Zahtevki za informacije iz Evropske centralne podatkovne baze

Zainteresirane strani (naštete v Prilogi II Uredbe (EU) št. 376/2014) lahko zahtevajo dostop do nekaterih informacij, ki jih vsebuje nacionalna/evropska centralna podatkovna baza.

Zainteresirane strani lahko na Agencijo za civilno letalstvo (kontaktna točka) oddajo vlogo Zahtevek za informacije iz Evropske centralne podatkovne baze (CMSMS.APL-000001).

Agencija za civilno letalstvo ima vzpostavljeno proceduro v primeru zahtevkov za dostop do informacij iz nacionalne ali evropske centralne podatkovne baze, pri čemer upošteva:

 • Uredbo (EU) št. 376/2014 (člene: 3, 10, 11, 12 in 15)
  • Ali je zahtevek v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 in je njegov namen upravičen?
  • Ali je odločitev glede zahtevka v pristojnosti Agencije za civilno letalstvo?
  • Ali je zahtevek vložila zainteresirana stran (Priloga II)?
  • Ali je zahtevek oddan na ustreznem obrazcu (Priloga III, CMSMS.APL-000001)?
 • Uredbo (EU) št. 996/2010 (člena: 5 in 14)
  • Ali je dogodek predmet preiskave?
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
  • Ali je zahtevek oddan na ustreznem obrazcu (CMSMS.APL-000001) in je vloga popolna?
  • Če Agencija za civilno letalstvo zahtevku ugodi, izda odločbo in sklep o stroških skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.


Če Agencija za civilno letalstvo zahtevku ugodi, iz varnostnih razlogov zainteresiranim stranem ne omogoči neposrednega dostopa do podatkovnih baz, temveč posreduje le določene informacije, do katerih je zainteresirana stran upravičena.