Nacionalna proizvodnja

Proizvodna organizacija, potrjena po Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) v povezavi z  Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 (EUR-Lex), Poddelu-21.G, je odobrena za izdajo izjave o skladnosti izdelane ultralahke letalne naprave. Če organizacija izdeluje dele ali naprave lahko brez dodatnega dokazovanja izda dovoljenja za sprostitev dela ali naprave v uporabo.

 Za izdajo potrdila proizvodne organizacije je treba vložiti:


Za spremembo potrdila proizvodne organizacije je treba vložiti:


Dokazilo o upravičenosti izdaje spričevala

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu. Prosilec mora:

 1. utemeljiti, da je za opredeljeni obseg dela odobritev po tem Delu-21.G ustrezna za dokazovanje skladnosti z nekim projektom,
 2. imeti odobritev projekta ali zaprositi za odobritev projekta in
 3. zagotoviti zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektom z ustreznim dogovorom s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem (ki pa mora, če prosilec ni sam lastnik projekta, obsegati pooblastilo za končno dostavo kupcu vsaj enega od proizvodov, angl. direct delivery authorisation, sicer se razume, da je prosilec podizvajalec druge odobrene proizvodne organizacije in mu ni treba izdajati dovoljenja za sprostitev proizvoda v uporabo).


Priročnik nacionalne proizvodne organizacije (POE-UL)

Priročnik potrjene organizacije za nacionalno proizvodnjo mora v splošnem vsebovati:

 1. izjavo, ki jo podpiše odgovorna oseba (odgovorni poslovodni organ), ki potrjuje, da se bo vedno ravnalo v skladu s priročnikom proizvodne organizacije in vsemi pripadajočimi dokumenti, ki opredeljujejo skladnost odobrene organizacije, kot to opredeljuje Del-21.G,
 2. nazive in imena imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov),
 3. dolžnosti in odgovornosti imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov), kot to opredeljuje 21A.145(c)(2), vključno z zadevami, o katerih se lahko v imenu organizacije pogovarjajo neposredno z Agencijo,
 4. organizacijsko shemo, ki prikazuje povezane verige odgovornosti imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov),
 5. seznam certifikacijskega osebja,
 6. splošen opis človeških virov,
 7. splošen opis objektov, ki se nahajajo na vsakem naslovu, navedenem v potrdilu proizvodne organizacije,
 8. splošen opis obsega dela proizvodne organizacije, pomembnega za pogoje odobritve,
 9. postopek za obveščanje pristojnega organa o organizacijskih spremembah,
 10. postopek spreminjanja dokumenta predstavitve proizvodne organizacije,
 11. opis sistema kakovosti in postopkov, kot to opredeljuje 21A.139(b)(1) (podroben opis),
 12. seznam zunanjih organizacij, kakor je navedeno v 21A.139(a) in
 13. če se izvajajo testni leti , priročnik za delovanje med testnimi leti, v katerem so opredeljeni politike in postopki organizacije, ki se nanašajo na testne lete. Priročnik za delovanje med testnimi leti vključuje:

(i) opis postopkov organizacije za testni let, vključno z udeležbo organizacije, ki izvaja testni let, pri postopku izdaje dovoljenja za letenje,

(ii) politiko glede posadke, vključno s sestavo, usposobljenostjo, aktualnostjo in omejitvami časa letenja, v skladu z Dodatkom XII k Prilogi I (Del-21), kadar je to primerno,

(iii) postopke za prevoz oseb, ki niso člani posadke, in za usposabljanje za testne lete, kadar je to primerno,

(iv) politiko glede obvladovanja tveganj in upravljanja varnosti ter z njima povezane metodologije,

(v) postopke za določitev instrumentov in opreme, ki morajo biti prisotni na krovu in

(vi) seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti v primeru testnega leta.