Imetniki zdravniškega spričevala


Dokumentacijo za izdajo, podaljšanje ali obnovo certifikatov in zdravniških spričeval se predloži Agenciji za civilno letalstvo (CAA) v obliki in na način, kot je določen z obrazci, vlogami in ostalimi dokumenti. Vloge oziroma obrazce vloži vlagatelj, ki je kandidat za pilota ali imetnik licence.

V zdravniško spričevalo se vpišejo vse omejitve ali razširitve privilegijev, ki jih zagotavljajo licenca, rating, spričevalo, potrdilo ali certifikat.

Imetnik pilotske licence ima lahko naenkrat največ eno zdravniško spričevalo za kategorijo zrakoplovov, izdano v skladu z delom FCL, in eno zdravniško spričevalo, ki ga izda država članica Evropske unije. Glede licenc ali zdravniških spričeval, ki jih izda tretja država, ki deluje v skladu s pravili ICAO, ima lahko posamezni pilot več licenc in zdravniških spričeval (npr. imetnik licence EASA, CASA in FAA …), vendar mora za izpolnjevanje veljavnosti licenc izpolniti vse ustrezne zahteve.


RAZREDI OZIROMA ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA

Zdravniško spričevalo je kontrolni mehanizem za izvajanje privilegijev pilotske licence ali dovoljenja. Zato morajo piloti za izvrševanje privilegijev licence ali dovoljenja izpolnjevati naslednje kriterije:

Licenca/dovoljenje

LAPL

Razred 2

Razred 1

Razred 3

Drugo strokovno osebje

Voznik kat. B 

LAPL
SPL

BPL

PPL

CPL


ATPL


ULNJadralna padala in jadralni zmaji


Letalski dispečerji


Kontrolorji zračnega prometa


Padalci

✔ z EKG


Če pilot ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev za ustrezni razred zdravniškega spričevala, se privilegiji licence omejijo na privilegije, ki jih zdravniško spričevalo dopušča (na primer, če ima pilot licenco CPL in opravi zdravniško spričevalo razreda 2, lahko izvaja privilegije licence PPL). Takšna omejitev se pilotu vpiše v licenco v rubriko »Opombe«. Postopek za omejitev se prične po uradni dolžnosti na CAA.


VELJAVNOST ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL

Veljavnost zdravniških spričeval se razlikuje glede na privilegije, ki jih ta omogoča. Standardi za športno letenje v primerjavi s poklicnim so različni, zato so tudi obdobja veljavnosti posameznih zdravniških spričeval različna.

Zdravniško spričevalo

Veljavnost

Opombe

Razred LAPL

60 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let.

24 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 40 let.

Razred 2

60 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let. Zdravniško spričevalo, izdano preden kandidat doseže 40 let, preneha veljati ko imetnik licence doseže starost 42 let.

24 mesecev

Med starostjo 40 in 50 let.

12 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 50 let.

Razred 1

12 mesecev

/

6 mesecev

Za imetnike licenc, ki izvajajo potniške lete v komercialnem zračnem prometu z enopilotskimi letali in so dopolnili starost 40 let ali so dopolnili 60 let.

Razred 3

24 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let.

12 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 40 let.


PODALJŠANJE IN OBNOVA ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA

Zdravniška spričevala so časovno omejena, zato morate poskrbeti, da je zdravniško spričevalo, vsakič ko želite leteti, veljavno in skladno s privilegiji, ki jih želite uveljavljati. Pregledi in/ali ocene za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala (zdravniški pregled se lahko opravi v obdobju 45 dni pred datumom poteka zdravniškega spričevala).

Če vam določen razred zdravniškega spričevala poteče, morate opraviti t. i. obnovo veljavnosti zdravniškega spričevala. Pristojnost za izvedbo in vsebina zdravniškega pregleda je v primerih obnove med drugim odvisna tudi od časa, ki je potekel od zadnje veljavnosti spričevala, zato za te primere veljajo naslednje zahteve.

 • Pri zdravniških spričevalih razreda 1 in 2:
  • če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot dvema (2) letoma, opravi pregled za obnovo AeMC ali AME samo na podlagi ocene letalsko-medicinske dokumentacije kandidata;
  • če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot petimi (5) leti, se uporabijo zahteve za pregled za prvo izdajo, ocena pa temelji na zahtevah za podaljšanje veljavnosti.
 • Pri zdravniških spričevalih za licenco LAPL, zdravniško spričevalo obnovi in oceni zdravstveno anamnezo kandidata AeMC ali AME.

ZMANJŠANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

V primeru kakršnih-koli zdravstvenih težav imetniki zdravniškega spričevala nujno obvestite svojega AME ali AeMC, ki vam je izdal zdravniško spričevalo in bo vaš primer ocenil ter podal nadaljnja navodila. 

Ne glede na to pa morate nujno obiskati AME ali AeMC, vsaj v naslednjih primerih:

 • operacija ali večji invazivni poseg;
 • če ste začeli redno jemati katero koli-zdravilo;
 • če ste utrpeli hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morete opravljati nalog člana letalske posadke;
 • če ste resno zboleli in zato ne morete opravljati nalog člana letalske posadke;
 • nosečnost;
 • če ste bili sprejeti v bolnišnico ali na kliniko;
 • če prvič potrebujete korektivne leče.

V teh in drugih primerih izpolnite obrazec obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti (FCL.APL-000089) in ga skupaj z zahtevanimi prilogami ter originalnim zdravniškim spričevalom pošljite svojemu AME ali AeMC, ki vam je izdal zadnje veljavno zdravniško spričevalo.


PONOVNA PRESOJA ZDRAVSTVENE OCENE

AME ali AeMC vam lahko zavrne zdravniško spričevalo iz vsebinskih razlogov, s čimer vas opredeli za nesposobnega za letenje (»unfit to fly«). V teh primerih ne iščite druge zdravstvene ocene pri drugemu AME ali AeMC, temveč morate izpolniti vlogo za ponovno zdravstveno oceno (FCL.APL-92), ki jo pošljete na naslov CAA.

Na CAA strokovnjaki na področju letalske medicine (zdravstveni ocenjevalec) ocenijo primer in vas po potrebi za ponovno presojo zdravstvene sposobnosti napotijo k zdravniku specialistu, ki ga je pooblastila CAA.

O končni odločitvi boste, po opravljenem pregledu dokumentacije in po potrebi dodatnih preiskavah, obveščeni pisno.


ZAMENJAVA DRŽAVE IZDAJE LICENCE

Uredba (ES) št. 216/2008 v členu 11 določa, da se vsi certifikati, ki jih izda kateri koli pristojni organ Evropske unije neposredno priznajo tudi v drugih državah članicah. Pilot lahko prav tako zamenja licenco, ki je izdana po delu FCL, licenco katere koli druge države članice EU, in sicer brez dodatnih tehničnih zahtev ali preverjanj.

Ko vložite vlogo za zamenjavo licence, ki jo najdete med splošnimi obrazci za pilote, se hkrati preveri tudi zdravstvena sposobnost pri AME ali AeMC, ki je izdal zdravniško spričevalo (dokumentacija iz prvega in zadnjega pregleda).

Pregled zdravstvene dokumentacije je nujen, zato se novo izdana licenca ne vroči, dokler se CAA ne prepriča, da sta zdravstveno stanje pilota in zdravstvena dokumentacija ustrezna.

Zdravstvena dokumentacija, ki jo CAA dostavi AME druge države, mora biti čitljiva in napisana v angleškem jeziku.

Če ima imetnik licenco, ki jo je izdala druga država oziroma drug pristojni letalski organ po delu FCL, se mora CAA prepričati da:

 • kandidat ali stranka ni oziroma ni bil imetnik katere koli licence, potrdila, ratinga ali pooblastila, v obsegu kot ga stranka v postopku zahteva;
 • ni vložil istega zahtevka za licenco, potrdila, ratinga ali pooblastila v drugi državi članici Evropske unije.

Navedeno zagotovite z izpolnitvijo in podpisom Izjave o skladnosti (Compliance declaration) (FCL.OBR-56), ki jo izpolnite ob pričetku obdelave in presoje zdravstvenih podatkov na CAA.

Ko pridobite slovensko licenco, CAA postane »licenčni organ (ang. licencing authority)«, odgovoren tako za licenco kot tudi za zdravniško spričevalo ter odločanje o mejnih primerih.

To pomeni, da je CAA odgovoren za izpolnjevanje zdravstvenih zahtev tudi, če opravite zdravniški pregled v drugi državi članici EU. Zato mora tuji AME posredovati dokumentacijo zdravniškega pregleda na CAA, tako kot to velja za slovenske AME.

Če želite licenco, ki jo je izdala CAA, zamenjati v drugo državo izdaje licence oddate vlogo za zamenjavo države izdaje licence pri državi, kjer jo želite pridobiti. Ostala komunikacija in prenos zdravstvene dokumentacije potekata na nivoju licenčnih organov.