potrebno vložiti:

Tudi v tem primeru za izdelavo agencija v potrdilu o izdelavi eksperimentalnega zrakoplova imenuje na predlog izdelovalca in ob soglasju imenovanih, ustreznega letalskega strokovnjaka, kateri je zadolžen za opredelitev obsega in ustreznosti projektne dokumentacije za izdelavo in kasnejšo uporabo eksperimentalnega zrakoplova ter ustreznega kontrolorja izdelave, kateri je zadolžen za spremljanje ustreznosti izdelave zrakoplova in stanja njegovih komponent pred in med vgradnjo.

Izdaja dovoljenja za letenje

Po zaključeni montaži vseh komponent in izvedenih preizkusih na tleh, ko kontrolor izdelave izdela v dnevniku izdelave poročilo o ustreznem tehničnem stanju tega zrakoplova, izdelovalec pozove agencijo da izvede osnovni pregled zrakoplova glede njegove ustreznosti za izvedbo preizkušanja v letenju. Po uspešno izvedenem osnovnem pregledu zrakoplova, ustrezno pripravljenemu programu preizkušanja zrakoplova v letenju ter zagotovitvi ustrezne posadke za izvedbo preizkušanja zrakoplova v letenju (piloti iz seznama pilotov za preizkušanje eksperimentalnih zrakoplovov v letenju, ki ga vodi agencija), agencija potrdi pogoje letenja za preizkušanje zrakoplova v letenju in izda dovoljenje za preizkušanje v letenju.

Za izdajo dovoljenja za letenje po uspešno izvedenem preizkušanju v letenju ter predložitvi poročila o uspešno izvedenem preizkušanju v letenju, letalnega priročnika, priročnika za vzdrževanje ter predloga ustreznega programa vzdrževanja zrakoplova (predloga za izdelavo programa vzdrževanja za male Annex I zrakoplove (VZO-21)) izdelovalec pozove agencijo da potrdi program vzdrževanja eksperimentalnega zrakoplova, potrdi ustrezne pogoje letenja in izda dovoljenje za letenje.

Dovoljenje za letenje se izda za obdobje 24 mesecev.

Tehnične spremembe na eksperimentalnih zrakoplovih

Za tehnične spremembe je potrebno vložiti:

STALNA PLOVNOST

Vodenje stalne plovnosti eksperimentalnega zrakoplova

Za vodenje stalne plovnosti eksperimentalnega zrakoplova ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost eksperimentalnega zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Za eksperimentalni zrakoplov agencija mora potrditi program vzdrževanja. V posebnih primerih, ko lastnik želi podaljšati interval za obnovo motorja eksperimentalnega zrakoplova, mora za vodenje plovnosti pooblastiti ustrezno usposobljeno (potrjeno) organizacijo za vodenje stalne plovnosti. Organizacija potrjena za vodenje stalne plovnosti certificiranih zrakoplovov (CAMO ali CAO) lahko za potrebe podaljšanja interval za obnovo motorja vodi stalno plovnost eksperimentalnega zrakoplova, če izpolnjuje pogoje navedene v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja eksperimentalnega zrakoplova (za primerljiv tip letala, kot to določa 3. točka, 1. odstavka, določbe 66.A.5, Priloge III (Del 66), Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2014, (Skupina 3)), vendar mora zapise hraniti ločeno od zapisov za certificirane zrakoplove.

Vzdrževanje amatersko izdelanega zrakoplova

Eksperimentalni zrakoplov sme vzdrževati:

  • lastnik pilot v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu ML (Priloga Vb) Uredbe 1321/2014/EU,

  • izdelovalec eksperimentalnega zrakoplova lahko izvaja vzdrževanje tistih sestavnih delov in sklopov sestavnih delov, ki jih je izdelal (vključno z vgradnjami in nastavitvami, ki jih je sam izvedel) ter tudi tistih sestavnih delov in sklopov sestavnih delov ki jih ni izdelal, pa so vgrajeni v eksperimentalni zrakoplov, ki ga je izdelal, če glede usposobljenosti izpolnjuje pogoje iz potrjenega programa vzdrževanja,

  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči agencija,

  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov (Rulmaking interpretation on »Maitenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation«, z dne 20.03.2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko). V primeru dvoma o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije o tem lahko odloči agencija.

Vzdrževanje eksperimentalnega zrakoplova, ki ustreza kategoriji ULN, se vzdržuje v skladu predpisi, ki urejajo ULN.

Podaljšanje dovoljenja za letenje

Za podaljšanje dovoljenja za letenje je potrebno vložiti:

Dovoljenje za letenje se na podlagi uspešno opravljenega pregleda plovnosti podaljša za obdobje 24 mesecev.