Certifikacija aerodromov v skladu z zakonodajo EU

14. februarja 2014 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Uredba Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi, v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta. 

Ta uredba določa zlasti pravila glede pogojev za izdajo, ohranitev, spremembe, omejitev, začasni odvzem ali preklic certifikatov za aerodrome in certifikatov za operaterje aerodromov.

Uredba se uporablja in je zavezujoča za vse aerodrome, vključno z opremo, v Republiki Sloveniji, ki so odprti za javnost in na katerih se lahko odvija komercialni zračni prevoz in potekajo dejavnosti, ki vključujejo instrumentalni prilet ali odletne postopke ter:

  • imajo asfaltirano vzletno-pristajalno stezo dolžine 800 metrov ali več ali 

  • so namenjene samo helikopterjem. 

Osebje in organizacije, ki so vključeni v obratovanje teh aerodromov, so v skladu s to uredbo.

Republika Slovenija lahko na podlagi Uredbe (EU) št. 2018/1139 Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2018 sprejme odločitev o izvzetju aerodroma iz določb te uredbe, ki: 

  • ne beleži več kot 10.000 potnikov letno in 

  • letno upravlja manj kot 850 premikov, povezanih s tovorom.

Certifikacijski postopek se prične z izraženo željo operaterja aerodroma, ki jo v obliki pisma o nameri naslovi na agencijo. Pred podajo formalne vloge za certifikacijo agencija operaterja aerodroma povabi na uvodni sestanek in ga seznani z vsebino vloge in predpisanimi prilogami ter potekom postopka certifikacije.

Vloga za certifikacijo aerodroma se vloži v skladu z Navodilom za certificiranje aerodroma in vzdrževanje certifikata, ki določa obliko in način vložitve vloge ter okvirno vsebino certifikacijskega postopka. Priloge navodila so dosegljive na tej spletni povezavi.

Agencija po uspešno končanem postopku certifikacije izda dva certifikata, in sicer:  

  • certifikat aerodroma in 

  • certifikat operaterja aerodroma.

Vsak aerodrom, za katerega velja Uredba 139/2014/EU, ima veljavno obratovalno dovoljenje, izdano na podlagi nacionalne zakonodaje do končanja postopka certifikacije in izdaje obeh certifikatov v skladu z Uredbo 139/2014/EU.