Izvajanje operacij za potrebe izvajanja javnih pooblastil


OBRAZCI:

  • Priglasitev dejavnosti agenciji

Izpolnjene vloge lahko posredujete na e-naslov: info@caa.si ali po navadni pošti na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS,  Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana .


UVOD, ODDAJA VLOGE:


V sklopu  Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS') je v 25. členu definirano izvajanje operacij za potrebe izvajanja javnih pooblastil. 

V nadaljevanju operatorji z javnimi pooblastili.

Za takšne operacije je potrebna predhodna priglasitev nameravane dejavnosti agenciji za civilno letalstvo na zgornjem obrazcu.


DOPUSTNA ODSTOPANJA OD SPLOŠNIH PRAVIL ODPRTE KATEGORIJE UAS 


Operatorji z javnimi pooblastili lahko izvajajo operacije z določenimi odstopanji od splošnih pravil za odprto kategorijo. 

Odstopanja so našteta v 26. členu Uredbe o izvajanju Uredbe UAS:

  1. Na območjih iz prvega odstavka 14. člena te uredbe (naseljena področja), ob upoštevanju preostalih navedenih pogojev iz 14. člena te uredbe, operatorjem ni treba pridobiti odobritve lastnika oziroma uporabnika nepremičnine
  2. Znotraj geografskih območij, določenih na podlagi 20. člena te uredbe (geografska območja zaradi potreb varovanja), operatorjem za izvajanje operacij ni treba pridobiti predhodne odobritve upravljavca geografskega območja, morajo pa o nameravanih operacijah upravljavca geografskega območja predhodno obvestiti. Pri izvajanju operacij morajo operatorji upoštevati morebitne dodatne zahteve in pogoje, ki veljajo znotraj geografskega območja.
  3. Poleg odstopanj iz prejšnjih dveh točk se uporabljajo tudi druga odstopanja in pravila, kadar so bila za te operacije za posamezno geografsko območje določena v postopku določitve geografskega območja in so objavljena v sistemu.


OBVEZNOSTI OPERATORJEV Z JAVNIMI POOBLASTILI


Poleg upoštevanja vseh  pravil odprte kategorije in posamezne podkategorije, razen dopustnih odstopanj, je potrebno voditi dnevnik letenja, ki mora vsebovati podatke o datumu in času operacije, tipu sistema brezpilotnega zrakoplova, pilotu na daljavo, lokaciji vzleta in pristanka, trajanju in namenu operacije. Operator dnevnik letenja na zahtevo predloži agenciji (4. odstavek 25. člena  Uredbe o izvajanju Uredbe UAS).