Brezpilotni zrakoplovi

OBRAZCI: 

ZAKONSKA PODLAGA:

Dne 29.07.2016 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov ki se začne uporabljati petnajsti dan po objavi in dne 16.12.2016 popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Uredba v osnovi ureja področje 'modelarstva' in pa področje' izvajanja letalskih dejavnosti.


CELOTEN SEZNAM ZAKONODAJE, NAVODIL IN USMERITEV:

 1. Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016) in popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  English: DECREE of unmanned aircraft systems 

 2. Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  -> Priloga 1 k SNU - Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti 

 3. Predloga Operativnega priročnika  

 4. Obrazci

 5. Program vzdrževanja

 6. Kriteriji in navodila za preglede ter vzdrževanje akumulatorjev

 7. Dnevnik pogonskega akumulatorja

 8. Periodični pregled pogonskega akumulatorja

 9. Vreme - navodilo GAFOR

 10. Območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov (interaktivni grafični prikaz prepovedanih območij)


VZORČNA VPRAŠANJA

*POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POTRDILA/ DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE LETASKIH DEJAVNOSTI: 

*za letenje po pravilih 'modelarstva' (glej razpredelnico v FAQ) ni potrebna oddaja kakršnakoli izjave/ vloge

Za izvajanje letalskih dejavnosti so predvidene aktivnosti pred oddajo izjave / vloge. 

Definirane so 4 kategorije izvajanja letalskih dejavnosti (A, B, C, D). 

Za kategorije A, B je v grobem postopek sledeč:

 1. Določitev kategorije glede na vzletno operativno maso in klasifikacijo področja letenja (priloga 1 uredbe) 

 2. Preveritev vseh operativnih in tehničnih zahtev iz priloge 4 in Sprejemljivi načini usklajevanja (AMC) in navodila k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

 3. Izvedba vseh operativnih in tehničnih zahtev in ostalih zahtev iz uredbe, npr. identifikacija v skladu z 9. členom... in Sprejemljivih načinov usklajevanja (AMC) in navodil k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov 

 4. Pridobitev zadostnega znanja in kompetentnosti na področju zgoraj naštetih točk za varno izvajanje dejavnosti in za pravilno izpolnitev izjave 

 5. Oddaja pravilno in v celoti izpolnjene izjave ko so izpolnjeni vsaj vsi zgoraj navedeni pogoji (glej FAQ 'Kdaj lahko oddam izjavo?') 

 6. Pridobite potrdila agencije o prejeti izjavi 

 7. Pričetek izvajanja dejavnosti 

 8. Predhodno obveščanje agencije o izvajanju dejavnosti z obrazcem NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI 

 9. Stalni nadzor agencije nad izvajanjem dejavnosti s pomočjo obveščanja operatorja o predvidenih aktivnostih 

Za kategorijo C in D se dodatno zahteva izdelava operativnega priročnika, za kategorijo D se predvideva namesto izdaje potrdila izdaja dovoljenja agencije in ob izjavi dodatna dokazila glede na 19. člen uredbe.


POSTOPEK ZA PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA ODSTOPANJE OD PRAVIL LETENJA: 

 • Operater odda vlogo na zgoraj predpisanem obrazcu. Predvideva se upoštevanje standardnih pravil iz trenutno veljavnih Sprejemljivih načinih usklajevanja (SNU) in navodil (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. 

 • Operater lahko začne uporabljati odstopanje od pravil letenja, ko: 

  • a) dobi odločbo (dovoljenje agencije) in 

  • b) izpolni vse pogoje iz Uredbe ter SNU in NA ter jih v skladu z zahtevami evidentira (predvsem usposabljanje upravljavcev) 

   • Operater mora pred oddajo vloge imeti vsaj enega upravljavca, ki izpolnjuje 'vhodne pogoje' in 'nalet pri operatorju' na področju 'usposabljanja' iz predmetne priloge (priloga SNU in NA 2,3,4)

   • 'namensko usposabljanje' iz prilog se lahko izvede po prejemu dovoljenja 

   • vsak upravljavec operaterja mora izvesti celotno usposabljanje iz predmetnih prilog, preden začne uporabljati izjemo pri letalski dejavnosti operaterja 

 • Operater spremlja spremembe SNU in NA in prilagodi svoje operacije trenutno veljavnim standardnim pravilom iz SNU in NA


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (FAQ): 

Kateri je primarni predpis na področju:

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016), v nadaljevanju uredba s pripadajočimi Sprejemljivimi načini usklajevanja (SNU) in navodili (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov 

Kaj so Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (SNU), ali je obvezna uporaba zahtev iz SNU? 

SNU (Sprejemljivimi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov) pojasnjujejo posamezne člene v uredbi in je njihova uporaba obvezna. 

Kje so objavljene povezave do večine relevantnih vsebin za letenje z UAV? 

Na spletni strani Agencije, na področju letalskih operacij, ki primarno obravnava pridobitev potrdila/ dovoljenja po oddaji izjave/ vloge za opravljanje letalskih dejavnosti in 

spletna stran na področju licenciranja, namenjena opravljanju izpita iz pravil letenja, pripravi na izpit ali samostojne seznanjenosti s pravili letenja z UAV.

Kako je sestavljena/ kaj obravnava uredba: 

Uredba obravnava v osnovi dve skupini letalskih operacij- aktivnosti.

 • Letenje po pravilih 'modelarstva' in

 • Opravljanje letalske dejavnosti 

V spodnji razpredelnici so opredeljene glavne razlike v zahtevah / omejitvah

zahteve/omejitvemodelarstvoopravljanje letalske dejavnosti
'aplikabilni' deli uredbe in pripadajoči SNU
 • Uvodni členi, pravila letenja (1.-12. člen),

 • nadzor, prekrški (21.-32. člen)

 • Uvodni členi, pravila letenja (1.-12. člen),

 • Izvajanje letalskih dejavnosti (13.-20. člen)

 • Nadzor, prekrški (21.-32. člen)

Področje letenjaRazred I in IIV skladu s kategorijo na izjavi (A, B, C)/ dovoljenju (D) glede na prilogo I k uredbi
Kakšna je omejitev višine letenja
Omejitve so odvisne od položaja izvajanja letenja. Generalno velja omejitev do višine 150 m nad tlemi. Na določenih področjih, predvsem v bližini letališč je višina dodatno omejena na 50 m (znotraj CTR) ali je prepovedano letenje z UAV (v radiju 5 km okrog mednarodnega letališča). Omejitve so razvidne iz zemljevida.
Opravljanje izpita iz pravil letenja
Ne (predvidena je samostojna seznanjenost s predpisi).Koristno je, če se modelar z zakonodajo seznani na organiziranih predavanjih.)
Seznanjenost s predpisi z arhivirano 'Izjavo operaterja' iz priloge 4 Uredbe za kategorijo A in B
Opravljanje izpita na Agenciji za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti C in D in pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja za UAV
Opravljanje snemanja z UAV
Za lastne nekomercialne namene z UAV do 25kg po omejitvah, ki veljajo za modelarstvo
V skladu s potrdilom/ dovoljenjem po oddaji izjave/ vloge
Oddaja vloge/izjave iz priloge 2 Uredbe
NeDa, Izjava za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C,
Da, vloga za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti D
Izdelava operativnega priročnika
NeDa, za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti C in D
Obveščanje Agencije (najava letenja po pridobitvi potrdila/ dovoljenja)
Ne12 ur pred izvajanjem dejavnosti na definiranem obrazcu


Ali obstaja licenca za opravljanje z UAV za 'modelarje'? 

Formalno ne obstaja licenca za upravljavce UAV. Predvideva se individualna seznanitev z zahtevami relevantne zakonodaje z lastnim študijem, ali v obliki 'klubskih izobraževanj', ali v obliki prostovoljnega opravljanja izpita na agenciji...

Ali obstaja licenca za opravljanje z UAV za upravljavce, ki izvajajo dejavnost?

Ne obstaja licenca. Se pa zahteva usposobljenost v organizaciji operaterja v skladu z uredbo.

Kaj se zahteva za usposobljenost upravljavcev operaterja (izvajanje letalskih dejavnosti)? 

Usposobljenost je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela

Na področju teoretičnega izobraževanja se zahteva potrdilo o opravljenem izpitu iz pravil letenja z UAV, za opravljanje dejavnosti. Izpit se izvaja na agenciji.

Za kategorije izvajanja letalskih dejavnosti A in B je zadostna izjava operaterja navedena v prilogi 4 Uredbe, ki je dokumentirana in hranjena pri operaterju za namene nadzora agencije. 

Na področju praktičnega izobraževanja se zahteva izvedba usposabljanja v skladu s prilogo 1 k SNU.

Ali je 'Izjava operaterja' za 'Poznavanje veljavnih predpisov v letalstvu za upravljavca' (glede na prilogo 4 Uredbe za operaterje kategorije izvajanja letalskih dejavnosti A in B) predpisana?

Izjava ni predpisana, mora pa vsebovati vse podatke o tem, kdo, kdaj in v skladu s čim se je usposobil pri operaterju. Izjava mora biti na voljo pri operaterju za namene nadzora agencije v skladu s pravili hranjenja zapisov iz uredbe.

Ali je treba usposobljenost upravljavcev UAV vzdrževati (modelarstvo in opravljanje letalskih dejavnosti)? 

Upravljavec, bodisi modelar ali upravljavec pri opravljanju letalskih dejavnosti, mora biti stalno izurjen tako da v vsakem trenutku lahko prekine programiran in avtonomen let ter v celoti prevzame kontrolo upravljanja nad brezpilotnim zrakoplovom (četrti odstavek 11. člena).

V primeru modelarstva se omenjeno izvaja v obliki samostojnega zavedanja svojih omejitev in vzdrževanja izurjenosti ročnega letenja (Manual Mode). 

V primeru opravljanja dejavnosti, mora biti sam sistem vzdrževanja izurjenosti formalno uveden v obliki konkretnih meril- število letov na konkretnem UAV v določenem preteklem časovnem obdobju. Podrobneje je sistem razdelan v SNU k četrtem odstavku 11. člena.

Kdaj je treba na agencijo oddati izjavo o izvajanju dejavnosti (Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov- izjava iz priloge 2 Uredbe)?

Ko opravljam letalsko dejavnost ali letim izven omejitev za modelarje. Izjava se zahteva za kategorije izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C, za kategorijo D se zahteva oddaja vloge.

V sami uredbi in navodilih se pojavlja več izjav. Za kaj je posamezna izjava namenjena? 

Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (izjava) je izjava iz priloge 2  Uredbe, s katero bodoči operater 'deklarira', da je izpolnil vse pogoje iz Uredbe, SNU in NA in želi začeti z letalsko dejavnostjo. Izjavo je treba poslati na agencijo.

Izjava o 'poznavanju veljavnih predpisov v letalstvu' iz priloge 4 Uredbe (glej opis zgoraj), pa je namenjena izpolnjevanju enega izmed pogojev za oddajo izjave iz priloge 2 Uredbe za operaterje, ki izvajajo letalsko dejavnost kategorije A in B. Izjava se ne pošilja na agencijo, ampak se hrani pri operaterju za namene nadzora.

Kam se pošlje izjava iz priloge 2 Uredbe?

Podpisana in pravilno izpolnjena resnična izjava se pošlje po pošti na naslov Javne agencije za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana.

Prav tako se lahko skenirana izjava pošlje na elektronski naslov: info@caa.si

Kje lahko dobim obrazec izjave iz priloge 2 Uredbe? 

Samo na spletni strani Agencije je objavljena posodobljena izjava:

Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (izjava iz priloge 2 Uredbe)

Kdaj lahko oddam izjavo iz priloge 2 Uredbe? 

Izpolnjeni morajo biti vsi splošni pogoji:

 • dejansko izpolnjujem vse aplikabilne zahteve iz uredbe za predvideno kategorijo dejavnosti

 • izvedel sem vse aplikabilne zahteve

 • pridobil sem zadostno znanje in kompetentnost na področju zakonodaje in praktičnega izvajanja za varno izvajanje dejavnosti

 • znam pravilno izpolniti izjavo (v primeru A, B in C kategorije) 

  • Z oddano napačno izpolnjeno izjavo (predvsem kategorija izvajanja letalskih dejavnosti v povezavi z opremo UAV, identifikacijska oznaka,…), operator 'pokaže nepoznavanje' vseh zahtev in ni pripravljen za izvajanje letalskih dejavnosti

  • Preverjanje dejanskega stanja v povezavi z izjavo se vrši pri pregledu izjave pred izdajo potrdila in v sklopu nadzora

 •  …

Kako se določi kategorija dejavnosti v izjavi iz priloge 2/ vlogi?

V izjavi/ vlogi je potrebno določiti kategorijo dejavnosti glede na tehnične in pa tudi operativne zahteve iz priloge 4 uredbe. Npr. z multikopterjem s štirimi motorji (brez padala) je možno izvajati samo letalsko dejavnost kategorije A.

Kako določim področje, kjer lahko izvajam letalsko dejavnost pri določeni kategoriji in vzletni operativni masi?

Glede na določeno kategorijo in vzletno operativno maso UAV izhaja področje (razred področja od I do IV), kjer se lahko dejavnost izvaja v skladu s prilogo 1.

Kako se določi klasifikacija področja letenja (razred področja) 

Razred področja se določi v skladu z definicijami v 4. členu uredbe in pripadajočemu SNU. Primer interpretacije je razviden na zemljevidu.

Kdaj lahko začnem z opravljanjem letalske dejavnosti?

Ko dobim potrdilo o prejemu izjave s strani agencije za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C oz. dovoljenje za kategorijo D.

Kakšne so moje obveznosti pri izvajanju letalske dejavnosti pod pridobitvi potrdila/ dovoljenja?

Predvsem: 

 • Izvajati letalsko dejavnost v skladu z omejitvami v izjavi in potrdilu (vlogi in dovoljenju- kategorija D) in določili uredbe.

 • Agencijo obveščati o predvidenih dejavnostih vsaj 12 ur pred vsakim letom v skladu z drugim odstavkom 15. člena uredbe in pripadajočem SNU na obrazcu NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI objavljenem na spletni strani agencije.

 • Hraniti dokumentacijo v skladu z zahtevami uredbe, npr Operater hrani zapise o letu najmanj dve leti od datuma izvedbe leta (peti odstavek 15. člena Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov)

 • Obveščati agencijo o spremembi podatkov navedenih v izjavi vključno s prenehanjem dejavnosti

 •  …

Na kakšen način pravilno obvestim agencijo, kje bom izvajal letenje za opravljanje letalskih dejavnosti, po prejemu potrdila/ dovoljenja? 

Agencijo je potrebno obveščati o predvidenih dejavnostih vsaj 12 ur pred vsakim letom v skladu s drugim odstavkom 15. člena uredbe in pripadajočem SNU na obrazcu NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI objavljenem na spletni strani agencije s pošiljanjem obrazca na naslov elektronski naslov: uav@caa.si.

Področje letenja mora biti opredeljeno:

 • v zaprtem vnaprej točno določenem prostoru, (po vnaprej določenem tlorisu in višini)

 • prikazano mora biti mesto vzleta in mesto pristanka. 

 • Področje letenja mora biti vrisano v Google Earth in priložena 'kmz' datoteka.