SPO (jadralni zrakoplovi)

OBRAZCI:


ZAKONSKA PODLAGA za izvajanje specializiranih komercialnih operacij z jadralnimi letali (specializirane operacije SAO.OP.150)


Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 z dne 14. decembra 2018 o podrobnih pravilih za operacije z jadralnimi letali v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta

Povezava do predpisa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1976&from=EN

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/358 z dne 4. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976 glede licenc pilota jadralnega letala

Povezava do predpisa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0358&from=EN

Easy acces rules:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane%20Rule%20Book.pdf

 

OPIS ZAHTEV


Letalske operacije z jadralnimi letali ureja Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976, ki je pričela veljati dne 9.7.2019. Glede na posebno naravo operacij z jadralnimi letali obstaja potreba po namenskih operativnih pravilih v samostojni uredbi, zato so bila pravila letalskih operacij izvzeta iz Uredbe (EU) št. 965/2012 (splošna pravila letalskih operacij za letalski in helikopterski prevoz), saj je bilo treba pravila preoblikovati in poenostaviti za zagotovitev sorazmernosti ter jih osnovati na pristopu, ki temelji na tveganju, ki jih takšne operacije predstavljajo.

Zaradi zagotavljanja varnosti in z namenom, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 2018/1139, morajo vsi operatorji jadralnih letal, ki jih zajema ta uredba, z izjemo projektivnih ali proizvodnih organizacij, ki izvajajo nekatere operacije, izpolnjevati vrsto osnovnih zahtev, določenih v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1976 (del SAO).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 tako določa pravila za izvajanje komercialnih in nekomercialnih operacij z jadralnimi letali, vključno s komercialnimi in nekomercialnimi specializiranimi operacijami z jadralnimi letali.

Komercialna operacija pomeni katerokoli operacijo z jadralnimi letali proti plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali se, ko ni na voljo javnosti, opravlja po pogodbi med operaterjem in odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira operatorja ampak mu neomajno zaupa in ga zato najema.

Specializirane operacije z jadralnimi letali so: padalski leti, leti za oglaševanje, vleka transparentov, leti za medije (časopise, televizijo, snemanje filmov), plačljivo letenje na letalskih mitingih. 

V Operativni dnevnik letenja se v rubriko namen leta vpisuje : komercialni let.

Vleka jadralnih letal (z TMG letali) , tekmovalni leti in klubski akrobatski leti so normalne operacije in niso specializirane operacije. 

 

IZJAVA ZA IZVAJANJE KOMERCIALNIH OPERACIJ Z JADRALNIMI LETALI 


Ob upoštevanju manj zapletene narave in manjšega obsega komercialnih operacij z jadralnimi letali v primerjavi z drugimi oblikami komercialnega letalstva ter na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju, je za komercialne operacije z jadralnimi letali primerno, da se zahteva le predhodna izjava, ki se predloži agenciji, kot je določeno v točki (a) člena 30(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

S predloženo izjavo operatorji komercialnih operacij z jadralnimi letali izjavijo, da so sposobni in imajo sredstva za izvajanje odgovornosti, povezanih z izvajanjem operacij z jadralnim letalom, in sicer izjavi, da

 • izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval bistvene zahteve iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976;

 • izvaja svoje komercialne operacije v skladu z zahtevami iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1976;

 • imajo vsa jadralna letala, ki se uporabljajo, spričevalo o plovnosti (4), izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012;

 • imajo vsi piloti licenco in ratinge, ki so izdani ali sprejeti v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1178/2011, kot se zahteva v točki SAO.GEN.125 Priloge II;

 • da bo operator obvestil pristojni organ o vseh spremembah okoliščin, ki vplivajo na njegovo izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1139 in zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1976, kot je s to izjavo seznanjen pristojni organ, in o vseh spremembah informacij in seznamov AltMoC, vključenih v to izjavo oz. priloženih tej izjavi, kot se zahteva v točki (c) točke SAO.DEC.100 Priloge II.

 • potrjuje, da so vse informacije v tej izjavi, vključno z informacijami v njenih prilogah, popolne in točne.

  Operator, ki je na Agencijo za letalstvo podal Izjavo, ko je določil in usposobil pilote, ko so poveljujoči piloti opravili oceno tveganj ter na osnovi ocene tveganj sprejeli ukrepe za njihovo zmanjšanje , ko so izdelani kontrolni seznami in so na vsakem letu zlahka dostopni poveljujočem pilotu, če je to potrebno, ko imajo piloti ustrezna dovoljenja in ustrezne zadnje izkušnje in so zdravi, ko je letalo plovno, zavarovano in ustrezno vzdrževano se lahko začnejo izvajati specializirane komercialne operacije z jadralnimi letali.

Izjave ni potrebno predložiti operatorjem, ki izvajajo

 1. operacije z deljenimi stroški, pod pogojem, da si neposredne stroške leta z jadralnim letalom in sorazmeren delež letnih stroškov za skladiščenje, zavarovanje in vzdrževanje jadralnega letala delijo vse osebe na krovu;

 2. tekmovalne ali predstavitvene lete, pod pogojem, da je plačilo ali katera koli druga protivrednost za take lete omejena na kritje neposrednih stroškov leta z jadralnim letalom in sorazmernega deleža letnih stroškov za skladiščenje, zavarovanje in vzdrževanje jadralnega letala ter da osvojene nagrade ne presegajo vrednosti, ki jo določi pristojni organ;

 3. uvodne lete, lete za spuščanje padal, vleko jadralnih letal ali akrobatske lete, ki jih izvaja bodisi organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici, bodisi organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, pod pogojem, da organizacija jadralno letalo upravlja na podlagi pogodbe o lastništvu ali zakupne pogodbe brez posadke, da let ne ustvari dobička, ki se distribuira zunaj organizacije, ter da takšni leti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije;

 4. lete za usposabljanje, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje iz člena 10a Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici.


ZA KOGA SE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1976 NE UPORABLJA?


Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 se ne uporablja za projektivne ali proizvodne organizacije, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 8 oz. 9 Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012 (5) in v okviru svojih privilegijev izvajajo operacije z jadralnimi letali zaradi uvajanja ali spremembe tipov jadralnih letal.