Upravljanje ATM/ANS sprememb

Izvajalec storitev ATM/ANS mora imeti dokumentiran postopek upravljanja sprememb, ki ga odobri CAA in je skladen z zahtevami iz Uredbe (EU) 2017/373.

Ob upoštevanju določb ATM/ANS.OR.A.040 Uredbe (EU) 2017/373 je izvajalec storitev ATM/ANS dolžan agenciji priglasiti:

•    spremembe funkcionalnega sistema ali spremembe, ki vplivajo na funkcionalni sistem in

•    spremembe izvajanja storitev ter sistema upravljanja in/ali sistema upravljanja varnosti, ki ju uporablja izvajalec storitev, brez vpliva na funkcionalni sistem.


Priglasitev sprememb

Načini in roki priglasitve posameznih sprememb so določeni v postopku za upravljanje sprememb izvajalca storitev.

1.    Predhodno, vsaj 40 delovnih dni pred planirano implementacijo spremembe:

       -    izvajanja storitev ter sistema upravljanja in/ali sistema upravljanja varnosti, ki ju uporablja izvajalec storitev, za katere se zahteva potrditev agencije,

       -    funkcionalnega sistema ali spremembe, ki vplivajo na funkcionalni sistem, kadar (če je ustrezno):

            •    se z oceno resnosti ugotovi stopnja resnosti 1 - 4 za verjetne posledice ugotovljene nevarnosti ali

            •    sprememba predstavlja uvedbo novega letalskega standarda.

2.    Najkasneje v 7 delovnih dneh po implementaciji o spremembah izvajanja storitev ter sistema upravljanja in/ali sistema upravljanja varnosti, ki ju uporablja izvajalec storitev (iz usklajenega seznama), za katere se ne zahteva potrditev agencije.

3.    Najkasneje v 3 delovnih dneh po implementaciji neplaniranih sprememb, izvedenih z namenom ohranjanja varnosti izvajanja storitev, reagiranja na varnostno direktivo ali varnostno ogrožanje.

4.    V kvartalnih obdobjih kot dogovorjeno v postopkih.

Za namen priglašanja sprememb se uporablja e-naslov agencije: soch@caa.si.