Teoretični izpiti

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je pristojna za izvajanje teoretičnih izpitov pilotov zrakoplovov in pilot na daljavo (UAS) v skladu z evropskimi (EASA/EU) in nacionalnimi predpisi. CAA na ta način izvaja naslednje izpite za licence ali ratinge:

PPL(A)/(H)
Športni pilot letala ali helikopterja (EASA)
SPL
Pilot jadralnega letala (EASA)
BPL
Pilot balona (EASA)
ATPL
Prometni pilot letala ali helikopterja (EASA)
CPL
Poklicni pilot letala ali helikopterja (EASA)
IR
Rating za instrumentalno letenje (EASA)
BIR
Osnovni rating za instrumentalno letenje (EASA)
UAS A2
Kategorija UAS A2 (EASA)
UAS STS-01/STS-02
Posebna kategorija UAS STS-01 in STS-02 (EASA)
ULN
Pilot ultralahke letalne naprave (nacionalni predpis)
PAD
Dovoljenje padalca (nacionalni predpis)
DPJP
Dovoljenje pilota jadralnega padalca (nacionalni predpis)
DPJZ
Dovoljenje pilota jadralnega zmaja (nacionalni predpis)
R/T
Radio-telefonija (slovenski ali angleški jezik)Prijava in odjava na izpit

Informacije in postopek prijave in odjave na izpit.

Izpitni roki

Informacije o rednih izpitnih rokih.

Tarife

Informacije o tarifah za posamezne izpite.

Dovoljeni pripomočki na izpitu

Informacije o dovoljenih pripomočkih na izpitu.

Čas reševanja izpita

Informacije o času za reševanje izpitov,

Pravila obnašanja med izpiti

Pravila obnašanja med izpiti za kandidate.


Pravila za izvajanje preizkusov teoretičnega znanja (EASA)

Kandidati morajo celoten sklop preverjanj teoretičnega znanja za določeno licenco ali rating opraviti v eni državi članici EU. Če je kandidat uspešno opravil določeno število predmetov (ne celotnega izpita) v eni državi članici, se mu rezultati posameznih predmetov ne priznajo v drugi državi članici. Torej mora vse predmete opraviti pod okriljem ene države članice EU. Potrdilo o opravljenem teoretičnem delu izpita se prizna v kateri koli drugi državi članici EU.

Kandidati lahko opravljajo teoretično preverjanje znanja samo, če jih za to priporoči odobrena ali prijavljena organizacija za usposabljanje (ATO/DTO), ki je v celoti odgovorna za njihovo usposabljanje in sicer:

  • ko so zadovoljivo opravili ustrezne dele teoretičnega usposabljanja po odobrenem programu usposabljanja za PPL, SPL, BPL in BIR;
  • dodatno za ATPL in CPL, uspešno opravili zahteve področja 100 KSA (»Area 100 KSA«).

Priporočilo organizacije za usposabljanje je veljavno dvanajst (12) mesecev od datuma, ko to priporočilo izda in podpiše vodja usposabljanja (Head of training, ang.) Če v navedenem obdobju veljavnosti priporočila kandidat ne pristopi k najmanj enemu pisnemu preverjanju znanja (predmetu), izgubi pravico do opravljanja preizkusa teoretičnega znanja.


Pravila in kriteriji uspešnosti pri izpitih

Teoretični preizkus znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75% možnih točk pri posameznem predmetu. Kazenske točke se pri napačnih odgovorih ne dodeljujejo.

Kandidati morajo uspešno opraviti zahtevani preizkus teoretičnega znanja za ustrezno pilotsko licenco, potrdilo ali rating (razen za UAS A2 in STS-01/STS-02), v 18 mesecih od konca koledarskega meseca, ko je kandidat prvič pristopil k teoretičnemu izpitu. Podrobna pravila in kriteriji so opredeljeni v spodnji tabeli:


ATPL/CPL/IR/BIR
PPL/SPL/BPL/ULN
UAS
Sklic / referenca
FCL.025(b)
FCL.025(b), SFCL.135, BFCL.135
UAS.OPEN.030(2)(C) in Točka 1 Dodatka A k Poglavju 1 Uredbe 2020/639 (STS).
Prag uspešnosti
75% / predmet
75% / predmet
75% / izpit
Časovno obdobje za izvajanje izpitov
18
18
/
Število dovoljenih izpitnih rokov
6
ni omejeno
/
Število poskusov po pre
4
4
/

Ugovorni postopek

Ugovor lahko kandidat vloži v roku treh delovnih dni od seznanitve z oceno, in sicer pod naslednjimi pogoji:

  • preverjanje znanja za posamezni predmet je končano (rezultat uspešnosti po predmetu je vsaj 65%);
  • kandidat obrazloži razloge za ugovor, npr.:
    • tehnična napaka pri izvajanju preverjanja teoretičnega znanja; ali
    • vsebinska napaka pri določenem vprašanju.
  • ugovor je vložen pisno, v roku 3 dni po vročitvi obvestila o doseženem rezultatu.

Po vloženem ugovoru izpitna komisija imenuje člane ugovorne komisije. Ugovorna komisija preveri ustreznost zgoraj navedenih elementov in vpogleda v zadevni predmet ter nepravilno odgovorjena vprašanja.

Vpogled kandidata v test

Vpogled kandidata v test se izvede pod strogim nadzorom ugovorne ali izpitne komisije. V skladu z AMC1 ARA.FCL.300 je test, dokler se ne zaključi, tajen, vmesni vpogledi zato niso mogoči.

Kandidat lahko vprašanja, ki jih je rešil, pregleduje, ne sme pa jih prepisovati, preslikovati, tiskati ali pridobiti njihovega elektronskega zapisa. Pravila za vpogled v test se kandidatu pojasnijo pred pregledom vprašanj.

Vpogled je možen v točno določeno vprašanje oziroma vprašanja in kandidatov odgovor na ta vprašanja (ostalih odgovorov se ne pokaže).

Vsak vpogled kandidata se zabeleži v zapisnik o vpogledu v izpitna vprašanja.

Postopek obravnave vprašanja

Če kandidat na določeno vprašanje poda zahtevo za pregled, ugovorna komisija vprašanje pregleda in ugotovitve zabeleži v zapisniku o tehničnem pregledu vprašanja. Zapisnik se upošteva pri ponovnem pregledu testa in morebitnih priznavanjih posameznih vprašanj.

Kontakt

Agencija za civilno letalstvo

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Kotnikova ulica 19a
SI – 1000 Ljubljana
T: 00 386 (1) 244 66 69, 00 386 (1) 244 66 01
E-naslov: olivera.gacnik
@caa.si