Spričevalo letalskega prevoznika (AOC)

VLOGA ZA PRIDOBITEV AOC


IZJAVA O SKLADNOSTI


VLOGE ZA SPREMEMBE, KI SO PREDMET PREDHODNE ODOBRITVE CAA


SPREMEMBE, KI NE POTREBUJEJO PREDHODNE ODOBRITVE CAA


VLOGE ZA POSEBNE ODOBRITVE - SPA


OSTALE VLOGE


POSTOPKI

 • Postopek certifikacije letalskega prevoznika 

 • Zakonske osnove in standardi 

 • Postopki Agencije za civilno letalstvo v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika 

 • Postopek za prvo izdajo spričevala letalskega prevoznika 

 • Postopek ocenjevanja stalne ustreznosti nosilca spričevala letalskega prevoznika 

 • Postopek spreminjanja spričevala letalskega prevoznika

 • Postopek začasnega ali stalnega odvzema/preklica spričevala letalskega prevoznika

 • Kriteriji za oceno sposobnosti prosilcev ali nosilcev spričeval prevoznikov v postopkih certifikacije

 • Izjeme, odstopanja 

 • Izdaja regulativnih norm


Postopki certifikacije letalskega prevoznika 

Postopek certifikacije letalskega prevoznika se odvija v skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) (v nadaljnjem besedilu ZLet), skladen pa je z JAA priporočili ''Administrative And Guidance Material, Section 4, Part 2: Procedures'' in ICAO zahtevami (ICAO Doc. 8335-AN/879 Chapter 3). Postopki so opredeljeni tudi v operativni zahtevi 01/03 (Operativna zahteva – postopek certifikacije letalskih prevoznikov).

Zakonske osnove in standardi

Zakon o letalstvu

Zakonska osnova za postopke certifikacije letalskega prevoznika se nahaja v ZLet. Postopki začetne izdaje, spremembe, odvzema, preklica in upravno strokovnega nadzora so opredeljeni v 76., 79. in 80. členu ZLet.

Uredba (EU) št. 965/2012 predpisuje zahteve, ki jih je treba upoštevati pri uporabi vseh civilnih letal za komercialni zračni prevoz, če ima operator glavni kraj poslovanja in sedež v Republiki Sloveniji, razen za:

 • letala, ki se uporabljajo v vojaške, carinske ali policijske namene;

 • lete za spuščanje padal ali gašenje požara in s tem povezane dostavne in povratne lete, na katerih se prevažajo osebe, ki se ponavadi prevažajo pri spuščanju padal ali gašenju požara;

 • lete, ki se izvajajo tik pred, med ali takoj po izvajanju del v zraku, če so ti leti povezani s temi deli v zraku in če se na njih brez upoštevanja članov posadke prevaža največ šest oseb, nujno potrebnih za izvajanje del v zraku.

Postopki Agencije za civilno letalstvo v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika

Postopek za prvo izdajo spričevala letalskega prevoznika 

Ta postopek vsebuje naslednje faze:

Aktivnosti pred vlogo

V sklopu teh aktivnosti prosilec Agenciji za civilno letalstvo predstavi svoje želje, načrte in zahteve glede opravljanja letalskih operacij. Te aktivnosti so namenjene informiranju obeh strani, torej prosilca glede poteka in zahtev postopka pa tudi Agencije za civilno letalstvo glede usmeritev in namer prosilca. Prosilec bo podrobno seznanjen s potekom in zahtevami postopka za pridobitev spričevala. Prosilcu bo razložena oblika in vsebina obrazca (vloga). Način komunikacije za to prvo aktivnost je lahko oseben, po pošti, elektronski pošti ali telefonu. Predstavnik prosilca se z izpolnjeno vlogo oglasi v Sektorju za letalske operacije in licenciranje osebja, kjer se opravi tako imenovani sestanek pred formalno vlogo (predaplikacijski sestanek). Na tem sestanku se vloga pregleda vključno z ostalimi obveznimi prilogami. Na tem sestanku se prosilcu izroči informativna mapa, ki vsebuje:

 • kontrolni seznam, po katerem bo prosilec pregledan,

 • vzorec obrazca (OPS 40001),

 • informacije o literaturi, publikacijah in dokumentih, ki se nanašajo na področje certificiranja in zahtev, ki jih bo moral prosilec izpolniti. 

Formalna vloga 

Operator vloži zahtevo za izdajo na obrazcu (OPS 40001), ki ga dobi v Sektorju za letalske operacije in licenciranje osebja ali na spletni strani Agencije za civilno letalstvo. Vloga mora biti vložena najmanj 90 dni pred datumom predvidenega začetka operacij. Operativni priročnik se lahko vloži kasneje, vendar ne manj kot 60 dni pred datumom predvidenega začetka operacij. Prosilec mora vlogi priložiti naslednje dokumente:

 • operativni priročnik (Operations Manual),

 • seznam in izjavo o skladnosti,

 • ostale dokumenti v Sektorju za plovnost in Sektorju za varovanje.

Pooblaščena oseba Agencije za civilno letalstvo na predlog vodje Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja imenuje komisijo za pregled prosilca. Komisija je sestavljena ustrezno obsegu operacij in velikosti prosilca, predsednik komisije pa postane ključna oseba – sogovornik prosilcu v postopku certifikacije in glavni koordinator vseh aktivnosti. Če predsednik komisije ni vodja Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja, je le-temu neposredno odgovoren za celoten postopek.

Pregled in ocena dokumentacije

Zelo pomembna faza certifikacije je pregled kvalifikacij imenovanih nosilcev posameznih področij prosilca. Upoštevati je treba tudi predhodne izkušnje in morebitne dosedanje zapise o tem. Treba je pregledati vsa potrebna soglasja in potrditve Agencije za civilno letalstvo (ETOPS, AWOPS, HEMS, BRNAV, MEL, DG ...). Upoštevati je treba tudi potrebno dokumentacijo glede zahtev in programov usposabljanja v zvezi s temi potrdili. Pregledati in oceniti je treba vso prosilčevo dokumentacijo, v kateri so navedeni in opisani načini izvajanja varnih operacij, ustrezno vzdrževanje, vsa potrebna usposabljanja in šolanja, področja odgovornosti, število določenih nosilcev za posamezne naloge in področja. Podrobno je treba oceniti predlagan sistem zagotavljanja skladnosti ter zmožnost prosilca uveljaviti in izvajati ta sistem. Agencija za civilno letalstvo prosilca v procesu obvesti o oceni dokumentacije ter od njega zahteva morebitne popravke in dopolnitve dokumentacije.

Pregled in ocena prosilca 

Prosilca je treba podrobno pregledati v smislu zagotavljanja predpisanih meril za oceno zmožnosti opravljanja varnih operacij, ustreznega vzdrževanja, usposabljanj in preverjanj, področja odgovornosti, števila določenih nosilcev za posamezne naloge in področja. Pregled se izvaja ob upoštevanju ustreznih meril, ki so podana v prilogi. Ob pregledu se vodi zapisnik, katerega en izvod se po končanih pregledih pošlje prosilcu, en izvod pa ostane v arhivu Agencije za civilno letalstvo.

Izdaja spričevala

Ko je proces ocenjevanja končan in je ugotovljeno, da prosilec ustreza vsem predpisanim pogojem in zahtevam, predsednik komisije direktorju Agencije za civilno letalstvo predlaga, da se prosilcu izda spričevalo letalskega prevoznika. Predsednik komisije lahko predlaga izdajo spričevala letalskega prevoznika samo v primeru, da je prosilec do konca postopka v celoti zadovoljil vse zahteve in pogoje. V nasprotnem primeru je treba prosilca obvestiti z odločbo, na katero se lahko prosilec pritoži v skladu s pravnim poukom in v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. Predsednik komisije pripravi spričevalo letalskega prevoznika skupaj s pripadajočimi operativnimi določbami. Dokument je dvojezičen, v slovenščini in angleščini. Agencija za civilno letalstvo lahko k obvezni vsebini doda svoje pogoje, če je to potrebno. Spričevalo letalskega prevoznika se izda brez trajanja veljavnosti. Ob izdaji novega spričevala letalskega prevoznika mora operator original starega vrniti v Agencijo za civilno letalstvo, in sicer Sektorju za letalske operacije in licenciranje osebja.

Postopek ocenjevanja stalne ustreznosti nosilca spričevala letalskega prevoznika

Splošno

V skladu z veljavnimi predpisi, standardi in zahtevami mora Agencija za civilno letalstvo zaradi ugotavljanja varnih operacij ves čas izvajati koninuiran strokovni nadzor nad prevozniki.
Prav tako mora Agencija za civilno letalstvo zagotoviti, da se jasno določi odgovornost in nosilca aktivnosti kontinuiranega nadzora nad imetniki spričeval letalskih operatorjev, tudi če ta nadzor opravlja več služb ali ustanov. Zelo pomemben dejavnik zagotavljanja varnih operacij pri letalskem operatorju je vsekakor delovanje sistema zagotavljanja skladnosti in imenovanje odgovornega vodstvenega kadra. Sistem zagotavljanja skladnosti je tako pomemben, da lahko v primeru, če se ugotovi slabo delovanje ali nedelovanje tega sistema, pride do vprašljivosti veljavnosti spričevala letalskega prevoznika.

Ustreznost nadzora operacij 

Nadzor mora:

 • oceniti ustreznost, pomembnost in konsistenco imetnika spričevala z zahtevami;

 • oceniti učinkovitost operatorjevega notranjega nadzora in ugotoviti zadostnost resursov, kot je predvideno in začrtano v operatorjevem sistemu zagotavljanja kvalitete.

Kadrovsko mora biti Agencija za civilno letalstvo oziroma njena služba za nadzor letalskih operacij ustrezna tako glede kvalifikacij kot glede števila delavcev. Ustrezen način komunikacije in občasne izmenjave informacij morajo biti zagotovljene znotraj Agencije za civilno letalstvo med posameznimi službami, ki ocenjujejo posamezne segmente delovanja operatorja.Agencija za civilno letalstvo mora zagotoviti zadostno število osebja, ki skrbi za vso aktualno dokumentacijo (korespondenca, podatki, zapisniki ...). Sistem mora omogočati tudi dostop do stare dokumentacije.

Proces nadzora operacij 

Agencija za civilno letalstvo ima vse možnosti, da adekvatno oceni stalno ustreznost operatorja. Zagotavljati mora, da se cel spekter operatorjevih aktivnosti lahko pregleda in oceni. 

Pregledi in nadzor v obsegu in pogostnosti, ki so primerni operacijam prevoznika, morajo pokrivati naslednja področja:

 • organizacija in infrastruktura,

 • sistem zagotavljanja skladnosti,

 • operativni priročnikišolanja in usposabljanja,

 • vzdrževanje,

 • zapisi posadk,

 • pregledi na letališki ploščadi,

 • opremapredpoletna priprava posadke,

 • ''despatch'',

 • nadzor med letom,

 • pregled zemeljskih navigacijskih zmogljivosti kot podpora tipu operacije,

 • nevarne snovi,

 • dokumentacija leta.

Pregledi posameznih področij se lahko izvajajo ločeno ali pa po več skupaj na enem pregledu. Pregledi se lahko, odvisno od odločitve Agencije za civilno letalstvo, izvajajo napovedano ali nenapovedano. Ker gre za širok spekter področij, Agencija za civilno letalstvo pri tem angažira strokovnjake z več področij, ne samo s področja letalskih operacij. Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja pri tem igra koordinacijsko vlogo, razmeji tudi področja delovanja različnih oddelkov, služb ali strokovnjakov. Vodja sektorja mora izdelati ali potrditi letni plan pregledov v okviru kontinuiranega nadzora vseh nosilcev spričeval.

Ta mora biti prilagojen oziroma ustrezen vrsti in obsegu operacij posameznih operatorjev. Pregledi se morajo realizirati v skladu s planom dela. Agencija za civilno letalstvo mora o vseh pregledih voditi zapisnike, na katerih morajo biti jasno označeni datum in kraj pregleda, področje opazovanja ter predvsem vsa ugotovljena dejstva, še posebej vsa odstopanja od zahtev. Zapisnik mora biti v pisni obliki, dostopni tudi za kasnejšo hitro uporabo in vpogled.

Zapisi o stanju operatorja služijo tudi za podporo zaupanja v sposobnost operatorja oziroma nasprotno, če gre za ugotovljene nepravilnosti, za zmanjševanje tega zaupanja. V tem primeru bo morala Agencija za civilno letalstvo ob sodelovanju operatorjevega vodje sistema zagotavljanja skladnosti pregledati tudi delovanje operatorjevega sistema za zagotavljanje skladnosti in sistema zagotavljanja letalske varnosti. Menjava odgovornih vodstvenih oseb operatorja "Zahteva operatorja po potrditvi zamenjave njegovih odgovornih oseb" se ne sme smatrati kot zahteva za spreminjanje spričevala.

Ko operator predloži v potrditev novo imenovane odgovorne osebe, katerih imena se nahajajo tudi v operativnem priročniku, mora Agencija za civilno letalstvo od operatorja zahtevati, da predloži pisni povzetek kvalifikacij predlaganih oseb. Agencija za civilno letalstvo ima pravico, da opravi pogovor z nominiranim strokovnjakom ali zahteva dodatna dokazila o njegovi primernosti, preden se odloči o njegovi sprejemljivosti.

Postopek spreminjanja spričevala letalskega prevoznika

Sprememba spričevala letalskega prevoznika je lahko stvar odobritve ali samo obvestila Agencije za civilno letalstvo.

Če spremembe ni na seznamu sprememb, ki potrebujejo odobritev, operator pošlje samo 'Obvestilo o spremembi ki ne potrebuje predhodne odobritve'.

Če je sprememba stvar odobritve, se pošlje vloga za spremembo spričevala letalskega prevoznika ali vloga za spremembo uporabe simulatorja.

Če ne gre za dodajanje ali brisanje letal istega tipa, se postopek izvaja ob smiselnem upoštevanju postopkov in kriterijev, navedenih v poglavjih ''Postopek za prvo izdajo spričevala letalskega prevoznika'' in ''Postopek ocenjevanja stalne ustreznosti nosilca spričevala letalskega prevoznika''.

Vlogi mora biti priložena ustrezna revizija operativnega priročnika. Vloga s prilogami mora biti vložena najmanj en mesec pred predvidenim pričetkom operacij. Po prejemu vloge mora Agencija za civilno letalstvo izvesti vse potrebne preglede in ugotovitve, da se ugotovi vse vidike in vplive vložnikovega zahtevka. Ena od zelo pomembnih tem pregledov je ponovni pregled ustreznosti operatorjevih resursov. Prav tako je treba ponovno preveriti kontinuirano ustreznost operatorjevega sistema zagotavljanja skladnosti. Če Agencija za civilno letalstvo na osnovi postopka ugotovi, da bo operator tudi po spremembi še naprej varno izvajal operacije, se postopek zaključi z izdajo spremenjenega spričevala letalskega prevoznika oziroma operativnih določb. Agencija za civilno letalstvo je dolžna obvestiti operatorja v roku 30 dni od prejema celotne zahtevane dokumentacije. Ob izdaji novega spričevala letalskega prevoznika mora operator original starega vrniti Agenciji za civilno letalstvo, Sektorju za letalske operacije in licenciranje osebja.

Postopek začasnega ali stalnega odvzema/preklica spričevala letalskega prevoznika 

Če Agencija za civilno letalstvo v procesu kontinuiranega strokovnega nadzora ugotovi, da s katerimkoli vidikom izvajanja letalskih operacij ni zadovoljna v smislu neizpolnjevanja zahtev ali spoštovanja standardov, mora sprožiti postopek za spremembo, suspenz ali celo odvzem spričevala letalskega prevoznika. V takih primerih mora Agencija za civilno letalstvo nosilca spričevala pisno obvestiti o podrobnostih, zaradi katerih se Agenciji za civilno letalstvo poraja dvom ali skrb. Agencija za civilno letalstvo bo v tem postopku tudi zahtevala konkretne akcije za izboljšavo stanja in povrnitev na zahtevani nivo. Agencija za civilno letalstvo mora navesti tudi roke za izvedbo zahtevanih ukrepov. Če operator kljub opozorilom in nasvetom ne izvrši zahtevanih ukrepov, mu Agencija za civilno letalstvo izda zadnje pisno opozorilo, v katerem ga pozove k izvedbi konkretnih ukrepov, mu postavi roke in ga obvesti, da bo v primeru, če proces ne bo rezultiral v zahtevanemu stanju, prišlo do vsiljene spremembe, suspenza ali odvzema spričevala.

Če je neposredno ogrožena varnost, pa Agencija za civilno letalstvo lahko takoj spremeni, suspendira ali odvzame spričevalo. Če je prišlo do odločitve, da se spričevalo spremeni, suspendira ali odvzame, mora operator o tem biti obveščen takoj in na najhitrejši možni način (faks, telefon, telegram). V primeru popolnega suspenza spričevala, mora biti operator obveščen o takojšnjem prenehanju vseh letalskih operacij, na katere se spričevalo nanaša. V primeru spremembe spričevala mora biti operator takoj obveščen o spremembi.

Obvestilu mora slediti tudi uraden odgovor, v katerem bodo navedeni pogoji, ki jih mora operator izpolniti, preden se mu dovoli nadaljevanje letalskih operacij. Če je pri določenem operatorju tudi brez uradnega odgovora z njegove strani prišlo do očitne ustavitve letalskih operacij in če ta neaktivnost traja več kot šest mesecev, mora Agencija za civilno letalstvo pričeti z zgoraj opisanim postopkom opozarjanja. Suspenz spričevala ne more trajati neomejeno dolgo. Proces mora iti v smer, da operator izvede zahtevane korektivne ukrepe. Operatorju se po izpolnitvi vseh zahtev suspenz prekliče. V nasprotnem primeru mu mora Agencija za civilno letalstvo spričevalo odvzeti. Če se želi operator pritožiti na odločbo o suspenzu spričevala, lahko to naredi v skladu s pravnim poukom na odločbi, spričevalo pa v vsakem primeru ostane v suspenzu do konca pritožbenega postopka. Suspenz se lahko prekliče bodisi po ugodni rešitvi pritožbe bodisi, da operator zadovoljivo izvrši zahtevane korektivne ukrepe. Ne v enem ne v drugem primeru se suspenz ne more preklicati brez temeljitega pregleda operatorja, predvsem spornih področij. Agencija za civilno letalstvo bo preklicala suspenz z odločbo, torej pisno, pred tem letalske operacije niso dovoljene.

Kriteriji za oceno sposobnosti prosilcev ali nosilcev spričeval letalskih prevoznikov v postopkih certifikacije 

Agencija za civilno letalstvo kot merila in kriterije sposobnosti in ustreznosti prosilca ali nosilca spričevala letalskega prevoznika uporablja merila in kriterije, ki temeljijo na zahtevah evropske zakonodaje in Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO). Kriteriji so podani v kontrolnih seznamih, ki so med drugim sestavni del info mape, ki jo prosilec dobi na uvodnem pogovoru ob začetku certifikacijskega procesa.

Izjeme, odstopanja 

Odobravanje izjem oziroma odstopanj od veljavnih zahtev in standardov je privilegij Agencije za civilno letalstvo. V primeru izjem, ki se nanašajo na civilna letala za komercialni zračni prevoz, in izjema traja za obdobje, daljše od dveh mesecev ali postane ponavljajoče narave, Evropska Komisija izjemo preuči, da bi ugotovila, ali je odobrena izjema v skladu z ustreznimi predpisi Evropske skupnosti, in ustrezno ukrepa. Odobritev odstopanja od kateregakoli standarda se lahko podeli po uradnem postopku, ki se začne s pisno vlogo operatorja.

Vsaka vloga mora vsebovati utemeljeno zahtevo, vključujoč razloge, zaradi katerih je usklajenost z določenim standardom neizvedljiva ali začasno neprimerna. Vlagatelj zahteve mora v vlogi tudi obrazložiti, na kakšen način bo zagotavljal sprejemljiv nivo varnosti.

Pred odobritvijo odstopanja ali izjeme je v postopku treba ugotoviti, da obstaja potreba, ki je izjemna in začasna. V odobritvi mora Agencija za civilno letalstvo navesti zahteve in pogoje, ki jih mora za zagotavljanje sprejemljivega nivoja varnosti zagotoviti operator.

Veljavnost odobritve odstopanj določi Agencija za civilno letalstvo. Agencija za civilno letalstvo ne sme podaljševati enake izjeme oziroma odstopanja kot način izogibanja tega določila. Tekst odobritve odstopanja mora biti napisan v skladu z nacionalno zakonodajo; napisan mora biti v slovenskem in angleškem jeziku. Kopija odobritve odstopanja ali izjeme mora biti poslana operatorju.

Izdaja regulativnih norm

V skladu s 179h členom ZLet, Agencija za civilno letalstvo pri svojem delovanju iz svojih pristojnosti in nalog sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja izdaja tudi:

 • plovnostno-tehnične zahteve, 

 • operativno-tehnične zahteve,

 • direktive o varnosti, 

 • sprejemljive načine skladnosti in navodila.

V zgoraj navedenih primerih, kjer ima izdaja zahteve mednaroden pomen ali značaj, mora biti zahteva napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Agencija za civilno letalstvo lahko v določenih primerih, ki se nanašajo na domače letalske prevoznike ali prevoznike, ki delujejo v domačem prostoru, promovira določeno obvezo, povezano z zagotavljanjem višjega nivoja varnosti. Tekst take operativne zahteve je v slovenščini, če pa je smiselno, se tekst napiše tudi v angleškem jeziku.

Najem zrakoplova z osebjem (wet lease-in) od operatorja tretje države

Področje najema zrakoplovov z osebjem od operatorja tretje države urejata Uredba (EU) št. 965/2012 z dne 5. 10. 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembami in Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 24. 9. 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti.

Agencija mora predhodno odobriti vsako pogodbo o najemu zrakoplova, ki ga uporablja operator, certificiran v skladu z delom ORO Uredbe (EU) št. 965/2012.

Tak operator ne sme najeti:

 • zrakoplova s seznama operatorjev, za katere veljajo operativne omejitve;

 • zrakoplova, registriranega v državi, v kateri za vse operatorje pod njenim nadzorom velja prepoved opravljanja letov; ali

 • zrakoplova operatorja, za katerega velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

Agencija mora pri odobritvah striktno upoštevati določilo in obvezo iz Uredbe (ES) št. 1008/2008, da lahko odobri najem samo v res izjemnih primerih, ko ni mogoče zakupiti zrakoplova operatorja, registriranega znotraj Skupnosti. Pojem ustreznosti med kriteriji ne zajema elementov cene najema.

Ob tem velja, da je možno najeti zrakoplov iz tiste tretje države, s katero ima Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) sklenjen ustrezen sporazum o sodelovanju (angl. Working Arrangement).

Prosilec za odobritev najema zrakoplova z osebjem pri operatorju iz tretje države mora agenciji dokazati, da:

 • ima operator iz tretje države veljavno spričevalo AOC, izdano v skladu z ICAO Aneksom 6;

 • so varnostni standardi operatorja iz tretje države glede stalne plovnosti in zračnih operacij enakovredni zadevnim zahtevam iz Uredbe (ES) št. 1321/2014 in Uredbe (EU) št. 965/2012;

 • ima zrakoplov standardno spričevalo o plovnosti, izdano v skladu z ICAO Aneksom 8.

V procesu presoje 2. točke prejšnjega odstavka bo Agencija za civilno letalstvo izvedla nadzor operatorja iz tretje države po kriterijih, določenih v AMC1 ORO.AOC.110(c).

Časovna veljavnost pregleda bo omejena na koledarsko leto.

Agencija torej izda odobritev, če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji ter hkrati pogoji, ki jih določa Uredba (ES) št. 1008/2008.

Gre za naslednje pogoje:

(i) letalski prevoznik Skupnosti upraviči takšen zakup na podlagi izrednih in nenačrtovanih povečanih potreb, ki jih operator ne bi mogel zadovoljiti (na primer: prevoz občutno večjega števila potnikov ali večjega, težjega ali posebnega tovora, transportne zmogljivosti za iskanje novih možnih trgov in podobno), pri čemer se v takšnem primeru odobritev lahko izda za obdobje največ sedmih mesecev in se lahko obnovi enkrat za nadaljnje obdobje največ sedmih mesecev; ali 

(ii) letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakup potreben za izpolnitev sezonskih potreb po zmogljivostih, ki jih ni mogoče ustrezno izpolniti z zakupom zrakoplova operatorja, registriranega znotraj Skupnosti, pri čemer se v takšnem primeru odobritev časovno omeji na obdobje, ki je nujno potrebno za premostitev potreb točno določenega sezonskega obdobja do trenutka, ko je ponovno možen zakup zrakoplova operatorja, registriranega znotraj Skupnosti; ali 

(iii) letalski prevoznik Skupnosti dokaže, da je zakup potreben za premostitev operativnih težav (na primer: nepričakovana okvara zrakoplova, planirano večje vzdrževanje zrakoplova ipd.) in da ni možno ali smiselno zakupiti zrakoplova operatorja, registriranega znotraj Skupnosti, pri čemer se v takšnem primeru odobritev časovno omeji na obdobje, ki je nujno potrebno za premostitev težav.

Agencija za civilno letalstvo lahko določi pogoje za odobritev. Takšni pogoji so del zakupne pogodbe s posadko. Agencija za civilno letalstvo lahko zavrne izdajo odobritve, če med zadevno državo članico ali Skupnostjo in tretjo državo, kjer je s posadko zakupljen zrakoplov registriran, ni vzajemnosti glede zakupnih pogodb s posadko.

Na Agencijo za civilno letalstvo je potrebno vložiti vlogo za vsakega od zgoraj navedenih pogojev posebej.

Dokazila, ki jih je treba priložiti vlogi:

Ad(i): 

 • Podroben opis okoliščin, ki so pripeljale do neplanirane situacije, ki je operator ne more zadovoljiti s svojimi kapacitetami. 

 • Dokazila o kvalitetnem, vendar neuspešnem iskanju rešitve z najemom zrakoplova znotraj EU nabora operatorjev. 

Ad(ii): 

 • Podroben opis povečanih sezonskih potreb in razlogov za nezadostno pokrivanje kapacitet z lastnimi kapacitetami. 

 • Dokazila o kvalitetnem, vendar neuspešnem iskanju rešitve z najemom zrakoplova znotraj EU nabora operatorjev. 

 • Navedba obdobja nadaljevanja sezone, v katerem bi povečane potrebe ponovno lahko pokrili z zakupom zrakoplova operatorja, registriranega znotraj Skupnosti. 

Ad(iii):

 • Podroben opis operativnih težav, ki med drugim izkazujejo, da je operativna težava nastopila nenačrtovano, prav tako je treba podati okvirni rok za rešitev operativnih težav. 

 • Dokazila o kvalitetnem, vendar neuspešnem iskanju rešitve z najemom zrakoplova znotraj EU nabora operatorjev. 

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi s predmetno tematiko lahko pošljete na ops@caa.si.