Atm/ans

Področje navigacijskih služb zračnega prometa obsega izvajanje strokovnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o letalstvu (U. l. RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in zakonodaja EU.

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa izvaja funkcijo nacionalnega nadzornega organa (National Supervisory Authority), ki deluje skladno z evropskimi predpisi in je neodvisen od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa (ANSPs). Svoja pooblastila izvaja nepristransko in transparentno.


V Sloveniji imamo dva certificirana izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer:

1)  javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (KZPS), certificirano za izvajanje:

 • služb zračnega prometa (ATS)
 • letalskih informacijskih služb (AIS)
 • komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS)

2)  Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), certificirano za izvajanje službe letalske meteorologije (MET).


Upravno področje pokriva naslednja področja:

Skladno z Zakonom o letalstvu upravno področje:

 • izvaja strokovne naloge,
 • odloča v upravnih zadevah,
 • izvaja regulativne in nadzorne naloge ter
 • nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in drugih pravnih aktov.

Glavne naloge upravnega področja navigacijskih služb zračnega prometa so sledeče:

 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih z delovnega področja,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja,
 • vodenje upravnih postopkov v zvezi z licenciranjem letalskega in drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa,
 • izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju,
 • nadzor nad letalskima šolama ter organizacijo za usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa,
 • vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja,
 • izdaja direktiv o varnosti,
 • izdaja certifikacijskih specifikacij,
 • sodelovanje in nadzor pri objavljanju letalskih informacij,
 • usklajevanje akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo,
 • sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih najzahtevnejših gradiv itd.