Implementacija PBN za imetnike ratinga za instrumentalno letenje v Republiki Sloveniji

Poleg sedanjih predpisanih pogojev za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje (IR) po konvencionalnih načinih letenja po pravilih IFR bodo uvedeni dodatni pogoji za usposabljanje in preverjanje, zato, da so piloti sposobni in zmožni v vseh fazah leta uporabljati navigacijo na podlagi zmogljivosti oziroma »Performance Based Navigation (PBN)«.

V ta namen je bila sprejeta sprememba evropske zakonodaje v zvezi z usposabljanjem pilotov, in sicer Uredba Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti, ki je začela veljati 8. 4. 2016.

Vsebina

1. Predpisane zahteve

2. Priznavanje preteklih izkušenj/demonstracija usposobljenosti za PBN

3. Časovnica implementacije PBN

4. Postopki in način za pridobitev usposobljenosti za PBN

5. Ohranjanje privilegijev IR PBN po 25. 8. 2020

6. Potrdilo o opravljenem usposabljanju

7. Odobrene organizacije za usposabljanje

8. Inštruktorji

9. Zrakoplovi in naprave za usposabljanje

10. IR PBN preverjanje strokovnosti

11. Izpraševalci (FE, IRE, TRE)

12. Vpisovanje privilegijev za PBN

13. Obrazci in dokumenti

1. Predpisane zahteve

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 je bila spremenjena na naslednji način:

»Člen 4a: Privilegiji iz ratinga za instrumentalno letenje z navigacijo na podlagi zmogljivosti«.

1. Piloti lahko letijo po postopkih navigacije na podlagi zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: PBN) samo potem, ko so bili privilegiji za PBN vpisani kot zaznamek v njihov rating za instrumentalno letenje (v nadaljnjem besedilu: IR).

2. Pilot pridobi privilegije za PBN, če izpolni vse naslednje zahteve: (a) pilot je uspešno opravil tečaj za pridobitev teoretičnega znanja, ki vključuje PBN, v skladu s FCL.615 iz Priloge I (del FCL); (b) pilot je uspešno opravil usposabljanje za letenje, ki vključuje PBN, v skladu s FCL.615 iz Priloge I (del FCL); (c) pilot je uspešno opravil preizkus praktične usposobljenosti v skladu z Dodatkom 7 k Prilogi I (del FCL) ali preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k Prilogi I (del FCL).

3. Zahtevi iz odstavka 2(a) in (b) se štejeta za izpolnjeni, če pristojni organ meni, da je usposobljenost, pridobljena z usposabljanjem ali seznanjenostjo z operacijami PBN, enakovredna usposobljenosti, pridobljeni s tečaji iz odstavka 2(a) in (b), ter pilot tako usposobljenost izpraševalcu zadovoljivo dokaže pri preverjanju ali preizkusu praktične usposobljenosti iz odstavka 2(c).

4. Zapis o uspešnem dokazu usposobljenosti za PBN se po opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti ali preverjanju strokovnosti iz odstavka 2(c) vpiše v pilotski dnevnik ali enakovredni dokument, ki ga podpiše izpraševalec, ki je vodil preizkus ali preverjanje.

5. Piloti IR brez privilegijev za PBN lahko letijo samo na rutah in v priletih, za katere niso potrebni privilegiji za PBN, za obnovo njihovega IR se do 25. 8. 2020 ne zahtevajo naloge PBN. Po navedenem datumu se privilegiji za PBN zahtevajo za vsak IR.

2. Priznavanje preteklih izkušenj / demonstracija usposobljenosti za PBN

V zvezi s priznavanjem preteklih izkušenj uredba v uvodnih izjavah navaja naslednje:

Pilote, ki so imetniki IR, ter so pred datumom uporabe te uredbe pridobili teoretično znanje in praktične spretnosti v operacijah PBN v skladu z zahtevami veljavne nacionalne zakonodaje ali drugače, bi bilo treba šteti, da izpolnjujejo dodatne zahteve, če lahko pristojnemu organu zadovoljivo dokažejo, da so tako pridobljeno znanje in spretnosti enakovredne znanju in spretnostim, pridobljenim z usposabljanjem in izobraževanjem v skladu z zahtevami te uredbe. Pristojni organi bi morali odločitve o enakovrednosti takega znanja in spretnosti opreti na objektivne podatke in merila. Glede za zgoraj navedene usmeritve uredbe, je Agencija definirala pretekle izkušnje za pilote, ki letijo v letalskem prometu in ki so zaposleni za operatorje, ki imajo v svojih priročnikih (npr. OM-D) opisano usposabljanje posadk oziroma periodično usposabljanje pilotov (»reccurent training«) pri odobrenih organizacijah za usposabljanje (ATO) za pilote, ki letijo na tipskih letalih v skladu z zahtevami dela NCC.

3. Časovnica implementacije PBN

  • Agencija objavi nove vloge, ki vključujejo privilegije za PBN in so dostopne na spletni strani.
  • Od 25. 8. 2018 bodo PBN operacije, vključujoč RNP prilete, izvajali izključno piloti, ki so imetniki ratinga IR z razširjenimi privilegiji na PBN v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/539.
  • 25. 4. 2021 je zadnji dan, ko bodo lahko imetniki IR, ki niso usposobljeni za PBN operacije, leteli po pravilih IFR. Po tem datumu mora biti vsak imetnik IR usposobljen za letenje po PBN operacijah.
  • Dne 26. 4. 2021 bo moral biti vsak pilot, ki bo želel izvajati privilegije rating IR, usposobljen za izvajanje PBN operacij.

4. Postopki in način za pridobitev usposobljenosti za PBN

Pilotom, ki so prejeli ustrezno teoretično in praktično usposabljanje iz PBN pred 25. 8. 2020 se bodo priznale zahteve za teoretično in praktično usposabljanje. Za pridobitev privilegijev PBN bodo morali piloti uspešno opraviti preverjanje strokovnosti (PC/LPC) ali preverjanje usposobljenosti (ST) za rating za instrumentalno letenje, ki vključuje 2D/3D PBN prilete. S tem bodo izpolnili pogoje za izvajanje privilegijev IR po načelih PBN.

Sprejemljivi načini za pridobitev ali priznavanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja za PBN so naslednji:

  • Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN za instrumentalno letenje (»PBN bridge course«) v odobreni organizaciji za usposabljanje; ali
  • zapisi o usposabljanju, ki potrjujejo, da je teoretično in praktično usposabljanje pilota za rating za tip letala (začetno ali osvežitveno usposabljanje [reccurent training]), vključevalo operacije PBN, vključujoč 2D/3D prilete; ali
  • izjava, ki jo poda operator, imetnik potrdila AOC (certificiran v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 s spremembami), pri katerem je pilot zaposlen ali je bil zaposlen, s katero potrjuje, da je bil pilot usposobljen za izvajanje PBN operacij in da te privilegije izvaja oziroma jih je izvajal med letenjem pri operatorju.

Zahtevano dokumentacijo in dokaze pregleda in preveri izpraševalec pred izvedbo preverjanja strokovnosti ali preverjanja usposobljenosti, ki vključuje PBN (2D/3D prilete). 

5. Ohranjanje privilegijev IR PBN po 25. 4. 2021

V skladu z Uredbo (EU) št. 2016/539 bo vsako preverjanje strokovnosti ali usposobljenosti vsebovalo ustrezne dele PBN operacij in 2D/3D prilete.

6. Potrdilo o opravljenem usposabljanju

Po končanem usposabljanju iz PBN procedur v odobreni organizaciji za usposabljanje vodja usposabljanja potrdi pridobljeno znanje na potrdilu o končanem usposabljanju.

Vzorec potrdila je dostopen na naslednji povezavi: Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN

Potrdilo izpraševalec preveri pred izvedbo preverjanja strokovnosti oziroma usposobljenosti, s čimer se prepriča, da je kandidat pridobil ustrezna znanja iz PBN procedur.

7. Odobrene organizacije za usposabljanje

Zahteve za PBN, ki so bile objavljene z Uredbo (EU) št. 2016/539, so veljavna od 8. 4.2016. Od tega datuma lahko posamezna odobrena organizacija za usposabljanje zaprosi za odobritev tečaja IR, ki vključuje zahteve PBN. Tak tečaj se odobri, če vsebina tečaja izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 2016/539 in povezanih AMC-jev.

V skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) št. 2016/539 morajo odobrene organizacije za usposabljanje (z odobrenim tečajem za IR in TR), uskladiti program usposabljanja z zahtevami PBN najkasneje do vključno 25. 8. 2020.

Več informacij v zvezi z datumi, ki so pomembni za izvajanje Uredbe (EU) št. 2016/539, so objavljeni na spletni strani EASA (FAQ/PBN).

V zvezi z premostitvenim programom, ki ga odobri Agencija, lahko odobrene organizacije za usposabljanje sledijo Smernicam za pripravo premostitvenega usposabljanja za PBN.

8. Inštruktorji

Inštruktorji, ki usposabljajo za rating za instrumentalno letenje (IR), kot so na primer FI z IR privilegiji, IRI, TRI… lahko usposabljajo za PBN, če so sami usposobljeni za izvajanje privilegijev PBN v skladu s temi navodili.

9. Zrakoplovi in naprave za usposabljanje

Zrakoplovi in/ali FSTD, ki se bodo uporabili za usposabljanje IR PBN, morajo biti skladni z zahtevami ustreznih zahtev za izvajanje operacij PBN.

Če odobrena organizacija za usposabljanje zaprosi za odobritev premostitvenega usposabljanja PBN, se skladnost opreme na zrakoplovih in/ali kvalifikacijo FSTD preveri v postopku odobritve ustreznega tečaja.

Da bi se usposabljanje za PBN lahko začelo, morajo odobrene organizacije za usposabljanje zagotoviti, da zrakoplovi, na katerih se bo usposabljanje izvajalo, izpolnjevati ustrezne plovnostne zahteve. Tako mora biti zrakoplov in vsi GNSS sprejemniki ter ostale naprave, certificirane v skladu z veljavnimi plovnostnimi zahtevami, in sicer:

EASA AMC 20-27: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH (RNP APCH) Operations Including APV BAROVNAV Operations

EASA AMC 20-28: Airworthiness Approval and Operational Criteria related to Area Navigation for Global Navigation Satellite System approach operation to Localiser Performance with Vertical guidance minima using Satellite Based Augmentation System

Dokaz o tovrstnih odobrenih napravah je del spremenjenega in odobrenega letalskega priročnika zrakoplova (AFM) ali dokaz oziroma potrdilo proizvajalca ali pooblaščene organizacije, ki odobrava tovrstne spremembe.

10. IR PBN preverjanje

Preverjanje usposobljenosti kandidatov za PBN izvajajo izpraševalci letenja (FE, IRE ali TRE), ki so usposobljeni za izvajanje privilegijev PBN.

Za vzpostavitev ali ohranjanje privilegijev PBN se na letalu izvedeta vsaj dva instrumentalna prileta RNP APCH 2D (LNAV) ali 3D (LPV ali LNAV/VNAV). 

Kadar RNP APCH na letalu ni primeren, se preverjanje opravi na ustreznem FSTD (npr. za TR/MPA se vedno uporabi FSTD, razen če ta ni dostopen). Med preverjanjem na simulatorju letenja (FSTD), pilot izvede vsaj dva RNP(-AR) prileta kot PF ("pilot flying") in dva kot PM ("pilot monitoring"). 

11. Izpraševalci (FE, IRE, TRE)

Imetniki potrdila izpraševalcev morajo biti usposobljeni za PBN (privilegij je vpisan v pilotski dnevnik po objavljenem postopku), če želijo ocenjevati oziroma opravljati preverjane strokovnosti za PBN. Pooblastilo izpraševalcem, ki so usposobljeni za izvajanje preverjanja v skladu s PBN zahtevami je podano z Examiner Approval System for Conducting Proficiency Checks and Skill Tests including PBN.pdf.

Izpraševalec bo pred preverjanjem pregledal dokumentacijo o usposobljenosti kandidata (npr. potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN) ter ga/jo pred praktičnim preverjanjem izprašal o teoretičnem poznavanju oziroma usposobljenosti PBN postopkov, zato, da se prepriča, ali je poznavanje PBN na primerni ravni.

Izpraševalec preveri kandidata na tak način, da iz nabora vprašanj, ki je objavljen v smernicah za preverjanje teoretičnega znanja PBN (objavljen katalog vsebuje primere vprašanj in nikakor ne predstavlja celotne vsebine oziroma vseh možnih vprašanj ter služi kot pripomoček izpraševalcem), izbere minimalno pet vprašanj, s čimer se prepriča, da kandidat primerno dokaže primerno raven teoretičnega znanja (prag uspešnosti je 75 %) za izvedbo preverjanja v letu.

Izpraševalec teoretično preverjanje znanja iz PBN dokumentira na obrazcu za teoretično preverjanje znanja iz PBN.

Če je kandidat zadovoljivo dokazal znanje PBN lahko opravi preverjanje strokovnosti, ki vključuje privilegije PBN.

Če izpraševalec ni zadovoljen z znanjem kandidata, lahko izvede (do 25.08.2020) preverjanje po konvencionalnih metodah instrumentalnih priletov (brez PBN), kot se je to izvajalo do sedaj.

Če je kandidat vse ustrezne dele od teoretičnega usposabljanja v ATO do preverjanja strokovnosti z izpraševalcem uspešno opravil, se vlogi priloži vse zbrane dokaze o razširitvi IR na PBN, in sicer:

  • potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanja za PBN ali zapisi o periodičnem usposabljanju (»reccurent training«) ali izjava operatorja;
  • obrazec za teoretično preverjanje znanja iz PBN;
  • vloga za podaljšanje ali izdajo ustreznega ratinga, ki vključuje PBN.

12. VPISOVANJE PRIVILEGIJEV ZA PBN

Pilotom, ki izpolnijo zahteve za razširitev privilegijev ratinga IR na PBN operacije se ta usposobljenost oziroma razširitev privilegijev IR vpiše v pilotski dnevnik pilota. Ker Uredba (EU) št. 2016/539 določa, da vpis privilegija PBN ne sme povzročiti dodatnega administrativnega dela, zaznamka za PBN Agencija ne bo vpisovala v pilotsko licenco. Vpis privilegijev bo tako razviden iz pilotskega dnevnika pilota. Način in pravila vpisovanja so naslednji:

1. vpis v vrstico kjer je zapisan let na katerem se je preverilo usposobljenost za izvajanje PBN operacij:

9
10
11
12
Operativni pogoji
Operational condition time
Vloga pilota med letom
Pilot function time
Skupni čas na FSTD
FSTD session total time
Opombe in vpisi
Remarks and endorsements
Dnevno
Day
Nočno
Night
IFR
IFR
Vodja zrakoplova
PIC
Kopilot
Co-pilot
Dvojne komande
Dual
Inštruktor
Instructor
                
PBN approved
FE/IRE/TRE No.
Signature
                  

2. nato se zaznamek o razširitvi vpiše še na zadnje strani pilotskega dnevnika:

Datum DatePooblastila / zapisi Endorsements / memoranda
dd/mm/yyyy of PBN check
 I certify that [name of pilot], SI.FCL.XXXXX, has demonstrated the necessary proficiency to safely operate aircraft according to PBN and is hereby granted PBN privileges according to Commission Regulation (EU) 2016/539. Examiner Signature; SI-XX

13. Obrazci in dokumenti

Obrazci in dokumentiŠtevilka
Potrdilo o končanem usposabljanju za PBN_ATOFCL.OBR-62
Smernice za preverjanje teoretičnega znanja PBNFCL.OBR-63
Obrazec za teoretično preverjanje znanja PBNFCL.OBR-64
Smernice za pripravo premostitvenega usposabljanja PBNFCL.OBR-65