Spričevalo o plovnosti

Za izdajo spričevala o plovnosti je treba vložiti vlogo za izdajo spričevala o plovnosti (AIR.OBR-000039). K vlogi se kot priloga predložijo še zahtevani dokumenti, ki so različni glede na posamezni primer, tj. ali gre za prehod zrakoplova znotraj držav članic EU ali za primer uvoza zrakoplova iz drugih (tretjih) držav ter ali je zrakoplov nov ali rabljen. 

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 se za vse EASA zrakoplove, ki izpolnjujejo pogoje, izda spričevalo o plovnosti (CofA – EASA Form 25) z neomejeno dobo trajanja, ki se letno preverja oziroma potrdi s podaljšanjem ali izdajo potrdila o pregledu plovnosti (ARC). 

V primeru prehoda rabljenega zrakoplova z veljavnim potrdilom o pregledu plovnosti (ARC) se istočasno z izdajo spričevala o plovnosti izvede tudi validacija ARC-a. 

Za nov zrakoplov se potrdilo o pregledu plovnosti izda skupaj s spričevalom o plovnosti.