Pridobitev in podaljšanje dovoljenja letalske šole

PRIDOBITEV NOVEGA DOVOLJENJA ZA DELO LETALSKE ŠOLE

Nacionalne letalske šole, ki prvič pridobivajo dovoljenje za delo, po programih usposabljanja za:

 • pilota ultralahke letalne naprave (letalo, helikopter, giroplan, motorni zmaj, jadralno letalo),
 • padalca,
 • strokovnega osebja,

predložijo sledečo dokumentacijo, najmanj 90 dni pred nameravanih pričetkom usposabljanja:

 1. Prijavnico letalske šole s podatki
 2. Evidenčni karton letalske šole

Najpozneje na dan ogleda poslovnih prostorov, ki ga izvede strokovna komisija Agencije za civilno letalstvo (CAA):

 1. Kopijo odločbe o registraciji družbe
 2. Kopijo Izpisa iz registra, kjer je razvidna ustrezna klasifikacija dejavnosti družbe
 3. Oceno finančne sposobnosti za izvajanje usposabljanja
 4. Pooblastila zakonitega zastopnika organizacije odgovornemu osebju letalske šole za opravljanje funkcije
 5. Kopije dogovorov o sodelovanju z drugim strokovnim osebjem (inštruktorji, predavatelji)
 6. Shemo tlorisa prostorov, ki se bodo uporabljali za poučevanje, shranjevanje zapisov, osebje šole
 7. Dokumentacijo o plovnosti sredstev – zrakoplovov, ter pogodb o najemu sredstev oziroma dokazil o njihovem lastništvu
 8. Kopijo pogodbe o uporabi prostorov za izvajanje poučevanja, shranjevanju zapisov o usposabljanju, prostora za osebje letalske šole in pripravo na let z učenci (ali dokazilo o lastništvu teh prostorov)
 9. Kopijo dokazila zadnjega pregleda varnostne ustreznosti prostorov

PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA DELO LETALSKE ŠOLE

Za podaljšanje dovoljenja letalske šole je potrebno najmanj 60 dni pred iztekom dovoljenja poslati:

 1.  Vlogo s podatki
  • Najpozneje na dan ogleda poslovnih prostorov, ki ga izvede strokovna komisija CAA.
 2. Evidenčni karton letalske šole
 3. Oceno finančne sposobnosti za izvajanje usposabljanja
  • Odgovorna oseba letalske šole komisiji pripravi na vpogled.
 4. Dokumentacijo o plovnosti sredstev in zrakoplovov ter pogodb o njihovem najemu oziroma dokazila o lastništvu.
 5. Vse zapise o teoretičnem in praktičnem usposabljanju v času od predhodnega podaljšanja dovoljenja za delo.