Zakonodaja


EVROPSKA ZAKONODAJA

Poročanje o dogodkih je urejeno z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007, ki se od 15. 11. 2015 neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Uredbo (EU) št. 376/2014 dopolnjuje Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/1018 z dne 29. 6. 2015 o določitvi seznama za razvrščanje dogodkov v civilnem letalstvu, o katerih  je treba poročati v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/1018 podrobno razvršča dogodke, ki jih je treba v okviru sistemov obveznega poročanja upoštevati pri poročanju o dogodkih.

Za dodatna pojasnila k Uredbi (EU) št. 376/2014 in njeni Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 2015/1018 so na voljo smernice, ki podajajo možne načine skladnosti in primere dobre prakse, s čimer prispevajo k doslednejšemu izvajanju obeh uredb.


V angleškem jeziku je na voljo tudi publikacija Easy Access Rules for Occurrence Reporting, v kateri je združena vsa evropska zakonska podlaga, vezana na področje poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu.


NACIONALNA ZAKONODAJA

Dne 23. 5. 2016 (z začetkom veljavnosti 7. 6. 2016) je bila v Uradnem listu RS št. 37/2016 objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu.
Nacionalna uredba določa, da je pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 376/2014 in nacionalne uredbe Javna agencija za civilno letalstvo RS.
Organ pristojen za vnos podatkov v zvezi z nesrečami in resnimi incidenti v evropsko centralno podatkovno bazo je preiskovalni organ, razen za informacije, ki jih na podlagi poročil o dogodkih prejme Agencija za civilno letalstvo in jih prenese v evropsko centralno podatkovno bazo.