Kultura pravičnosti znotraj organizacije


Korak

1

2

3

4

Seznanitev

Razumevanje

Implementacija

Posameznik

Sistem

Cilj

Posamezniki so seznanjeni s konceptom in vzpostavljenimi procedurami* in pravicami posameznika**

Posamezniki znajo razložiti, kaj kultura pravičnosti pomeni.

Posamezniki kulturo pravičnosti udejanjajo pri svojem delu.

Načelom kulture pravičnosti se sledi na sistemski ravni.

Kako doseči?

Gradivo, predavanja, eksterna usposabljanja

Izpit, intervju

Prenos varnostno relevantnih informacij

V skladu z vzpostavljenimi procedurami se ravna osebje na vseh ravneh organizacije, obravnava poročil v skladu z načeli kulture pravičnosti (predvsem: zaupnost, zaščita, ustrezna raba – za izboljšanje varnosti)

Kako preveriti, ali deluje?

Povratne informacije po usposabljanju

Komunikacija

Prejem poročil o dogodkih - da ali ne?

Spremljanje ravni poročanja (zmanjševanje/stagnacija/rast števila poročil),

morebitna neskladja

Kako izboljšati?

Periodično usposabljanje, imenovanje osebe, zadolžene za spremljanje novosti

Ustreznejša izbira gradiva ali ponudnika usposabljanja

Večanje ozaveščenosti, vodenje z zgledom, povratna informacija poročevalcu

Vodenje z zgledom

*Sem sodi, a ni omejeno na:

 • definicija pojma 'kultura pravičnosti';
 • meja med sprejemljivim in nesprejemljivim ravnanjem je jasno določena in usklajena s predstavnikom delavcev;
 • zapisana politika kulture pravičnosti – to je dokument, s katerim se operator:
  • zaveže k spoštovanju načel kulture pravičnosti;
  • opredeli, kako ta načela izvaja;
  • opredeli, kako zagotavlja zaščito poročevalca;
  • definira rabo pridobljenih informacij (zgolj za izboljševanje ravni letalske varnosti in ne za pripisovanje krivde);
  • definira mehanizme, s kateri zagotavlja zaupnost pridobljenih informacij;
  • definira vzvode za vzpostavitev zaupanja med deležniki;
  • definira aktivnosti, preko katerih bo sistem spremljal in izboljševal;
 • zapisana procedura (na primer: test zamenjave).

**Zaposleni in pogodbeno osebje morajo biti informirani o svojih pravicah in obveznostih (določilo iz Uredbe o tem, kdaj zaščita preneha) ter o pravnih institutih, ki so na voljo, če menijo, da so bile njihove pravice iz naslova kulture pravičnosti kršene (več informacij: Pritožbeni organ o kulturi pravičnosti).