Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti v skladu z 12. odstavkom 16. člena Uredbe (EU) 376/2014

12. odstavek 16. člena Uredbe (EU) 376/2014 državam članicam nalaga, da določijo organ, odgovoren za izvajanje 6., 9., in 11. odstavka omenjenega člena.

V Republiki Sloveniji je s sklepom direktorja ta organ ustanovljen znotraj CAA. Imenuje se Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti in je ustanovljen posebej z namenom izpolnjevanja omenjene zakonske zahteve.

Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti sestavljajo trije člani, zaposleni v CAA, in sicer na način, da imata dva člana status stalnega članstva, en član pa se določi vsakič znova, upoštevajoč področje pritožbe.

Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti je popolnoma neodvisen od vodstva CAA, saj vanj ne morejo biti imenovani člani odbora za varnost niti poslovodstva agencije, ter popolnoma samostojen, saj omenjeni člani na odločitve organa nimajo vpliva.  

Temu organu lahko zaposleni in pogodbeno osebje poročajo o domnevnih kršitvah pravil, določenih v 16. členu Uredbe (EU) 376/2014. Zaposleni in pogodbeno osebje za poročanje o kršitvah ne smejo biti kaznovani; Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti pa mora zagotavljati visoko raven zaupnosti.

Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti je zadolžen za:

  • prejemanje in obdelavo prijav s strani zaposlenih ali pogodbenega osebja o domnevnih kršitvah;
  • svetovanje CAA o sprejetju ukrepov proti tistim, ki kršijo načela zaščite poročevalca in drugih oseb, navedenih v poročilih o dogodkih, kot so pravna sredstva ali kazni;
  • pregled internih pravil za zagotavljanje kulture pravičnosti organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji (v diskreciji organa).

Zaposleni in pogodbeno osebje organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji lahko domnevne kršitve prijavijo Pritožbenemu organu o kulturi pravičnosti po elektronski pošti na naslov jccb@caa.si. Poleg tega lahko o takšnih domnevnih kršitvah obvestijo tudi Komisijo.