Spremembe organizacije

SPREMEMBE, KI POTREBUJEJO PREDHODNO ODOBRITEV

Organizacija mora pridobiti odobritev Agencije za civilno letalstvo (CAA) pred vsako spremembo, ki vpliva na vsebino ali pogoje izdaje ATO certifikata z njegovo prilogo ter spremembo odgovornega osebja.

CAA pred potrditvijo spremembe izvede nadzor, kadar iz dokazil ni razvidna njena ustrezna implementacija, glede na izvedbeni predpis.

Vlogo za potrditev spremembe je potrebno poslati po pošti vsaj 30 dni pred njeno nameravano uveljavitvijo.

Seznam vlog za izvedbo sprememb je naveden v spodnji tabeli.

Določba
Vsebina
Vloga
Kontrolni seznam / kratek opis
ORA.GEN.120
Drugi načini usklajevanja so predmet predhodne odobritve (AltMOC).
Dopis ATO
Obrazložitev, podrobna ocena tveganja in skladnosti za odobritev drugih načinov usklajevanja (AltMOC).
ORA.GEN.130
Sprememba naziva odobrene organizacije za usposabljanje.
FCL.APL-000031
Ob spremembi naziva ATO pridobi nov certifikat.
ORA.GEN.130
Postopki za urejanje sprememb, ki ne potrebuje predhodne odobritve.
Sprememba priročnika.
ATO mora imeti odobren postopek za samostojno urejanje tistih sprememb, ki niso del predhodne odobritve CAA (seznam teh v nadaljevanju).
Operativni priročnik: FCL.CHK-000003
ORA.GEN.125
ORA.ATO.100
ORA.ATO.130
Obseg usposabljanja (npr. novi tečaji za usposabljanje).
FCL.APL-000031
ATO predloži nov priročnik za usposabljanje, določi nove zrakoplove, inštruktorje in odgovorne osebe ter uskladi dokumentacijo organizacije (npr. priročnik za delovanje, priročnik za zagotavljanje skladnosti in varnosti itd.)
ATO lahko za oceno skladnosti uporabi kontrolne sezname, ki so objavljeni na strani za začetno izdajo certifikata ATO.
ORA.GEN.130
Nova ali dodatna lokacija usposabljanja.
FCL.APL-000031
Zahteva se dopis, obrazložitev spremembe in spremembo priročnikov ATO v katerem se opredeli nova lokacija, opiše nove učilnice, prostore za usposabljanje, naprave, objekti itd.
ORA.GEN.130
Sprememba sedeža.
FCL.APL-000031
Zahteva se obrazložitev spremembe in revizija priročnikov ATO.
Priloži se dokazila (izpis iz evidence poslovnega registra).
ORA.GEN.200
Sprememba odgovornega poslovodnega delavca.
FCL.APL-000031

Dopis, posodobljen evidenčni list in revizija priročnikov ATO.

Kandidat na CAA opravi intervju za oceno njegove sprejemljivosti.

ORA.GEN.210
ORA.ATO.210
Spremembe odgovornih oseb:
  • Vodja usposabljanja
  • Vodja inštruktorjev
  • Vodja predavateljev
  • Vodja sistema za letalsko varnost
  • Vodja sistema za vzdrževanje skladnosti
FCL.APL-174

Dopis, posodobljen evidenčni list in revizija priročnikov ATO.

Kandidat na CAA opravi intervju za oceno njegove sprejemljivosti.

ORA.GEN.215
Sprememba objektov in naprav (novi prostori za pripravo na let, predavalnice).
FCL.APL-000031
Dopis in revizija priročnikov ATO z opisom spremenjenih prostorov, fotografijami, in tlorisno shemo.
ORA.GEN.200
Politika varnosti.
FCL.APL-000031
Sprememba dokumentacije ATO glede politike varnosti.
Priporoča se uporaba kontrolnega seznama za pregled skladnosti dokumentacije ATO: FCL.CHK-59
ORA.ATO.135
FSTD
FCL.APL-000049
Dopis in kopija FSTD certifikata s prilogo, revizija priročnikov ATO, notranja ocena skladnosti FSTD, identifikacija morebitnih razlik, opredelitev obsega uporabe naprave, popis omejitev, kopija najemne ali lastniške pogodbe naprave.

SPREMEMBE, KI NE POTREBUJEJO PREDHODNE ODOBRITVE

Vse spremembe, ki jih ATO lahko izvede samostojno, se morajo izvajati po odobrenem postopku, opredeljenem v Operativnem priročniku organizacije.

Organizacija sama presodi skladnost spremembe ter o njeni izvedbi CAA obvesti vsaj 10 dni pred izvedbo.

CAA tovrstnih sprememb ne odobri, temveč seznani organizacijo o prejemu informacij.

Če Agencija glede izvedene spremembe zazna neskladnost, organizacijo o tem obvesti in ji naloži popravne ukrepe. Takšne ugotovitve neskladij sodijo v kategorijo druge stopnje in se obravnavajo v postopku stalnega nadzora organizacije.

Pomemben člen pri upravljanju sprememb organizacije predstavlja sistem za vzdrževanje skladnosti v organizaciji. Ta mora spremembe presoditi, preveriti njihovo skladnost z zahtevami in takšno presojo zabeležiti. Delovanje sistema za vzdrževanje skladnosti se preveri z nadzorom, ki ga izvaja CAA.

Vloge za poročanje o spremembah, ki ne potrebujejo predhodne odobritve CAA, so navedene v naslednji tabeli.


Določba
Vsebina
Vloga
Kratek opis
ORA.ATO.125
ORA.ATO.130
ORA.ATO.230
Revizije priročnikov organizacije.
Dopis ATO
Spremembe priročnikov (ob uskladitvi z zakonodajo, posodobitvami podatkov), ki ne vplivajo na obseg odobritve usposabljanja glede na certifikat ATO.
ORA.ATO.135
Vključitev novega zrakoplova.
FCL.APL-000033
ATO oceni zrakoplov (opremo, dokumentacijo, ustreznost inštrumentov za namen usposabljanja) in opredeli njegovo uporabo za izbrane tečaje usposabljanja.
ORA.ATO.145
Izvajanje usposabljanja na drugem letališču ali drugih območjih delovanja (»operating sites«).              
Dopis ATO
Sprememba kraja praktičnega usposabljanja (novo letališče ali vzletišče) in ocena tveganja (značilnosti letališča, nevarnosti, itd.).
ORA.ATO.210
Osebje za usposabljanje:
  • Inštruktorji letenja
  • Predavatelji teoretičnih predmetov
FCL.APL-000048
Vključitev novih inštruktorjev v ATO in opredelitev njihovega področja usposabljanja.