Brezpilotni zrakoplovi

OBRAZCI

ZAKONSKA PODLAGA

Dne 29. 7. 2016 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, ki se začne uporabljati 15. dan po objavi, in dne 16. 12. 2016 popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Uredba v osnovi ureja področje 'modelarstva' in pa področje izvajanja letalskih dejavnosti.


CELOTEN SEZNAM ZAKONODAJE, NAVODIL IN USMERITEV:

 1. Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016) in popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  English: Decree of unmanned aircraft systems 

 2. Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
  -> Priloga 1 k SNU – Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti 

 3. Predloga operativnega priročnika  

 4. Obrazci

 5. Program vzdrževanja

 6. Kriteriji in navodila za preglede ter vzdrževanje akumulatorjev

 7. Dnevnik pogonskega akumulatorja

 8. Periodični pregled pogonskega akumulatorja

 9. Vreme – navodilo GAFOR

 10. Območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov (interaktivni grafični prikaz prepovedanih območij)


VZORČNA VPRAŠANJA

*POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POTRDILA/DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE LETALSKIH DEJAVNOSTI: 

*za letenje po pravilih 'modelarstva' (glej razpredelnico v FAQ) ni treba oddati kakršnekoli izjave/vloge

Za izvajanje letalskih dejavnosti so predvidene aktivnosti pred oddajo izjave/vloge. 

Definirane so štiri kategorije izvajanja letalskih dejavnosti (A, B, C, D). 

Za kategoriji A in B je v grobem postopek sledeč:

 1. Določitev kategorije glede na vzletno operativno maso in klasifikacijo področja letenja (Priloga 1 Uredbe).

 2. Preveritev vseh operativnih in tehničnih zahtev iz Priloge 4 in Sprejemljivi načini usklajevanja (AMC) in navodila k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov.

 3. Izvedba vseh operativnih in tehničnih zahtev in ostalih zahtev iz Uredbe, npr. identifikacija v skladu z 9. členom in Sprejemljivih načinov usklajevanja (AMC) in navodil k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov.

 4. Pridobitev zadostnega znanja in kompetentnosti na področju zgoraj naštetih točk za varno izvajanje dejavnosti in za pravilno izpolnitev izjave.

 5. Oddaja pravilno in v celoti izpolnjene izjave, ko so izpolnjeni vsaj vsi zgoraj navedeni pogoji (glej FAQ 'Kdaj lahko oddam izjavo?').

 6. Plačilo sklepa o stroških glede na 27b. člen Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 88/14 in 38/17)

 7. Pridobitev potrdila Agencije za civilno letalstvo o prejeti izjavi.

 8. Pričetek izvajanja dejavnosti.

 9. Predhodno obveščanje Agencije za civilno letalstvo o izvajanju dejavnosti z obrazcem NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI.

 10. Stalni nadzor Agencije za civilno letalstvo nad izvajanjem dejavnosti s pomočjo obveščanja operatorja o predvidenih aktivnostih.

Za kategoriji C in D se dodatno zahteva izdelava operativnega priročnika, za kategorijo D se namesto izdaje potrdila predvideva izdaja dovoljenja Agencije za civilno letalstvo in ob izjavi dodatna dokazila glede na 19. člen Uredbe.


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ODSTOPANJE OD PRAVIL LETENJA

 • Operator odda vlogo na zgoraj predpisanem obrazcu. Predvideva se upoštevanje standardnih pravil iz trenutno veljavnih Sprejemljivih načinov usklajevanja (SNU) in navodil (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. 

 • Operator lahko začne uporabljati odstopanje od pravil letenja, ko: 

  1. dobi odločbo (dovoljenje Agencije za civilno letalstvo) in 

  2. izpolni vse pogoje iz Uredbe ter SNU in NA ter jih v skladu z zahtevami evidentira (predvsem usposabljanje upravljavcev).

   • Operator mora pred oddajo vloge imeti vsaj enega upravljavca, ki izpolnjuje 'vhodne pogoje' in 'nalet pri operatorju' na področju 'usposabljanja' iz predmetne priloge (Priloga SNU in NA 2,3,4).

   • 'Namensko usposabljanje' iz prilog se lahko izvede po prejemu dovoljenja.

   • Vsak upravljavec operatorja mora izvesti celotno usposabljanje iz predmetnih prilog, preden začne uporabljati izjemo pri letalski dejavnosti operatorja.

 • Operator spremlja spremembe SNU in NA in prilagodi svoje operacije trenutno veljavnim standardnim pravilom iz SNU in NA.


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (FAQ)

Kateri je primarni predpis na področju brezpilotnih zrakoplovov?

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016), v nadaljevanju Uredba s pripadajočimi Sprejemljivimi načini usklajevanja (SNU) in navodili (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov.

Kaj so Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (SNU)? Ali je obvezna uporaba zahtev iz SNU? 

SNU (Sprejemljivimi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov) pojasnjujejo posamezne člene v Uredbi. Njihova uporaba je obvezna. 

Kje so objavljene povezave do večine relevantnih vsebin za letenje z UAV? 

Na spletni strani Agencije za civilno letalstvo, na področju letalskih operacij, ki primarno obravnava pridobitev potrdila/dovoljenja po oddaji izjave/vloge za opravljanje letalskih dejavnosti in 

na spletni strani za področje licenciranja, namenjeni opravljanju izpita iz pravil letenja, pripravi na izpit ali samostojni seznanjenosti s pravili letenja z UAV.

Kako je sestavljena/kaj obravnava Uredba?

Uredba obravnava dve skupini letalskih operacij – aktivnosti:

 • letenje po pravilih 'modelarstva' in

 • opravljanje letalske dejavnosti.

V spodnji razpredelnici so opredeljene glavne razlike v zahtevah/omejitvah

Zahteve/omejitve
Modelarstvo
Opravljanje letalske dejavnosti
'Aplikativni' deli Uredbe in pripadajoči SNU
 • Uvodni členi, pravila letenja (1.–12. člen),

 • Nadzor, prekrški (21.–32. člen)

 • Uvodni členi, pravila letenja (1.–12. člen),

 • Izvajanje letalskih dejavnosti (13.–20. člen)

 • Nadzor, prekrški (21.–32. člen)

Področje letenja
Razred I in II
V skladu s kategorijo na izjavi (A, B, C)/dovoljenju (D) glede na Prilogo I k Uredbi
Kakšna je omejitev višine letenja
Omejitve so odvisne od položaja izvajanja letenja. Splošno velja omejitev do višine 150 m nad tlemi. Na določenih področjih, predvsem v bližini letališč, je višina dodatno omejena na 50 m (znotraj CTR) ali je prepovedano letenje z UAV (v radiju 5 km okrog mednarodnega letališča). Omejitve so razvidne z zemljevida.
Opravljanje izpita iz pravil letenja
Ne (predvidena je samostojna seznanjenost s predpisi). Koristno je, če se modelar z zakonodajo seznani na organiziranih predavanjih.
Seznanjenost s predpisi z arhivirano 'Izjavo operatorja' iz Priloge 4 Uredbe za kategoriji A in B
Opravljanje izpita na Agenciji za civilno letalstvo za kategoriji izvajanja letalskih dejavnosti C in D in pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja za UAV
Opravljanje snemanja z UAV
Za lastne nekomercialne namene z UAV do 25 kg po omejitvah, ki veljajo za modelarstvo
V skladu s potrdilom/dovoljenjem po oddaji izjave/vloge
Oddaja vloge/izjave iz priloge 2 Uredbe
Ne
Da, Izjava za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C
Da, vloga za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti D
Izdelava operativnega priročnika
Ne
Da, za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti C in D
Obveščanje Agencije za civilno letalstvo (najava letenja po pridobitvi potrdila/dovoljenja)
Ne
12 ur pred izvajanjem dejavnosti na definiranem obrazcu


Ali obstaja licenca za upravljanje z UAV za 'modelarje'? 

Formalno ne obstaja licenca za upravljavce UAV. Predvideva se individualna seznanitev z zahtevami relevantne zakonodaje z lastnim študijem ali v obliki 'klubskih izobraževanj' ali v obliki prostovoljnega opravljanja izpita na Agenciji za civilno letalstvo.

Ali obstaja licenca za upravljanje z UAV za upravljavce, ki izvajajo dejavnost?

Licenca ne obstaja. Se pa zahteva usposobljenost v organizaciji operatorja, v skladu z uredbo.

Kakšno je usposabljanje upravljavcev operatorja (izvajanje letalskih dejavnosti)? 

Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Na področju teoretičnega izobraževanja se za opravljanje dejavnosti zahteva potrdilo o opravljenem izpitu iz pravil letenja z UAV. Izpit se izvaja na Agenciji za civilno letalstvo.

Za kategoriji izvajanja letalskih dejavnosti A in B je zadostna izjava operatorja, navedena v Prilogi 4 Uredbe, ki je dokumentirana in shranjena pri operatorju za namene nadzora Agencije za civilno letalstvo. 

Na področju praktičnega izobraževanja se zahteva izvedba usposabljanja v skladu s Prilogo 1 k SNU.

Ali je 'Izjava operatorja' za 'Poznavanje veljavnih predpisov v letalstvu za upravljavca' (glede na Prilogo 4 Uredbe za operatorje kategorij izvajanja letalskih dejavnosti A in B) predpisana?

Izjava ni predpisana, mora pa vsebovati vse podatke o tem, kdo, kdaj in v skladu s čim se je usposobil pri operatorju. Izjava mora biti na voljo pri operatorju za namene nadzora Agencije za civilno letalstvo v skladu s pravili hranjenja zapisov iz Uredbe.

Ali je treba usposobljenost upravljavcev z UAV vzdrževati (modelarstvo in opravljanje letalskih dejavnosti)? 

Upravljavec, bodisi modelar ali upravljavec pri opravljanju letalskih dejavnosti, mora biti stalno izurjen, tako da v vsakem trenutku lahko prekine programiran in avtonomen let ter v celoti prevzame kontrolo upravljanja nad brezpilotnim zrakoplovom (4. odstavek 11. člena).

V primeru modelarstva se omenjeno izvaja v obliki samostojnega zavedanja svojih omejitev in vzdrževanja izurjenosti ročnega letenja (Manual Mode). 

V primeru opravljanja dejavnosti mora biti sam sistem vzdrževanja izurjenosti formalno uveden v obliki konkretnih meril – število letov na konkretnem UAV v določenem preteklem časovnem obdobju. Podrobneje je sistem razdelan v SNU v 4. odstavku 11. člena.

Kdaj je treba na Agencijo za civilno letalstvo oddati izjavo o izvajanju dejavnosti (Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov  izjava iz Priloge 2 Uredbe)?

Ko opravljam letalsko dejavnost ali letim izven omejitev za modelarje. Izjava se zahteva za kategorije izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C, za kategorijo D pa se zahteva oddaja vloge.

V sami Uredbi in navodilih se pojavlja več izjav. Čemu je posamezna izjava namenjena? 

Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (izjava) je izjava iz Priloge 2 Uredbe, s katero bodoči operator izjavlja, da je izpolnil vse pogoje iz Uredbe, SNU in NA in želi začeti z letalsko dejavnostjo. Izjavo je treba poslati na Agencijo za civilno letalstvo.

Izjava o 'poznavanju veljavnih predpisov v letalstvu' iz Priloge 4 Uredbe (glej opis zgoraj), pa je namenjena izpolnjevanju enega izmed pogojev za oddajo izjave iz Priloge 2 Uredbe za operatorje, ki izvajajo letalsko dejavnost kategorije A in B. Izjava se ne pošilja na Agencijo za civilno letalstvo, temveč se hrani pri operatorju za namene nadzora.

Kam pošljem izjavo iz Priloge 2 Uredbe?

Podpisano in pravilno izpolnjeno resnično izjavo je treba poslati po pošti na naslov Javne agencije za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Prav tako lahko skenirano izjavo pošljete na e-naslov: info@caa.si.

Kje lahko dobim obrazec izjave iz Priloge 2 Uredbe? 

Posodobljena izjava je objavljena samo na spletni strani Agencije za civilno letalstvo:

Obrazec izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (izjava iz Priloge 2 Uredbe)

Kdaj lahko oddam izjavo iz Priloge 2 Uredbe? 

Izpolnjeni morajo biti vsi splošni pogoji:

 • dejansko izpolnjujem vse aplikativne zahteve iz Uredbe za predvideno kategorijo dejavnosti;

 • izvedel sem vse aplikativne zahteve;

 • pridobil sem zadostno znanje in kompetentnost na področju zakonodaje in praktičnega izvajanja za varno izvajanje dejavnosti;

 • znam pravilno izpolniti izjavo (v primeru A, B in C kategorije).

  • Z oddano napačno izpolnjeno izjavo (predvsem kategorija izvajanja letalskih dejavnosti v povezavi z opremo UAV, identifikacijska oznaka ...) operator 'pokaže nepoznavanje' vseh zahtev in ni pripravljen na izvajanje letalskih dejavnosti.

  • Preverjanje dejanskega stanja v povezavi z izjavo se izvede pri pregledu izjave pred izdajo potrdila in v sklopu nadzora.

Kako se določi kategorija dejavnosti v izjavi iz Priloge 2/vloge?

V izjavi/vlogi je treba določiti kategorijo dejavnosti glede na tehnične in pa tudi operativne zahteve iz Priloge 4 Uredbe. Npr. z multikopterjem s štirimi motorji (brez padala) je možno izvajati samo letalsko dejavnost kategorije A.

Kako določim področje, kjer lahko izvajam letalsko dejavnost pri določeni kategoriji in vzletni operativni masi?

Glede na določeno kategorijo in vzletno operativno maso UAV izhaja področje (razred področja od I do IV), kjer se lahko dejavnost izvaja v skladu s Prilogo 1.

Kako določim klasifikacijo področja letenja (razred področja)?

Razred področja se določi v skladu z definicijami v 4. členu Uredbe in pripadajočem SNU. Primer interpretacije je razviden na zemljevidu.

Kdaj lahko začnem z opravljanjem letalske dejavnosti?

Ko dobim potrdilo o prejemu izjave s strani Agencije za civilno letalstvo za kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti A, B, C oziroma dovoljenje za kategorijo D.

Kakšne so moje obveznosti pri izvajanju letalske dejavnosti po pridobitvi potrdila/dovoljenja?

Predvsem: 

 • Izvajati letalsko dejavnost v skladu z omejitvami v izjavi in potrdilu (vlogi in dovoljenju – kategorija D) in določili Uredbe.

 • Agencijo za civilno letalstvo obveščati o predvidenih dejavnostih vsaj 12 ur pred vsakim letom v skladu z 2. odstavkom 15. člena Uredbe in pripadajočem SNU na obrazcu NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI, objavljenem na spletni strani Agencije za civilno letalstvo.

 • Hraniti dokumentacijo v skladu z zahtevami Uredbe, npr Operator hrani zapise o letu najmanj dve leti od datuma izvedbe leta (5. odstavek 15. člena Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov).

 • Obveščati Agencijo za civilno letalstvo o spremembi podatkov, navedenih v izjavi vključno s prenehanjem dejavnosti.

Na kakšen način pravilno obvestim Agencijo za civilno letalstvo, kje bom izvajal letenje za opravljanje letalskih dejavnosti po prejemu potrdila/dovoljenja? 

Agencijo za civilno letalstvo je treba o predvidenih dejavnostih obvestiti vsaj 12 ur pred vsakim letom v skladu z 2. odstavkom 15. člena Uredbe in pripadajočem SNU na obrazcu NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI, objavljenem na spletni strani Agencije za civilno letalstvo, s pošiljanjem obrazca na e-naslov: uav@caa.si.

Področje letenja mora biti opredeljeno:

 • v zaprtem vnaprej točno določenem prostoru (po vnaprej določenem tlorisu in višini);

 • prikazano mora biti mesto vzleta in mesto pristanka;

 • področje letenja mora biti vrisano v Google Earth in priložena 'kmz' datoteka.