Iskanje in reševanje (SAR)

Služba iskanja in reševanja zrakoplova se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19) in predpisi s področja civilnega letalstva, predpisi s področja pomorstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zakonom, ki določa naloge in pooblastila Policije.

Pri izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova se upoštevajo mednarodni standardi in priporočena praksa, kot jih podajata Priloga 11 in Priloga 12 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter pripadajoči dokumenti in navodila.

Izvajanje službe iskanja in reševanja zrakoplova se deli na:

  • nivo upravljanja, ki ga izvaja CAA, v posvetovanju z Medresorskim odborom za upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova in
  • operativni nivo, ki ga izvajajo Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za pomorstvo in Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., sile za zaščito, reševanje in pomoč ter enote Slovenske vojske, ki zagotavljajo izvajanje nalog 24 ur na dan, sedem dni v tednu (po potrebi se v izvajanje nalog iskanja in reševanja zrakoplova vključujejo še drugi subjekti, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

Vsakdo, ki opazi izginotje ali nesrečo zrakoplova, izve o tem ali povzroči njegovo izginotje ali nesrečo, je dolžan takoj obvesti najbližji center za obveščanje (112) ali Policijo (113).


Koristne povezave:

Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19):

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7763

Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova:

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Drzavni-nacrti/DNzrakoplov5_0.docx