Izvedba preverjanja

Glavni poudarki
  • Pred začetkom preizkusa izpraševalec preveri, ali je zrakoplov oziroma naprava FSTD, na kateri bo preverjanja potekalo, za to primerna, certificirana in ustrezno opremljena.
  • Preverjanje mora potekati v skladu z letalnim priročnikom zrakoplova in/ali v skladu z operativnim priročnikom ATO (odvisno od okoliščin) oziroma DTO, če je ustrezno.
  • Izpraševalec mora zagotoviti, da kandidat izvede preverjanje v skladu z zahtevami dela FCL in je ocenjen v skladu z zahtevanimi merili, ki veljajo za preverjanje. Med preverjanjem se izvajajo le manevri in postopki, kot so določeni v vsebini preverjanja za ustrezno licenco, potrdilo ali rating.
  • Izpraševalec ne sme ponovno preverjati usposobljenosti kandidata, ki ga je pred tem že ocenil negativno, če kandidat s tem izrecno ne soglaša.
  • Izpraševalec med preverjanjem deluje kot vodja zrakoplova, razen v okoliščinah in pogojih, s katerimi se izpraševalec strinja (npr. varnostni pilot pri specifičnih tipih zrakoplovov).

Pravila in postopki ocenjevanja

Vsaka naloga iz posameznega dela preverjanja mora biti izvedena in ocenjena. Načrt preverjanja, ki je bil med predpoletnim posvetovanjem s kandidatom dogovorjen, se praviloma med preverjanjem ne sme spreminjati. Razen, če je sprememba posledica navodil službe kontrole letenja in drugih okoliščin.

Izpraševalec mora biti sposoben prilagoditi se tem spremembam, prepričati, da kandidat spremembe razume in jih sprejme. V nasprotnem primeru se preverjanje prekine oziroma konča.

Če se kandidat odloči, da iz razlogov, ki po mnenju izpraševalca niso ustrezni ne bo nadaljeval preverjanja, se oceni, kot da kandidat ni opravil nalog, ki bi jih sicer moral opraviti.

Če kandidat preverjanje konča iz razlogov, ki so po mnenju izpraševalca ustrezni, med naslednjim preverjanjem opravlja le tiste naloge, ki jih pred tem še ni opravil. Izpraševalec po svoji presoji odloči, ali bo kandidat ponavljal kateri koli manever ali postopek, ki je del preverjanja in je že bil opravljen.

Izpraševalec lahko preizkus prekine na kateri koli stopnji, če meni, da je treba za prikaz kandidatovih letalskih veščin ponoviti celotno preverjanje.

Neuspešno opravljena naloga iz posameznega dela še ne pomeni, da je kandidat neuspešno opravil posamezen del, temveč, da mora kandidat preverjanje ponoviti samo iz neuspešno opravljene naloge in ne celega dela.

Komaj sprejemljivo ali mejno izvajanje posameznih nalog iz delov in posameznih delov preverjanja ne sme vplivati na oceno nadaljevanja preverjanja.

Ob koncu ali prekinitvi preverjanja izpraševalec opravi razgovor s kandidatom in mu pojasni razloge za negativno oceno iz posamezne naloge ali dela preverjanja.

Ob negativno ocenjenem ali prekinjenem preizkusu mora izpraševalec kandidatu ustrezno svetovati glede ponovnega preverjanja in/ali predlagati dopolnilno usposabljanje v ATO/DTO.

Vse pripombe ali nesoglasja glede ocene preizkusa, izrečene med razgovor po končanem preverjanju, izpraševalec zapiše v poročilu o preverjanju, ki ga podpišeta izpraševalec in kandidat.

Med preizkusom mora izpraševalec pisati dnevnik letenja in zapisnik o ocenjevanju, ki mu je v pomoč pri razgovoru po končanem poletu.


Netehnične veščine pilota

Tukaj lahko pridobite informacije o netehničnih veščinah pilota in njihovem upoštevanju pri ocenjevanju.

Napotki pred letom

Opis nalog izpraševalca neposredno pred pred preverjanjem.


Sistem ocenjevanja

Čeprav so pri preverjanju dopustni odmiki od predpisanih toleranc, se od kandidata pričakuje, da bo letel tekoče in mirno. Izpraševalec mora dopustiti neizogibne odmike od predpisanih toleranc zaradi turbulence, navodil službe kontrole letenja itd…

Preverjanje lahko izpraševalec prekine le zato, da kandidata oceni oziroma iz varnostnih razlogov. Pri ocenjevanju lahko uporablja le naslednje ocene: opravil, ni opravil ali delno opravil.


Postopek ocenjevanja

Sprejemljiva izvedba vsake vaje so navedene v posameznem kontrolnem seznamu (poročilu) o preverjanju in dopustnih odstopanjih v letenju.

Ta merila ne predvidevajo nenavadnih okoliščin, ki se lahko pripetijo med letom. Zato se morajo pri ocenjevanju upoštevati neizogibna odstopanja zaradi vremenskih razmer, prometnih razmer v zračnem prostoru ali drugih razmer, ki presegajo razumen nadzor nad upravljanjem zrakoplova kandidata.

Da bi se izognili nadomeščanju takšnih situacij, je treba preverjanja opraviti v normalnih razmerah, kadar je to le mogoče.

Spodnja tabela opisuje ocene, s katerimi si izpraševalec lahko pomaga pri ocenjevanju posameznih tehničnih znanj, kot so navedena v vsebini ustreznega preverjanja.


Ocena
Opis
5

Idealna izvedba vaje v obstoječih razmerah.

Kandidat predvideva in se prilagodi na spremembe ali neobičajne situacije med letom.

4

Cilj vaje je varno dosežen, obstajajo pa manjša odstopanja od idealnega standarda.

Prikazano znanje vključuje gladko in mirno upravljanje z zrakoplovom.

3
Cilj vaje varno dosežen, s pogostimi manjšimi odstopanji od idealnega standarda.
2

Cilj vaje varno dosežen.

Zmožnost kandidata vključuje ne več kot eno večje odstopanje od idealnega standarda in lahko vključuje tudi pogosta manjša odstopanja.

1

Cilj vaje dosežen na komaj sprejemljiv način.

Zmožnost kandidata vključuje več kot eno večje odstopanje od idealnega standarda in prikazuje stopnjo usposobljenosti ali znanja, ki lahko pomeni pogojno sprejemljivo zmožnost.

0

Kateri koli spodaj navedeni rezultat med preverjanjem, pomeni, da je preverjanje neuspešno opravljeno:

 - ne doseže se cilj preverjanja

 - sicer se doseže namen naloge, vendar pri tem kandidat ne leti varno, krši pravila ali predpise, ne prikaže veščine dobrega pilota ali grobo upravlja zrakoplov

 - ne dokaže zadovoljivega znanja za zagotovitev varnega leta

 - nevarno upravljanje, nevarno letenje

 - potrebno je posredovanje izpraševalca ali varnostnega pilota iz varnostnih razlogov

 - kandidat prekorači dopustne odmike od predpisanih toleranc, potem ko je izpraševalec že upošteval turbulenco in navodila službe kontrole letanja

Pri oceni znanja 2 ali manj mora izpraševalec odstopanja zabeležiti s pisnimi odstopanji.

Opombe morajo biti jasne in jedrnate ter v primeru vaje ocenjene kot:

  •  Ocena 1 ali 2: pomeni večja odstopanja od sprejemljive izvedbe vaje.
  •  Ocena 0: pomeni neuspešno opravljeno preverjanje.

Med preverjanjem je včasih težko napisati jasne in jedrnate pripombe. Priporočljivo je, da izpraševalci uporabijo kratke opombe med letenjem, in jih pri pisanju končnega poročila o preverjanju ustrezno zabeležijo ter obrazložijo.

Odločitveni diagram bo izpraševalcem pomagal pri sledenju logičnemu zaporedju korakov, da bo prišel do ustrezne ocene pri presoji ravni uspešnosti kandidata po posameznih delih ali elementih preverjanja.

Odločitveno drevo za ocenjevanje zmožnosti kandidata

Izpraševalec začne pri vrhu diagrama in z miselnim pregledovanjem in odgovarjanjem na vsako zaporedno vprašanje pride do primerne ocene izvedbe vaje. Natančnost ocenjevanja bo v celoti odvisna od znanja izpraševalca o zahtevanih oziroma sprejemljivih zmožnostih za vsak element preverjanja glede na zgornjo ocenjevalno lestvico.