Letalske karte

Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju: agencija) je izdala certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v Zborniku letalskih informacij (AIP), ki določajo zahteve za izdelavo, vzdrževanje in spreminjanje letalskih kart, postopek preverjanja organizacije, dovoljenje in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija. Certifikacijske specifikacije prenašajo v nacionalni pravni okvir specifikacije in zahteve za izdelavo letalskih kart iz ICAO Priloge 4 (Aeronautical charts). Preden agencija izda organizaciji dovoljenje za izdelovanje, vzdrževanje ali spreminjanje letalskih kart, preveri skladnost le-te z zahtevami iz certifikacijskih specifikacij.

Certifikacijske specifikacije za karte: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2341/certifikacijske-specifikacije-za-letalske-karte-namenjene-objavi-v-zborniku-letalskih-informacij

VFR karta: https://www.sloveniacontrol.si/informacije/vfr-karta-2018