Postopki po preverjanju

Izpraševalec po opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti in oceni usposobljenosti (FCL.1030):


  • Obvesti kandidata o rezultatu preizkusa

Če ga kandidat delno opravi ali ga ne opravi, ga izpraševalec obvesti, da je prepovedano izvajati privilegije licence, dokler ga uspešno ne opravi v celoti. Podrobno mu pojasni morebitne zahteve glede nadaljnjega usposabljanja in pravico do pritožbe.


  • Izpolnjevanje dokumentacije

Če je kandidat uspešno opravil preverjanje, lahko izpraševalec vpiše v kandidatovo licenco nov datum poteka ratinga ali potrdila. V primeru, da gre za izdajo novih privilegijev ali licence, izpraševalec ne sme ročno spreminjati obstoječe licence.

Kandidatu izroči original podpisanega poročila o preverjanju, kopijo poročila pa takoj oziroma najkasneje v sedmih dneh predloži CAA (osebno na vložišču ali preko pošte s povratnico).


  • Hranjenje dokumentacije

Izpraševalci pet let hranijo poročila s podatki o vseh opravljenih preizkusih praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti in ocenah usposobljenosti ter njihovih rezultatih.


  • Obveščanje o standardih usposabljanja

Izpraševalec po opravljenem preverjanju obvesti organizacijo za usposabljanje o morebitnih izboljšavah sistema usposabljanja, če je to potrebno. Prav tako o morebitnih izboljšavah in tudi napakah obvesti CAA. Izpraševalec in CAA morata delovati kontstruktivno, saj se standardi usposabljanja in letalska varnost lahko izboljšata. Izpraševalec tako predstavlja dragocen vir informacij CAA, saj ima neposredni vpogled v kakovost usposabljanja pri organizacijah za usposabljanje.