Annex I zrakoplovi

Vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova 

Seznam tipov "Annex I" zrakoplovov odobrenih za letenje v RS (AIR.SZN-1)

Za vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova (zrakoplovi iz Priloge I, zrakoplovi iz (d) točke člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2018/1139) ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost Annex I zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Prav tako ni predpisanih zahtev, da mora za Annex I zrakoplov Agencija potrditi program vzdrževanja, se pa to priporoča. V posebnih primerih, ko lastnik želi podaljšati interval za obnovo motorja Annex I zrakoplova, mora za vodenje plovnosti pooblastiti ustrezno potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

Organizacija za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov potrjena po Delu-M Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, skrajšano CAMO, lahko vodi stalno plovnost amatersko zgrajenega zrakoplova, če: izpolnjuje pogoje, navedene v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja amatersko zgrajenega zrakoplova (za primerljiv tip letala, kot to določa 3. točka 1. odstavka določbe 66.A.5 Priloge III (Del-66) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, (Skupina 3)).


Vzdrževanje Annex I zrakoplova

Annex I zrakoplov sme vzdrževati: 

  • lastnik pilot v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu-M Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014,

  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči Agencija in

  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov, če: 

a) je tako navedeno v odločbi o potrditvi programu vzdrževanja Annex I zrakoplova ali 

b) ima vzdrževalna organizacija s strani Agencije potrjen dodatek k organizacijskemu priročniku na osnovi EASA dokumenta »Rulemaking interpretation on »Maintenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation«, z dne 20. 3. 2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko. 

Če obstaja dvom o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije, o njem lahko odloči Agencija.

Dodatne informacije si lahko preberete na povezavi: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah.

Podaljšanje spričevala o plovnosti ali dovoljenja za letenje

Za podaljšanje dovoljenja za letenje je treba vložiti:

Dovoljenje za letenje se na podlagi uspešno opravljenega pregleda plovnosti podaljša za obdobje 24 mesecev.


Urejanje in vodenje dokumentacije zrakoplova

Dokumentacija zrakoplova mora biti urejena tako, kot to zahteva 029-03 PTZ (AIR.OBR-144).


Potrebna dokumentacija za podaljšanje plovnosti


Letala splošne kategorije
Jadralna letala
Baloni
Ultralahke naprave
Motorni zmaji
Vloga
Plačilo tarife
Zavarovalna polica
fotokopija listine
Poročilo o tehničnem pregledu
Spisek vgrajene opreme
Potrdilo o sprostitvi v uporabo
fotokopija listine
Seznam delov z omejeno dobo
Delovni nalog
fotokopija listine
Seznam in status PTZ
Seznam servisnih biltenov
fotokopija listine
Poročilo o preizkusnem letu
Poročilo o tehtanju
skladno z "MM"
Potrdilo o registraciji ELT/PLB


Zamenjava ali vgradnja radijske postaje v Annex I zrakoplov

Zamenjavo ali vgradnjo radijske postaje v Annex I zrakoplov lahko po zahtevnosti dokazovanja ustreznosti zasnove in izvedbe tehnične spremembe na zrakoplovu razdelimo v tri tipične primere:

  1. Zamenjava radijske postaje brez kakršnihkoli dodatnih sprememb na zrakoplovu z radijsko postajo natančno prirejeno za zamenjavo prejšnjega tipa radijske postaje najpogosteje s strani istega proizvajalca radijskih naprav, tako imenovani »plug and play« princip. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »enostavna zamenjava«.
  2. Zamenjava radijske postaje z drugačno radijsko postajo, ki ni natančno prirejena za zamenjavo prejšnjega tipa radijske postaje,  na isto lokacijo, kot je bila vgrajena prejšnja, ki vsebuje vsaj predelavo vgradnega mesta (inštrumentne plošče ali montažne police), tipično pa še zamenjavo antene in komponent ožičenja. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »zahtevnejša zamenjava«.
  3. Vgradnja radijske postaje na novo (prej brez radijske postaje) ali kot dodatno radijsko napravo (nesmotrna demontaža prejšnje kombinirane radijsko navigacijske postaje z novim tipom ipd.) v instrumentno ploščo ali na drugo primerno lokacijo, ki vključuje predelavo instrumentne plošče ali na druge primerne lokacije, montažo dodatne antene na konstrukcijo zrakoplova, morebitnega ločenega kontrolnika, potrebnega ožičenja, po potrebi tudi prilagoditev električnega napajanja. Za namen tega pojasnila jo imenujmo »nova vgradnja«

Več informacij


Podaljšanje življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental

Življenjska doba batnih motorjev se lahko podaljša v skladu z zahtevami Operativno-tehnične zahteve za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I:  Tabela parametrov za premljanje stanja motorja

Priloga II:  Obrazec za beleženje parametrov motorja