Imetniki zdravniškega spričevala


Dokumentacijo za izdajo, podaljšanje ali obnovo zdravniških spričeval razred 1, 2, 3, LAPL, kabinsko osebje se predloži Agenciji za civilno letalstvo (CAA) v obliki in na način, kot je določen z obrazci, vlogami in ostalimi dokumenti. Vloge oziroma obrazce vloži vlagatelj, ki je kandidat za pilota, kontrolorja, padalca, člana kabinskega osebja ali že imetnik teh licenc.

Imetnik pilotske licence ima lahko naenkrat največ eno zdravniško spričevalo za kategorijo zrakoplovov, izdano v skladu z delom FCL. Lahko ima še eno ali več licenc ali zdravniških spričeval, ki jih izda tretja država, ki deluje v skladu s pravili ICAO (npr. Srbija, CASA, FAA …), v kolikor izpolnjuje ustrezne zahteve za veljavnost.


Vloge in obrazci

Vloge in obrazci v zvezi z letalsko medicino.

Seznam AME in AeMC

Seznam AME in AeMC v Sloveniji


RAZREDI OZIROMA ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA

Zdravniško spričevalo je kontrolni mehanizem za izvajanje privilegijev pilotske licence, licence kontrolorja zračnega prometa, licence padalca in dovoljenja kabinskega osebja, zato morajo za izvrševanje privilegijev licence izpolnjevati naslednje kriterije zdravniških spričeval:

Licenca/dovoljenje

LAPL

Razred 2

Razred 1

Razred 3

Spričevalo za padalca

Voznik kat. B 

 LAPL
 SPL
 SPL komerc. operacije

     
 BPL
 BPL komerc. operacije

 PPL

 CPL


 ATPL


 ULN Jadralna padala in jadralni zmaji


 Kontrolorji zračnega prometa


 Padalci


Člani kabinskega osebja potrebujejo zdravniško potrdilo kabinskega osebja, ki je veljavno 60 mesecev.


Če pilot ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev za ustrezni razred zdravniškega spričevala, se privilegiji licence omejijo na privilegije, ki jih zdravniško spričevalo dopušča (na primer, če ima pilot licenco CPL in opravi zdravniško spričevalo razreda 2, lahko izvaja privilegije licence PPL). Takšna omejitev se pilotu vpiše v licenco v rubriko »Opombe«. Postopek za omejitev se prične po uradni dolžnosti na CAA.


VELJAVNOST ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL

Veljavnost zdravniških spričeval se razlikuje glede na privilegije, ki jih ta omogoča. Standardi za športno letenje v primerjavi s poklicnim so različni, zato so tudi obdobja veljavnosti posameznih zdravniških spričeval različna.

Zdravniško spričevalo

Veljavnost

Opombe

 Razred LAPL

60 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let.

24 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 40 let.

 Razred 2

60 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let. Zdravniško spričevalo, izdano preden kandidat doseže 40 let, preneha veljati ko imetnik licence doseže starost 42 let.

24 mesecev

Med starostjo 40 in 50 let.

12 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 50 let.

 Razred 1

12 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let

6 mesecev

Za imetnike licenc, ki izvajajo potniške lete v komercialnem zračnem prometu z enim pilotom in so dopolnili starost 40 let ali ko so dopolnili 60 let.

 Padalci

60 mesecev

Za imetnike pooblastila (tandem) veljavnost 24 mesecev

 Razred 3

24 mesecev

Dokler imetnik licence ne doseže starosti 40 let.

12 mesecev

Ko imetnik licence dopolni starost 40 let.PODALJŠANJE IN OBNOVA VELJAVNOSTI ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA

Zdravniška spričevala so časovno omejena, zato morate poskrbeti, da je zdravniško spričevalo veljavno in skladno s privilegiji, ki jih želite izvajati. Zdravniški pregled se lahko opravi v obdobju do 45 dni pred datumom poteka zdravniškega spričevala pri EASA certificiranem zdravniku za letalsko osebje (Aeromedical Examiner AME) ali v letalskem zdravstvenem centru (Aeromedical Center AeMC) v Sloveniji ali kateri koli drugi državi članici EASA (seznam AME in AeMC v Sloveniji je objavljen na tej spletni strani).

Če vam določen razred zdravniškega spričevala poteče, morate opraviti zdravniški pregled za obnovo veljavnosti zdravniškega spričevala. Pristojnost za izvedbo in vsebina zdravniškega pregleda je v primerih obnove med drugim odvisna tudi od časa, ki je potekel od zadnje veljavnosti spričevala, zato za te primere veljajo naslednje zahteve.

  • Pri zdravniških spričevalih razreda 1 in 2:

Če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot dvema (2) letoma, opravi pregled za obnovo AeMC ali AME samo na podlagi ocene letalsko-medicinske dokumentacije kandidata.

Če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot petimi (5) leti, se uporabijo zahteve za pregled za prvo izdajo, ocena pa temelji na zahtevah za podaljšanje veljavnosti.


  • Pri zdravniških spričevalih za licenco LAPL, zdravniško spričevalo obnovi in oceni zdravstveno anamnezo kandidata AeMC ali AME.


  • Pri zdravniških spričevalih razreda 3:

Če je zdravniško spričevalo poteklo pred manj kot dvema letoma, se opravi rutinski zdravniški pregled za podaljšanje veljavnosti.

Če je zdravniško spričevalo poteklo pred pred več kot dvema letoma, AeMC ali AME opravi zdravniški pregled za obnovo samo po oceni zdravstvene evidence kandidata.

Če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot petimi leti, veljajo zahteve za zdravniški pregled za prvo izdajo, ocena pa temelji na zahtevah za podaljšanje veljavnosti.


ZMANJŠANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

V primeru kakršnih-koli zdravstvenih težav mora imetnik zdravniškega spričevala nujno obvestiti svojega AME ali AeMC, ki mu je izdal zdravniško spričevalo, da bo ocenil zdravstveno stanje in podal nadaljnja navodila. V primeru, da je vaš AME odsoten ali neodziven, kontaktirajte drugega AME ali zdravstvenega ocenjevalca v državi, kjer imate izdano pilotsko ali kontrolorsko licenco; če je to Slovenija, je kontaktni naslov: med@caa.si.

Izpolnite obrazec obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti (FCL.APL-000089) in ga skupaj z zahtevanimi prilogami ter originalnim zdravniškim spričevalom pošljite svojemu AME ali AeMC, ki vam je izdal zadnje veljavno zdravniško spričevalo.

Kot piše na zdravniškem spričevalu, mora imetnik upoštevati navodila glede zmanjšanja zdravstvene sposobnosti v skladu s členom MED.A.020 Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 oz. ATCO.MED.A.020 Uredbe Komisije (EU) 2015/314:

MED.A.020 Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti 

(a) Imetniki licenc ne izvajajo privilegijev iz licence in povezanih ratingov ali pooblastil ter piloti pripravniki ne izvajajo samostojnih letov, če:

1. opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti, ki bi jim lahko onemogočilo varno izvajanje navedenih privilegijev;

2. jemljejo ali uživajo predpisano ali nepredpisano zdravilo, ki bi lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence;

3. so deležni zdravniškega, kirurškega ali drugega zdravljenja, ki lahko vpliva na varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence

(b) Poleg tega imetniki zdravniškega spričevala takoj in še pred izvajanjem privilegijev iz licence obiščejo AME ali AeMC če:

1. so imeli operacijo ali večji invazivni poseg;

2. so začeli redno jemati katero koli zdravilo;

3. so imeli hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;

4. so resno zboleli in zato ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;

5. v primeru nosečnosti;

6. so bili sprejeti v bolnišnico ali na kliniko;

7. prvič potrebujejo korektivne leče.

(c) V primerih iz točke (b):

1. imetniki zdravniškega spričevala razreda 1 in 2 obiščejo AeMC ali AME. V navedenem primeru AeMC ali AME oceni njihovo zdravstveno sposobnost in odloči, ali so sposobni še naprej izvajati svoje privilegije;

2. imetniki zdravniških spričeval za licenco LAPL obiščejo AeMC ali AME ali GMP, ki je podpisal zdravniško spričevalo. AeMC, AME ali GMP oceni njihovo zdravstveno sposobnost in odloči, ali so sposobni še naprej izvajati svoje privilegije.

(d) Člani kabinskega osebja ne opravljajo nalog na zrakoplovih in, če je ustrezno, ne izvajajo privilegijev iz svojega potrdila kabinskega osebja, če opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti in če bi to stanje lahko povzročilo njihovo nesposobnost za izvajanje nalog in odgovornosti glede varnosti.

(e) Poleg tega člani kabinskega osebja z bolezenskim stanjem iz točk (b)(1) do (b)(5), takoj obiščejo AME, AeMC oziroma OHMP. AME, AeMC ali OHMP oceni zdravstveno sposobnost članov kabinskega osebja in odloči, ali so sposobni še naprej opravljati svoje varnostne naloge.

 

ATCO.MED.A.020 Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti 

(a) Imetniki licenc ne izvajajo privilegijev iz licence, če: 

(1) opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti, ki bi jim lahko onemogočilo varno izvajanje navedenih privilegijev; 

(2) jemljejo ali uživajo predpisano ali nepredpisano zdravilo, ki bi lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence; 

(3) so deležni zdravniškega, kirurškega ali drugega zdravljenja, ki lahko vpliva na varno izvajanje privilegijev iz zadevne licence. 

(b) Poleg tega imetniki zdravniškega spričevala razreda 3 takoj in še pred izvajanjem privilegijev iz licence obiščejo zdravnika za letalsko osebje, če: 

(1) so imeli operacijo ali večji kirurški poseg; 

(2) so začeli redno jemati katero koli zdravilo; 

(3) so utrpeli hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morejo izvajati privilegijev iz licence; 

(4) so resno zboleli in zato ne morejo izvajati privilegijev iz licence; 

(5) v primeru nosečnosti; 

(6) so bili sprejeti v bolnišnico ali na kliniko; 

(7) prvič potrebujejo korektivne leče. 

V navedenih primerih AeMC ali AME oceni zdravstveno sposobnost imetnika licence ali učenca kontrolorja zračnega prometa in odloči, ali je sposoben še naprej izvajati svoje privilegije.


PONOVNA PRESOJA ZDRAVSTVENE OCENE

AME ali AeMC vam lahko zavrne zdravniško spričevalo iz vsebinskih razlogov, s čimer vas opredeli za nesposobnega za letenje (»unfit to fly«) ali v zdravniško spričevalo vpiše ustrezno omejitev. V kolikor se z negativno oceno, se pravi z zavrnitvijo izdaje/podaljšanja/obnove zdravniškega spričevala ne strinjate ali se ne strinjate z vpisano omejitvijo, ne iščite druge zdravstvene ocene pri drugemu AME ali AeMC, temveč morate v roku 15 dni od prejetega obvestila o negativni oceni ali vpisani omejitvi izpolniti vlogo za zahtevo ponovne presoje zdravstvene sposobnosti in poslati na vaš licenčni organ (torej na CAA države, ki vam je ali vam bo izdala pilotsko ali kontrolorko licenco vlogo za ponovno zdravstveno oceno (FCL.APL-92).

Na CAA strokovnjaki na področju letalske medicine (zdravstveni ocenjevalec) ocenijo primer in vas po potrebi za ponovno presojo zdravstvene sposobnosti napotijo k zdravniku specialistu, ki ga je pooblastila CAA.

O končni odločitvi boste po opravljenem pregledu dokumentacije in ev. potrebnih dodatnih pregledih in preiskavah pisno obveščeni.


ZAMENJAVA DRŽAVE IZDAJE LICENCE

Uredba (EU) določa, da se vsi certifikati, ki jih izda kateri koli pristojni organ držav članic Evropske unije neposredno priznajo tudi v drugih državah članicah. Pilot lahko prav tako zamenja licenco, ki je izdana po delu FCL, licenco katere koli druge države članice EU, in sicer brez dodatnih tehničnih zahtev ali preverjanj.

Ko vložite vlogo za zamenjavo licence, ki jo najdete med splošnimi obrazci za pilote, se hkrati preveri tudi zdravstvena sposobnost pri AME ali AeMC, ki je izdal zdravniško spričevalo (dokumentacija iz prvega in zadnjega pregleda).

Pregled zdravstvene dokumentacije je nujen, zato se novo izdana licenca ne vroči, dokler se CAA ne prepriča, da sta zdravstveno stanje pilota in zdravstvena dokumentacija popolna in ustrezna.

Če ima imetnik licenco, ki jo je izdala druga država oziroma drug pristojni letalski organ po delu FCL, se mora CAA prepričati da:

  • kandidat ali stranka ni oziroma ni bil imetnik katere koli licence, potrdila, ratinga ali pooblastila, v obsegu kot ga stranka v postopku zahteva;
  • ni vložil istega zahtevka za licenco, potrdila, ratinga ali pooblastila v drugi državi članici Evropske unije.

Navedeno zagotovite z izpolnitvijo in podpisom Izjave o skladnosti (Compliance declaration) (FCL.OBR-56), ki jo izpolnite ob pričetku obdelave in presoje zdravstvenih podatkov na CAA Slovenija.

Ko pridobite slovensko licenco, CAA Slovenija postane vaš »licenčni organ (ang. licencing authority)«, odgovoren tako za licenco kot tudi za zdravniško spričevalo ter odločanje o ponovni presoji zdravstvene sposobnosti.

To pomeni, da je CAA Slovenija odgovorna za izpolnjevanje zdravstvenih zahtev tudi, če opravite zdravniški pregled v drugi državi članici EU. Zato mora tamkajšnji AME posredovati dokumentacijo zdravniškega pregleda k nam na CAA, tako kot to velja za slovenske AME.

Če želite licenco, ki jo je izdala CAA, Slovenija, zamenjati v drugo državo, oddate vlogo za zamenjavo države izdaje licence pri državi, kjer jo želite pridobiti. Ostala komunikacija in prenos zdravstvene dokumentacije potekata na nivoju licenčnih organov.