Spričevalo o plovnosti

Vsaka fizična ali pravna oseba, pod katere imenom je ali bo registriran zrakoplov v Republiki Sloveniji (državi članici) „država članica registracije“, ali njen zastopnik lahko zaprosi za izdajo spričevala o plovnosti.

V skladu z uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 se spričevalo o plovnosti izda za zrakoplov, ki je v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu s Prilogo I (Del 21).

Izdano spričevalo o plovnosti je lahko:

  1. spričevalo o plovnosti (Obrazec EASA 25) za zrakoplov, ki je v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu s Prilogo I (Del 21);
  2. spričevalo o plovnosti z omejitvami (Obrazec EASA 24) za zrakoplov:
    • ki je v skladu s certifikatom tipa z omejitvami, izdanim v skladu s Prilogo I (Del 21), ali
    • za katere je bilo Agenciji (EASA) dokazano, da so v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, ki zagotavljajo ustrezno varnost

Za izdajo spričevala o plovnosti se vloži vloga (glej tabelo spodaj). K vlogi, se predložijo še zahtevani dokumenti pod točkami A), B) in C) vloge AIR.OBR-000039, ki so različni glede na vrsto zrakoplova, nov ali rabljen zrakoplov in glede:

  • prenosa registracije zrakoplova znotraj EU (Unije), ali
  • pregleda plovnosti zrakoplova, uvoženega v EU (Unijo)
Povezave na zahtevane dokumente za izdajo spričevala o plovnosti
Vloga za izdajo spričevala o plovnosti

AIR.OBR-000039

Vloga za izdajo spričevala o hrupu

AIR.OBR-93

Vloga za potrditev programa vzdrževanja (če je predmet potrditve CAA)

AIR.OBR-000010

Vloga za izdajo potrdila o pregledu plovnosti - ARC (Obrazec EASA 15a ali Obrazec EASA 15c), (če je predmet izdaje s strani CAA)
Skupna vloga za odobritev pogojev za letenje in Dovoljenja za letenje (Obrazec EASA 21), (če se zahteva izdaja dovoljenja za letenje zrakoplova za namen odobritve s strani pristojnega organa)
Poročilo o preizkusu zrakoplova, CAA dokumenti: obrazci, (če se zahteva letenje zrakoplova za namen odobritve s strani pristojnega organa)
Dovoljenje za uporabo radijske postaje (vloga na AKOS)
Potrdilo o registraciji ELT oddajnika/ov s spletne strani COSPAS-SARSAT (če se zahteva za zrakoplov)
Vloga za dodelitev Mode S ATC Transponder ICAO identifikacijske kode zrakoplovu (vloga na CAA, če se zahteva za zrakoplov)

Pri prenosu registracije zrakoplova znotraj EU (Unije), ki ima veljavno potrdilo o pregledu, se istočasno z izdajo spričevala o plovnosti izvede tudi validacija potrdila o pregledu plovnosti.

V primeru izdaje spričevala o plovnosti za nov zrakoplov se potrdilo o pregledu plovnosti izda skupaj s spričevalom o plovnosti (pregled plovnosti za nov zrakoplov ni aplikativen/zahtevan).