Licenciranje osebja ANS

Materialni predpis na nacionalni ravni, ki ureja področje licenciranja osebja navigacijskih služb zračnega prometa, je Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 - ZDU-1O), na evropski ravni pa za kontrolorje zračnega prometa še t.i. osnovna Uredba (EU) 2018/1139 (Basic Regulation).

Licenciranje kontrolorjev zračnega prometa (ATCOs) in zdravstvene zahteve podrobneje urejata Uredba Komisije (EU) 2015/340 (s popravkom slovenskega prevoda z dne 9. 5. 2017) in Operativno-tehnična zahteva o uporabi in ocenjevanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 128/22), ki se uporablja od 1. 12. 2022 dalje.

POMEMBNO: Vloga za podaljšanje veljavnosti licence ATCO se odda ne več kot 60 in ne manj kot sedem dni pred iztekom njene veljavnosti.

* Postopek izdaje, podaljšanja veljavnosti, obnove in zamenjave licence (učenca) ATCO, ratinga oziroma pooblastila določa Navodilo za licenciranje kontrolorjev zračnega prometa, v skladu s katerim se za vse vrste vpisov uporabi enotna vloga (ANS.APL-000001) - Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo, zamenjavo licence (učenca) kontrolorja zračnega prometa, ratingov in pooblastil, veljavna od 15. 9. 2018 dalje.

Za prijavo na izpit iz angleščine se uporabi Prijava na preverjanje znanja jezika in letalske frazeologije.

Postopek za obravnavo in reševanje pritožb na postopke usposabljanja in ocenjevanja kontrolorjev zračnega prometa - tudi pri ocenjevanju znanja angleškega jezika - ter v primerih začasnega odvzema in preklica licence ATCO je opisan v dokumentu Postopki pritožbe in mehanizmi za obveščanje.

Licenciranje osebja službe letalske meteorologije (MET) na nacionalni ravni podrobneje ureja Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije (Uradni list RS, št. 66/18, 82/20 in 203/21).

POMEMBNO: Vloga za podaljšanje veljavnosti pooblastila se vloži najmanj 30 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev, razen pooblastila inštruktor, ki velja pet let. Zdravstvene zahteve so določene s Pravilnikom o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja (Uradni list RS, št. 4/20), ki velja od 8. 2. 2020 dalje.  

Obrazca:


Za pridobitev nove licence oziroma dovoljenja, bodisi zaradi spremenjenih osebnih podatkov, zapolnjenosti stare(ga), izgube, uničenja ali kraje, se izpolni Vloga za ponovno izdajo licence oz. dovoljenja.


Z 2. januarjem 2020 se je v Sloveniji začela uporabljati Uredba (EU) 2017/373, ki določa, da izvajalec storitev ATM/ANS izvaja in ohranja sistem upravljanja, ki med drugim vključuje postopke za zagotavljanje, da je njegovo osebje usposobljeno in sposobno za opravljanje svojih dolžnosti. Na njeni podlagi sta bila na nacionalni ravni sprejeta Uredba o izvajanju uredbe 2017/373 in pravilnik, ki določa prenehanje uporabe pravilnikov iz časa SFRJ. Za vse operativno osebje izvajalca storitev ATM/ANS (razen za ATCOs) veljajo zdravstvene zahteve, določene z zgoraj omenjenim Pravilnikom o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja.