GEOGRAFSKA OBMOČJA SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV- omejitve za letenje z UAS


OBRAZCI:

Izpolnjeno najavo leta posredujete 12 ur pred operacijo na e-naslov: uav@caa.si 


ZAKONSKA PODLAGA:

Poleg omejitev svoje kategorije (podkategorije), veljajo tudi Geografska območja v skladu z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS'za:

  1. imetnike potrdil/ dovoljenj v skladu z staro nacionalno zakonodajo (prehodno obdobje do 31.12.2021) in 
  2. operatorje v skladu z novo EU zakonodajo


Omejitve za letenje UAS na območju Slovenije so dostopne na povezavi:

  • 3D aplikacija (izključno za najavo leta),  Google Earth zip
    • trenutno ne vsebuje omejitev za letenje nad naseljenimi območji za Odprto kategorijo (glej opozorilo spodaj) 
    • verzija februar 2023
OPOZORILO:

Na območju prepovedi / omejitev povezanih z letalsko varnostjo so trenutno vrisane omejitve letenja za ODPRTO kategorijo, na naseljenih območjih, kjer veljajo omejitve iz Uredbe o izvajanju Uredbe UAS (7. in 8. alineja prvega odstavka 5. člena) in je letenje PREPOVEDANO:

  • 'v odprti kategoriji na območju, na katerem so objekti, namenjeni za stanovanje, poslovanje ali rekreacijo (npr. stanovanjske stavbe, stanovanjske hiše, šole, pisarne, športni objekti, parki), ali na katerem so objekti nizke gradnje, kjer so ljudje (npr. avtoceste), razen za sisteme brezpilotnih zrakoplovov do teže 500 g do višine 50 m nad tlemi (AGL) izključno podnevi in ob soglasju lastnika zemljišča, nad katerim se izvaja let sistema brezpilotnega zrakoplova.' O takem letu sistema brezpilotnega zrakoplova mora operator sistema brezpilotnega zrakoplova obvestiti agencijo z NAJAVO LETA (glej 'OBRAZCI' zgoraj), 12 ur pred letom;

  • 'na območju ožjih urbanih con (npr. središča mest, naselja, kraji) ob pogojih iz prejšnje alineje in ob morebitnih dodatnih pogojih, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost, ter v obsegu, ki ga določi ta samoupravna lokalna skupnost. Prepovedi in omejitve ne veljajo v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in morebitne dodatne pogoje, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost'.

  • Geografska območja v zgornjih dveh alinejah so vrisana z dodatnim slojem 'POZIDANO', ki predstavlja zgornji dve alineji. Sloj je vnesen informativno in še vedno primarno veljajo zahteve Uredbe o izvajanju Uredbe UAS.

Geografska območja se bodo dopolnjevala v skladu z 5., 6. in 7. členom Uredbe o izvajanju uredbe UAS glede omejitev na območju državnih objektov, na območju izvajanja nalog policije, vojske..., oz vseh območjih, kjer bo z drugimi predpisi določeno, da je letenje omejeno/ prepovedano.


SISTEM  ZA OBJAVLJANJE GEOGRAFSKIH OBMOČIJ SISTEMOV BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV

CAA je na podlagi 7. člena Uredbe o izvajanju uredbe UAS vzpostavila sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije. Zavezanci, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno zakonodajo. Navodilo  je namenjeno subjektom, ki   bi   želeli   objaviti   geografska  območja   in   s   tem   omejiti   letenje   sistemov brezpilotnih zrakoplovov v določenem omejenem območju.

Navodilo. geografska območja brezpilotnih zrakoplovov ter Obrazec za zagotavljanje digitalnih podatkov UAS geografskih območij