Annex I zrakoplovi

Vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova 

Seznam tipov "Annex I" zrakoplovov odobrenih za letenje v RS (AIR.SZN-1)

Za vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova (zrakoplovi iz Priloge I, zrakoplovi iz (d) točke člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2018/1139) ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost Annex I zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Za ULN se programa vzdrževanja ne potrjuje (ni potreben).

Program vzdrževanja je obvezen za zrakoplove raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene skrajšano »eksperimentalne zrakoplove«. Opozorilo: ni enaka kategorija kot »USA Experimental«! »USA Experimental« približno ustreza »EU Annex I«.

Program vzdrževanja za ostale Annex I zrakoplove se potrjuje po Zakonu o letalstvu in sicer kot zahteva agencije v zvezi z vzdrževanjem. Pri potrjevanju programov vzdrževanja za ostale Annex I zrakoplove je nedopustno neposredno navajati potrditev po zahtevah evropskih uredb o letalski varnosti tako s strani lastnika kot tudi s strani agencije (v dokumentih izdanih s strani agencije), navaja se Zakon o letalstvu.

Vsebinsko pa se za potrjevanje programa vzdrževanja upoštevajo relevantne zahteve po M.A.302 Dela-M in ML.A.302 Dela-ML, Uredbe EU št. 1321/2014.

Nadaljnja posebnost je, da potrjevanja programov vzdrževanja s strani CAMO organizacij pri Annex I zrakoplovih ni. Oseba, ki je potrjena kot CAMO organizacija, se sicer lahko pogodbeno dogovori z lastnikom za vodenje plovnosti zrakoplova po enakih postopkih, kot jih ima CAMO, vendar povsem ločeno od CAMO organizacije, pod pogojem, da ima v primeru ne-kompleksnih zrakoplovov v obsegu del vpisan primerljiv tip zrakoplova, kot to določa 3. točka 1. odstavka določbe 66.A.5 Priloge III (Del-66) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, (Skupina 3), v primeru kompleksnih Annex I zrakoplovov pa vodenje plovnosti posebej opredeli agencija za vsak primer posebej.

CAA se je skladno, kot to ureja evropski sistem letalske varnosti odločila, da programa vzdrževanja ne potrebujejo (lahko pa se ga izdela in potrdi) tudi tisti ostali Annex I zrakoplovi, ki ustrezajo kriterijem, da so letala  2730 kg MTOM ali manj ali da so helikopterji 1200 kg MTOM ali manj z max. 4 osebami na krovu ali da ustrezajo kriterijem za ostale "EASA ELA 2" zrakoplove, pod pogojem, da zrakoplovi niso vključeni v letalsko šolanje (DTO FCL ali ATO FCL), da niso "osiroteli zrakoplovi" (izdelovalec oziroma upravljalec s projektnimi podatki je še aktiven), ter da se vzdrževanje izvaja po popolnoma vseh priporočilih potrjenih priročnikov za vzdrževanje (potrjenih s strani agencije, kot ustreznih navodil za vzdrževanje) in ostalih priporočilih, kot so priporočeni ali obvezni Service Bulletins, Service Letters, itd. To se ugotavlja tekom pregleda plovnosti in v kolikor se ugotovi odstopanja, se dovoljenja za letenje ne podaljša, dokler ni potrjen oziroma demonstriran ustrezen program vzdrževanja.

Za ostale Annex I zrakoplove, ki ustrezajo kriterijem, da so letala 2730 kg MTOM ali manj, da so helikopterji 1200 kg MTOM ali manj z max. 4 osebami na krovu, da ustrezajo kriterijem za ostale "EASA ELA 2" zrakoplove in pod pogojem, da zrakoplovi niso vključeni v letalsko šolanje (DTO FCL ali ATO FCL), ter da niso "osiroteli zrakoplovi" (izdelovalec oziroma upravljalec s projektnimi podatki je še aktiven) pa je sprejemljiv s strani lastnika zrakoplova razglašen program vzdrževanja "Self-Declared", po enakih kriterijih, kot je to opredeljeno za "EASA" zrakoplove, uporabljajo se isti seznami minimalnih delovnih točk vzdrževalnih pregledov (tabela spodaj). 

Za programe vzdrževnja ML zrakoplovov se lahko uporabijo programi minimalnega pregleda:
Program minimalnega pregleda zrakoplovi z 2730 kg MTOM in manj

VZO-22

Program minimalnega pregleda ELA2 jadralna letala in ELA2 Jadralna letala s pomožnim motorjem

VZO-23

Program minimalnega pregleda ELA2 toplozračni baloni

VZO-24

Za rotoplane in zračne ladje uporaba minimalnega pregleda ni mogoča.

Za "Annex I zrakoplove, kjer program vzdrževanja potrjuje agencija, pa se za lahke ne-kompleksne zrakoplove uporablja predloga v obliki kontrolne liste (Predloga za izdelavo programa vzdrževanja "Annex I" (VZO-21)), enako kot za "EASA" lahke ne-kompleksne zrakoplove, za težje zrakoplove in kompleksne zrakoplove pa za določitev potrebne vsebine enaka kontrolna lista, kot se uporablja za "EASA" kompleksne zrakoplove.

Vsak Program Vzdrževanja in/ali sprememba Programa Vzdrževanja mora biti tako ustrezno potrjena s strani agencije ali lastnika, če je dovoljen s strani lastnika zrakoplova razglašen program vzdrževanja "Self-Declared".


Vzdrževanje Annex I zrakoplova

Annex I zrakoplov sme vzdrževati:

 • ultralahke letalne naprave, ki niso v uporabi za šolanje, uvodne lete ali dela v zraku, poleg ostalih strokovnih oseb navedenih v 18.a členu pravilnika o ultralahkih letalnih napravah vse vzdrževanje lahko izvaja lastnik sam ali od njega pooblaščena oseba.

 • ultralahke letalne naprave ki so v uporabi za šolanje, uvodne lete ali dela v zraku, strokovne osebe navedene v 18.a členu pravilnika o ultralahkih letalnih napravah, lastnik ali od njega pooblaščena oseba ne smeta izvajati vzdrževanja.

  Glej navodilo s primeri pravilnih zapisov o vzdrževanju ultralahke letalne naprave (Vpisovanje v knjige zrakoplova – ultralahke letalne naprave (ULN) (VZO-27))

 • ostali »Annex I« zrakoplovi

  • lastnik pilot za zrakoplove, ki ustrezajo kriterijem, da so letala 2730 kg MTOM ali manj ali da so helikopterji 1200 kg MTOM ali manj z max. 4 osebami na krovu ali da ustrezajo kriterijem za ostale "EASA ELA 2" zrakoplove v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu ML (Priloga Vb), Uredbe 1321/2014/EU,

  • izdelovalec zrakoplova za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene skrajšano »eksperimentalnega zrakoplova« vzdrževanje tistih sestavnih delov in sklopov sestavnih delov, ki jih je izdelal,

  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči agencija,

  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov, če :

   • je tako določeno v predpisu za posamezno skupino »Annex I« zrakoplovov (napr. ultralahke letalne naprave, zrakoplova za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene skrajšano »eksperimentalnega zrakoplova«, ipd),

   • je tako navedeno v odločbi o potrditvi programu vzdrževanja Annex I zrakoplova ali

   • ima vzdrževalna organizacija s strani agencije potrjen dodatek k organizacijskemu priročniku na osnovi EASA dokumenta »Rulmaking interpretation on »Maitenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation«, z dne 20.03.2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko.

V primeru dvoma o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije o tem odloči agencija.

Dodatne informacije si lahko preberete na povezavi: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah.

V primeru dvoma o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije o tem lahko odloči Agencija.


Podaljšanje dovoljenja za letenje

Za podaljšanje dovoljenja za letenje je treba vložiti:

Dovoljenje za letenje se na podlagi uspešno opravljenega pregleda plovnosti podaljša za predpisano obdobje (odvisno od kategorije oz. skupine Annex I zrakoplova).


Urejanje in vodenje dokumentacije zrakoplova

Dokumentacija zrakoplova mora biti urejena tako, kot to zahteva 029-03 PTZ (AIR.OBR-144).


Potrebna dokumentacija za podaljšanje plovnosti


Letala splošne kategorije
Jadralna letala
Baloni
Ultralahke naprave
Motorni zmaji
Vloga
(po potrebi oziroma, če je pred podaljšanjem že pretekla veljavnost dovoljenja za letenje)
Plačilo tarife
Zavarovalna polica
fotokopija listine
Poročilo o tehničnem pregledu
Spisek vgrajene opreme
Potrdilo o sprostitvi v uporabo
fotokopija listine
Seznam delov z omejeno dobo
Delovni nalog
fotokopija listine
Seznam in status PTZ
Seznam servisnih biltenov
fotokopija listine
Seznam modifikacij
Seznam popravil
Poročilo o preizkusnem letu
Poročilo o tehtanju
skladno z "AMM"
Potrdilo o registraciji ELT/PLB
Zapis o izvedbi Standardne Spremembe/Popravila
Obrazec CAA 123 (VZO-28)


Zamenjava ali vgradnja radijske postaje v Annex I zrakoplov

Zamenjavo ali vgradnjo radijske postaje v Annex I zrakoplov lahko po zahtevnosti dokazovanja ustreznosti zasnove in izvedbe tehnične spremembe na zrakoplovu razdelimo v tri tipične primere:

 1. Zamenjava radijske postaje brez kakršnihkoli dodatnih sprememb na zrakoplovu z radijsko postajo natančno prirejeno za zamenjavo prejšnjega tipa radijske postaje najpogosteje s strani istega proizvajalca radijskih naprav, tako imenovani »plug and play« princip. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »enostavna zamenjava«.
 2. Zamenjava radijske postaje z drugačno radijsko postajo, ki ni natančno prirejena za zamenjavo prejšnjega tipa radijske postaje,  na isto lokacijo, kot je bila vgrajena prejšnja, ki vsebuje vsaj predelavo vgradnega mesta (inštrumentne plošče ali montažne police), tipično pa še zamenjavo antene in komponent ožičenja. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »zahtevnejša zamenjava«.
 3. Vgradnja radijske postaje na novo (prej brez radijske postaje) ali kot dodatno radijsko napravo (nesmotrna demontaža prejšnje kombinirane radijsko navigacijske postaje z novim tipom ipd.) v instrumentno ploščo ali na drugo primerno lokacijo, ki vključuje predelavo instrumentne plošče ali na druge primerne lokacije, montažo dodatne antene na konstrukcijo zrakoplova, morebitnega ločenega kontrolnika, potrebnega ožičenja, po potrebi tudi prilagoditev električnega napajanja. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »nova vgradnja«

Več informacij


Podaljšanje življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental

Življenjska doba batnih motorjev se lahko podaljša v skladu z zahtevami Operativno-tehnične zahteve za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I:  Tabela parametrov za premljanje stanja motorja

Priloga II:  Obrazec za beleženje parametrov motorja