Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja


Sledijo najbolj pogosto zastavljena vprašanja in odgovori.

Pri nekaterih vprašanjih je naveden tudi člen uredbe in pa številka strani predstavitve, kjer so nadaljnje informacije.

Posnetek iste predstavitve v živo s strani EASA je v celoti na podstrani predstavitev EASA.


Uporabljeni dokumenti, predstavitve, zakonodaja,...:Vprašanje / odgovor

Členi uredbe 2019/947, (2019/945), 

Stran predstavitve EASA

 

Splošno glede nove skupne EU ureditve:

Kdaj se je začela uporabljati nova skupna EU ureditev?EK se je odločila, da se bo nova ureditev začela uporabljati s 6 mesečnim zamikom glede na prvotno predvideni datum 30.6.2020. Torej z 31.12.2020.

Katera zakonodaja predstavlja novo skupno EU ureditev, kaj ureja?


7

Zakonodaja je sestavljena iz:

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov je bila objavljena v Uradnem listu EU 11.6.2019, v nadaljevanju 2019/947
  • Uredba primarno ureja področje letalskih operacij z UAV
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav, v nadaljevanju 2019/945
  • Uredba primarno ureja tehnične zahteve za posamezno kategorijo (C0 do C4,…CX) sistema brezpilotnega zrakoplova in je bolj namenjena proizvajalcem UAV opreme
 • In sprejemljivih načinov usklajevanja in navodil (v nadaljevanju AMC in GM)
  • Bolj podrobno pojasnjujejo obedve uredbi zgoraj.
 • Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS')
  • Poleg določitve pristojnega organa za izvajanje EU uredb, določeno predvsem tisto, kar je v EU uredbah zgoraj določeno kot področje, ki ga mora posamezna država članica urediti sama. Tak primer so npr. geografska območja (omejitve letenja za UAS).

Ali obstaja čistopis uredbe z vsemi AMC in GM,...Obedve uredbi skupaj z SNU in NA so v angleščini na voljo kot 'Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945)' na spletni strani EASA, kjer so na voljo tudi ostale najnovejše informacije na področju UAS.

V slovenščini so na voljo Uredbe v posameznih datotekah ne UE-LEX, SNU in NA pa je na voljo samo v angleščini (Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM)) na spletni strani EASA.

Ali uredba v celoti začne veljati z istim datumom?V uredbah so predvidena določena prehodna obdobja, ki so določena za lažji prehod na novo zakonodajo. Trenutno so določena prehodna obdobja po datumu uporabe/ veljavnosti uredbe npr. za:

 • omejeno odprto kategorijo z zrakoplovi brez 'C' oznake, ker so nekateri standardi še v nastajanju (do 01.01.2024 po podaljšanju roka v uredbi  (EU) 2022/425)

22

29, 30

Kaj pomenijo CE (C0…C5) oznake

Del 1-5 (2019/945)

14

CE oznake trenutno vključujejo oznake C0 do C6. C0-C4 oznaka se povezuje z določeno podkategorijo A1, A2, A3 v odprti kategoriji. Oznaki C5 in C6, ki pa se bosta povezovali z standardnimi scenariji v posebni ('specific') kategoriji. Predstavljajo zahteve za opremo določenega tipa zrakoplova (C oznaka), ki se potem lahko uporablja (leti) pod določenimi pogoji (A1-A3)… Npr. C0 in C1 v A1, C2 v A2,… Celotna razdelitev tudi z 'omejeno' odprto kategorijo je razvidno iz 'POVZETKA ZAHTEV PO UREDBI EU 2019/947 ZA KATEGORIJO “OPEN”'

Na katere kategorije se delijo letalske operacije v 2019/947? • odprta kategorija(podkategorije A1, A2, A3)
 • posebna kategorija (standardni scenarij, operativno dovoljenje, spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova)
 • certificirana kategorija
Geografska območja (omejitve za letenje UAS)15
11

Kaj so geografska območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov?

15

11

Država lahko na določenem področju:

 • iz razlogov varnosti, varovanja, zasebnosti ali okolja, prepove / omeji letenje z UAS in
 • omogoči da so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov izvzete iz ene ali več zahtev 'odprte' kategorije

Geografska območja so opredeljena z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS')  

Podrobnosti so razvidne iz podstrani: Geografske omejitve za UAS

Na voljo je zemljevid 2D aplikacija, kjer so razvidne omejitve / prepovedi letenja z UAS iz različnih razlogov iz Uredbe o izvajanju Uredbe UAS.

Ali se lahko preleti cesta z UAS v odprti kategoriji?
(7. alineja, 1. točke, 5. člena  Uredbe o izvajanju Uredbe UAS)
Ceste spadajo v nizke gradnje, in so prepovedana cona v primeru, da so na njej ljudje glede na 7. alinejo. Preletavanje je torej možno v primeru, ko na cesti ni ljudi, torej ni prometa.
Planiranje preletavanja ceste mora izpolnevati pogoje:  
 • da se ne moti voznikov na cesti, 
 • da je prometna situacija taka, da je v primeru odpovedi in padca UAS na cesto, zagotovljeno zadosti časa, da operator odstrani UAS preden pride prvi avto.
Preletavanje avtocest je prepovedano v odprti kategoriji.

Kdaj lahko z UAS preletavam ostale nizke gradnje, razen cest? 
(7. alineja, 1. točke, 5. člena  Uredbe o izvajanju Uredbe UAS)
Nizke gradnje se lahko preletava, ko tam ni ljudi.
Med nizke gradnje spada vse kar je na tleh, (pločniki, parkirišča, kanalizacija, vodovodi, plinovodi, čistilne naprave, komunalni vodi, pa tudi igrišča, kamnolomi,...), razen stavb.
To pomeni, da se lahko preletava tudi cono, ki je potencialno vrisana kot 'pozidano' na zemljevidu zgoraj, ko tam ni ljudi in takšna cona ne meji na pozidano področje.

Kakšne so omejitve za UAS na ‘kontroliranih’ letališčih (imajo CTR) izven obratovalnih ur za odprto kategorijo? 
Za letališča Portorož (LJPZ), Maribor (LJMB) in Cerklje (LJCE) velja, da v času izven obratovalnega časa veljajo omejitve za ‘nekontrolirana’ letališča (brez CTR)- prepoved letenja v radiju 2600m okrog ARP, razen s soglasjem upravljavca letališča.
Za letališče Jožeta Pučnika (LJLJ) veljajo vedno iste omejitve (brez olajšav), saj je odprto 24/7.
V vsakem primeru pa še vedno velja pravilo absolutne prednosti zrakoplova s posadko- UAS se vedno umika zrakoplovu s posadko.

Kje lahko dobim podatke za obratovalni čas letališč?
Podatki o obratovalnem času letališč, za zimski in (poletni) čas, se nahajajo v elektronskem AIP Part 3 (AD 2.3).
Podatki o trajanju poletnega in zimskega časa so v AIP GEN 2.1.

Odprta kategorija

4

 

Kakšne so osnovne omejitve odprte kategorije?

4

13

 • sistem brezpilotnega zrakoplova spada v enega od razredov, opredeljenih v Delegirani uredbi (EU) 2019/945 (C0-C4 oznake trenutno), ali je zasebno izdelan ali izpolnjuje pogoje iz člena 20, 22 (glej pojasnila glede prehodnih obdobij);
 • največja vzletna masa brezpilotnega zrakoplova je manjša od 25 kg;
 • pilot na daljavo zagotavlja, da brezpilotni zrakoplov ostaja na varni razdalji od ljudi in ne leti nad zbori ljudi;
 • brezpilotni zrakoplov je vedno v vidnem polju pilota na daljavo, razen kadar zrakoplov leti v načinu spremljanja pilota ali kadar pilotu pomaga opazovalec brezpilotnega zrakoplova, kakor je določeno v delu A Priloge;
 • brezpilotni zrakoplov se med letom ohranja na razdalji 120 metrov od najbližje točke na zemeljski površini, razen kadar preleti oviro, kakor je določeno v delu A Priloge;
 • brezpilotni zrakoplov med letom ne prevaža nevarnih snovi in ne odvrže nobenega materiala.

Kako se deli odprta kategorija?

UAS.OPEN.010 do UAS.OPEN.040

13, 16, 17, 18

Poleg osnovnih omejitev odprte kategorije zgoraj, je potrebno upoštevati še bolj razdelane omejitve treh podkategorij. Torej odprta kategorija se deli na 3 podkategorije A1, A2, A3. Pravila so relevantna za UAS z C oznakami (C0 do C4), ki pa bodo šele prišla na tržišče. Predvideno je prehodno obdobje do 1.1.2024, ko bodo na trgu lahko samo še zrakoplovi z C oznakami. V tem času velja 'omejena' odprta kategorija za UAS brez C oznake v skladu z omejitvami 22. člena.

Kaj je 'omejena' odprta kategorija v prehodnem obdobju?

22

29

'Omejena' odprta kategorija je kategorija, v kateri se uporabljajo UAS, ki nimajo oznak C. Takšni zrakoplovi se lahko pod pravili omejene kategorije uporabljajo do konca prehodnega obdobja (1.1.2023). Po teh pravilih so UAS bolj omejeni glede mase v kategoriji A1 in A2 ter oddaljenosti od ljudi v A2.

Kakšna bodo pravila za UAS po preteku prehodnega obdobja za C oznake (1.1.2024)?

20

16, 18

Po končanju prehodnega obdobja, se bodo lahko UAS brez C oznak uporabljali v podkategoriji A1 (zrakoplovi do 250 g) in A3 (zrakoplovi do 25 kg), kar jih izenači z pravili za 'zasebno izdelane zrakoplove'.

Če povzamemo, so zrakoplovi brez C oznak najprej 'omejeni' na nižjo težo, večjo oddaljenost od ljudi za določeno podkategorijo v odprti kategoriji (A1, A2, A3), po dveh letih (po koncu prehodnega obdobja) pa so izenačeni z 'samogradnjami'.

Kdo je 'operator', 'pilot na daljavo'?

2(2)


'Operator sistema brezpilotnega zrakoplova' pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki upravlja ali namerava upravljati enega ali več sistemov brezpilotnih zrakoplovov. V primeru fizične osebe je Operator ista oseba, kot 'pilot na daljavo', v primeru pravne osebe, je operator organizacija in ima lahko več pilotov na daljavo…

Kateri 'upravni' postopki so predvideni v odprti kategoriji in posebni kategoriji?


21

1. Vsak operator se bo moral registrirati, če:

a. Upravlja UAS z maso 250 g in več ali več kot 80 J prenosa energije na človeka ob trčenju ali

b. Upravlja zrakoplovom (tudi pod 250g), ki ima senzor, ki lahko zajame osebne podatke (kamera…)

c. Upravlja  zrakoplov ne glede na težo v posebni kategoriji

Predvideva se spletna registracija. Registracija se mora opraviti v državi, kjer ima fizična oseba prebivališče oz. pravna oseba svoj sedež. Registracija se predvidoma obnavlja na 2,5 let.

14(2,5,6)

8, 21

2. Vsak pilot na daljavo mora opraviti spletni tečaj in preverjanje A1-A3

a. Je osnovno usposabljanje z izpitom, ki omogoča letenje v kategoriji A1 in A3, in je obvezno za letnje z UAS nad 250g. 

Za letenje z UAS pod 250g je priporočljivo, saj tudi za te UAS velja ista zakonodaja, ki se jo najlažje spozna skozi usposabljanje.

b. Veljavnost je 5 let

UAS.OPEN.020(4)(b)

19

3. Certifikat o usposobljenosti pilota na daljavo za kategorijo A2, za katerega je pogoj:

a. opravljen spletni tečaj in preverjanje A1-A3

b. končano predpisano samostojno praktično usposabljanje

c. Izjava o končanem samostojnem praktičnem izobraževanju in

d. uspešno opravljen teoretični izpit na CAA

UAS.OPEN.030 (2)

20

Kako označim svoje zrakoplove po tem, ko sem se registriral kot Operator


Vse svoje zrakoplove, označim tako, da izdelam nalepko, ki jo lahko nalepim na zrakoplov z vsebino REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA OPERATORJA primer: SVNAbcde123456Fg
V primeru manjših zrakoplovov, se lahko nalepka namesti tudi na baterije.
14(8), AMC 1 k 14(8)

Ali je možno izvajati tudi komercialne letalske operacije v odprti kategoriji?Da, pomembno je samo tveganje, ni več delitve na komercilano/ nekomercilano.


Posebna kategorija

(glede registracije operatorja, definicije operatorja, pilota na daljavo glej Odprto kategorijo) 

5

 

Kdaj določena letalska operacija pade pod posebno kategorijo?
5
33

Kadarkoli presežemo katerokoli omejitev odprte kategorije in smo pod zahtevami za 'certificirano' kategorijo. Potrebno je izvesti analizo tveganja

Kaj je osnovno orodje posebne kategorije?

11, AMC k 11

34, 44

Ocena operativnega tveganja po SORA (Specific Operation Risk Assesment). Rezultat SORA je SAIL (Specific Assurance and Integrity Level), in je lahko:

 • nizko tveganje (SAIL I in II)
 • srednje tveganje (SAIL III in IV)
 • visoko tveganje (SAIL V in VI)

Kako se deli posebna kategorija


48

1. Oddaja izjave za letalsko operacijo v skladu z standardnim scenarijem (STS),

a. Za operacije nizkega tveganja (SAIL I in II) je že izvedena SORA v obliki STS

5(5), UAS.SPEC.020, AMC

35, 36

b. Poleg spoštovanja zahtev STS, bo potrebno izvesti specifično usposabljanje


37, 38, 39

c. Objavljeni bodo kot dodatek k uredbi 2019/9472. Operativno dovoljenje

5(2,3,4), UAS.SPEC.030 in 40


a. V skladu z PDRA objavljeno kot AMC k uredbi 2019/947

i. Del SORA že narejen (operator ima 'manj dela')

Npr. AMC2 k 11

41, 42, 43

b. Brez PDRA

i. Potrebno izvesti celotno SORA

AMC1 k 11


3. Spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova (LUC)

a. Predvideno za 'izkušene' operaterje z vzpostavljenim sistemom upravljanja in jim omogoča določene privilegije brez potrditve CAA

Del C, (UAS.LUC.010…)

47


                                    Certificirana kategorija (v pripravi)

6


Kakšne letalske operacije so predvidene v certificirani kategoriji?


53, 54, 55, 56

Operacija se izvaja pod katerem koli od naslednjih pogojev:

 • nad zbori ljudi;
 • vključuje prevoz ljudi;
 • vključuje prevoz nevarnih snovi, ki lahko v primeru nesreče povzročijo veliko tveganje za tretje osebe.
 • CAA na podlagi ocene tveganja (SORA) meni, da tveganja, povezanega z delovanjem, ni mogoče ustrezno zmanjšati brez certifikacije sistema brezpilotnega zrakoplova in operatorja zadevnega sistema ter po potrebi brez izdaje licence pilotu na daljavo.