Znanje jezika

Piloti letal, helikopterjev, zrakoplovov z navpičnim vzletanjem/pristajanjem in zračnih ladij, ki uporabljajo radijsko postajo, v skladu z FCL.055, ne izvajajo privilegijev iz licenc in ratingov, če nimajo v svoji licenci v angleščini ali jeziku, ki se uporablja za radijsko komunikacijo med letom, zaznamka o znanju jezika. 

V zaznamku o znanju jezika v licenci se navedejo jezik, stopnja znanja in datum veljavnosti.

Kandidat za zaznamek o znanju jezika v pilotsko licenco dokaže najmanj uporabniško stopnjo znanja jezika pri uporabi frazeologije in jasno razumljivega jezika. Za to kandidat dokaže, da je sposoben:

  • učinkovitega sporazumevanja v glasovnih situacijah in v situacijah „iz oči v oči“;
  • točnega in jasnega sporazumevanja o splošnih in z delom povezanih temah;
  • uporabljati ustrezne načine sporazumevanja za izmenjavo sporočil ter prepoznati in reševati nesporazume v splošnem kontekstu ali kontekstu, povezanem z delom;
  • uspešno reševati jezikovne izzive, ki jih povzročijo zapleti ali nepričakovan razvoj dogodkov med rutinskim delom ali sporazumevanjem, s katerim so sicer seznanjeni; in
  • uporabljati narečje ali naglas, razumljiv letalski skupnosti.

Razen za pilote, ki so dokazali znanje jezika na strokovni ravni (L6), se znanje jezika znova oceni vsaka štiri leta, če je dokazana uporabniška raven (L4), ali vsakih šest let, če je dokazana napredna raven (L5).

Pilot, katerega materni jezik ni slovenski jezik, mora CAA za vpis zaznamka o znanju slovenskega jezika predložiti ustrezno šolsko spričevalo, pridobljeno v Republiki Sloveniji, znanje slovenskega jezika pa se lahko izkaže tudi na drug ustrezen način, pri čemer agencija odloči o primernosti predloženega dokazila.


Preverjanje znanja angleškega jezika


Imetniku licence se vpiše zaznamek o znanju angleškega jezika na podlagi rezultata testa znanja angleškega jezika za namene letalstva, ki ga opravi na CAA (Aviation English Test) ali pri drugem izpraševalcu oziroma organu za preverjanje znanja jezika, ki ga je potrdil pristojni organ države članice Evropske unije. 

Na preverjanje znanja angleškega jezika na CAA se pilot prijavi z vlogo Vloga za preverjanje znanja jezika in vpis zaznamka v licenco

Če test opravi drugje, mora na CAA opraviti intervju za priznanje tuje listine o znanju jezika, v kolikor se CAA ne odloči drugače.


Vpis znanja jezika v pilotsko licenco

Imetnik licence za vpis zaznamka jezika na Vlogi za preverjanje znanja jezika in vpis zaznamka v licenco, ustrezno označi, da želi imeti zaznamek o znanju jezika vpisano v licenco in tudi navede vrsto posamezne licence (če ima več licenc, npr. za letalo, jadralno letalo, balon, ATCO itd.). V primeru, da zaznamka ne želi imeti vpisanega v licenco, se vlagatelju izda posebno potrdilo o opravljenem preverjanju znanja jezika (tipični primeri: vlagatelj ni imetnik licence, ki jo je izdala CAA-SI ali je vlagatelj v postopku usposabljanja za pridobitev licence itd.).


Niste zadovoljni z doseženo stopnjo znanja jezika?

Če niste zadovoljni z oceno znanja angleškega jezika, se imate pravico pritožiti v 15 dneh od prejema bodisi licence z vpisano stopnjo znanja jezika ali spričevala.

Pritožbo lahko pošljete poskenirano (s podpisom) po e-elektronski pošti na naslov info@caa.si ali navadni pošti na poslovni naslov Agencije.

V pritožbi morate navesti tehtne razloge za mnenje, da ste bili preslabo ocenjeni. Pritožbo na Agenciji obravnava t.i. pritožbeno telo, ki deluje v okviru organa za ocenjevanje znanja jezika - LAB, v katerega so imenovani strokovnjaki (ocenjevalci), ki ponovno ocenijo znanje jezika kandidata. Vsi nadaljnji postopki in možnosti ponovnega preverjanja so v pristojnosti in diskreciji pritožbenega telesa.

O končni odločitvi glede dosežene stopnje znanja se pritožniku vroči odločba.