Spričevalo o hrupu

Spričevalo o hrupu izdaja Agencija za civilno letalstvo RS ob vpisu zrakoplova v register zrakoplovov in ob izvedeni spremembi, ki ima vpliv na izpolnjevanje zahtev o hrupu (na primer ob vgradnji novega tipa motorja in drugo).

Agencija vpiše ultralahko letalno napravo v evidenco in zanj ne izda spričevala o hrupu. 


Izpolnjeni vlogi za izdajo spričevala o hrupu (AIR.OBR-93) je treba priložiti:

 1. Za nove zrakoplove ob vpisu:

  • izjavo o skladnosti, ki jo je izdala proizvodna organizacija odobrena v skladu z zahtevami Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012 in njenih sprememb – Del-21, Poddel-G ali

  • izjavo o skladnosti zrakoplova, ki jo je izdala organizacija, ki je imetnica izjave o soglasju za organizacijo brez odobritve, izdane v skladu z zahtevami Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012 in njenih sprememb – Del-21, Poddel-F, ki jo je validiral pristojni organ ali 

  • za uvožen zrakoplov izjavo, ki jo podpiše izvozni organ, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je odobrila Agencija za varnost v letalstvu EASA in

  • podatke o hrupu, ki so bili ugotovljeni v skladu z veljavnimi zahtevami glede hrupa.

 2. Za rabljene zrakoplove ob vpisu v register:

  • podatke o hrupu, ugotovljene v skladu z veljavnimi zahtevami glede hrupa,

  • evidenco o zrakoplovu, da se ugotovi status izdelave, sprememb in vzdrževanja in

  • zadnje veljavno spričevalo o hrupu.

 3. Sprememba spričevala o hrupu:

  • dokazila o izvedeni spremembi, kot so, na primer: delovni nalog, potrdilo o sprostitvi v uporabo (CRS) za izvedeno spremembo, po potrebi drugo dokumentacijo, s katero stranka dokazuje izvedeno spremembo in

  • podatke o hrupu, ki so bili ugotovljeni v skladu z veljavnimi zahtevami glede hrupa.