Teoretični izpiti

PRIJAVA NA IZPIT

Kandidati naj ob prijavi na izpitni rok izberejo tolikšno število predmetov, kot jih dejansko nameravajo opravljati.

Pred pristopom na izpitni rok je obvezno poravnati sklep o stroških, sicer opravljanje izpita ni možno.

Odjava le od posameznega predmeta izpitnega roka ni možna.

Dovoljena je odjava od celotnega izpitnega roka in sicer najmanj tri delovne dni pred njegovim pričetkom. Za pravočasne odjave se že plačani sklep o stroških kandidatu v celoti upošteva pri naslednjem izpitnem roku, vendar kandidat za odjavo poravna dodatne administrativne stroške v skladu z veljavno Tarifo za izvajanje storitev CAA.

Če kandidat pravočasno ne odpove udeležbe in se ne udeleži izpitnega roka, se mu izpitni rok in že plačana tarifa za opravljanje izpitov ne vrne in ne prenese na naslednjega (razen v dokazljivih nujnih primerih).


REŠEVANJE IZPITNIH VPRAŠANJ – PRAVILA

Mobilne telefone je treba izključiti in jih pustiti v za to namenjeni škatli od začetka do konca reševanja izpitnih vprašanj.

Na mizi je dovoljeno imeti le:

  • kalkulator z znanstvenimi funkcijami, ki nima letalskih ali programskih funkcij (ne shranjuje besedil ali formul, ne prikazuje funkcij ali grafov, nima povezave z  internetom),
  • mehansko drsno navigacijsko računalo,
  • kotomer,
  • šestilo,
  • ravnilo.

Nekatera izpitna vprašanja vsebujejo prilogo (npr. letalsko karto, sliko).

Dovoljene so le tiste priloge, ki vam jih za reševanje nameni izpitna komisija. Vse slikovne priloge, potrebne za reševanje izpita, so dodane tudi v računalniški program.

Kandidati ne smejo opazovati poteka reševanja izpita drugih prisotnih kandidatov.

V primeru kakršnega-koli prepisovanja ali medsebojne pomoči pri reševanju se kandidatu prekine opravljanje izpita ter izreče prepoved nadaljnjega opravljanja vseh izpitov za obdobje 12 mesecev. Takšna prepoved velja za celotno območje držav članic EASA.

Reševanje posameznega predmeta oziroma izpita je časovno omejeno. Razpoložljiv čas je med reševanjem prikazan na zaslonu.

Odhod iz prostora, kjer se rešuje izpitna vprašanja, je ob vednosti izpitne komisije dovoljen le izjemoma za opravičljive namene (npr. WC). Premori med reševanjem izpitne pole posameznega predmeta niso dovoljeni.

Izpitna komisija je v primeru kakršnih-koli težav na voljo med reševanjem izpitnih vprašanj, vendar ne za vsebinske zadeve.


POVZETEK ZAHTEV DELA FCL

Kandidati morajo k izpitnemu roku CAA prvič pristopiti najkasneje v 12 mesecih od zaključka teoretičnega usposabljanja v odobreni organizaciji za usposabljanje (ATO).

Vse izpite iz zahtevanih predmetov morajo od prvega pristopa k izpitnemu roku na CAA uspešno opraviti v 18 mesecih (kot ustrezen se smatra še zadnji dan meseca.) V tem obdobju se kandidat lahko prijavi na največ šest izpitnih rokov.

V primeru, da kandidat v štirih poskusih ne opravi posameznega predmeta ali ne opravi niti enega preizkusa, mora opraviti osvežitev znanja v ATO in ponovno pristopiti k vsem izpitom iz zahtevanih predmetov.

Dovoljeno časovno obdobje za opravljanje teoretičnih izpitov
18 mesecev
Število dovoljenih izpitnih rokov
Šest izpitnih rokov
Število poskusov po predmetu
Štirje poskusi
Zahtevan rezultat izpitne pole posameznega predmeta
Najmanj 75 %

BAZA VPRAŠANJ

>>ATPL // CPL  // IR<<

Izpitna vprašanja za pridobitev licenc ATPL(A), ATPL(H), CPL(A), CPL(H) in ratingov IR(A) ter IR(H) so predpisana s strani EASA, ECQB - European Central Question Bank, pri čemer CAA ni pristojna za urejanje in obravnavo vsebin.


>>PPL // SPL  // BPL<<

Za pridobitev licenc športnih pilotov letal, jadralnih letal in balonov se uporablja nacionalna baza vprašanj. Katalog izpitnih vprašanj je objavljen na spletni strani CAA pod rubriko Katalogi.