Pravila obnašanja med izpiti

Dolžnost kandidatov

Kandidati se morajo seznaniti s pravili opravljanja preverjanja teoretičnega znanja na CAA in se jih držati. 

Kopiranje in razpečevanje izpitnih vprašanj je prepovedano, saj so zaupne narave.

Organizacija izvajanja izpitov

Kandidati so v učilnici oziroma izpitnem centru razporejeni tako, da se prepreči prepisovanje in pogovarjanje. Vsak kandidat mora uporabljati svoj računalnik oziroma tablični računalnik. V primerih, ko posamezna miza sprejme dva stola, mora vsak kandidat sedeti za svojo mizo, na kateri je lahko le po ena naprava. Razmik med kandidatom naj bo približno 1,5 metra.

Kandidati morajo biti med opravljanjem preverjanja teoretičnega znanja vljudni, upoštevati morajo splošna pravila in navodila izpitne komisije. Če ne spoštujejo navodil izpitne komisije ali če kršijo pravila obnašanja in prepoved goljufanja, so lahko izključeni iz nadaljnjega opravljanja teoretičnega preverjanja znanja.

Hrana v učilnici ni dovoljena. Dovoljene so samo ustekleničene pijače s pokrovčkom.

Kandidati morajo prostore CAA in učilnico pustiti čim bolj čisto in po koncu izvajanja teoretičnega preverjanja pospraviti za seboj.

Enaka pravila veljajo tudi za izpite, ki se izvajajo z Exam2Go na terenu.

Preverjanje identifikacije

Pred začetkom preverjanja se preveri kandidatovo identiteto. Brez dokazila o identiteti kandidat NE SME pristopiti k preverjanju znanja. Kandidat mora predložiti sprejemljiv osebni dokument (ID) s fotografijo. Prav tako je treba osebo identificirati na osnovi fotografije.

Sprejemljiv osebni dokumenti so naslednji (in vsi morajo biti veljavni):

  • osebna izkaznica;
  • potni list; in
  • vozniško dovoljenje.

Noben drug osebni dokument s fotografijo ni sprejemljiv. Fotokopije zgornjih dokumentov ali osebnih dokumentov, ki jim je potekel rok veljavnosti, ne veljajo kot dokazilo o identiteti.

Pred preverjanjem

Kandidati morajo priti na preverjanje točno, ob uri, o kateri so obveščeni (oziroma vsaj 10 minut prej). Vsekakor je kandidat sam odgovoren, da ne zamudi in pravočasno prispe v izpitni center.

Če kandidat zamudi, ne more opravljati izpita. Pozni prihod oziroma zamudo je treba zabeležiti in kandidata podučiti, da se bo moral znova prijaviti na izpit.

Izpit se uradno prične, ko nadzornik poda navodila kandidatom. V primeru, da bi moral sprejeti dodatnega kandidata, bi se s tem povzročal nepotrebni hrup in dodatne zamude pri nadzorovanju izpita (npr. identifikacija, seznanitev s pravili izvajanja izpitov itd.).

Če kandidat zaradi poznega prihoda ne more opravljati izpita, ni upravičen do povračila že plačane tarife.

Odstopanje od navedenih pravil je možno, če nadzornik izpitov po svoji presoji ugotovi, da naknadni prihod ne bo motil ostalih udeležencev izpita in so razlogi za zamudo opravičljivi.

Svojo identiteto izkažejo z osebnim dokumentom.

Vsi telefoni, pametne ure in druga osebna elektronska oprema morajo biti izklopljen ali v letalskem načinu in predani nadzorniku preverjanja znanja. Oblačila in druge predmete se odloži na za to namenjenem mestu.

Med preverjanjem

Kandidati pred pričetkom reševanja izpitov ne smejo pisati v svoje beležke.

Verbalna in neverbalna komunikacija med kandidati nista dovoljeni.

Komunikacija med nadzornikom preverjanja in kandidatom je dovoljena izključno v primeru vprašanj, ki se navezujejo na tehnično izvedbo preverjanja.

Kandidati lahko gledajo le v svoj ekran, na računalniku pa ne odpirajo drugih brskalnikov ali programov.

Na računalniku ali tabličnem računalniku za reševanje izpitov kandidati ne odpirajo drugih brskalnikov ali programov (praviloma je to tudi onemogočeno).

Po preverjanju

Kandidati svoje zaznamke in priloge izročijo nadzorniku izpita.