Praktični izpiti

NAMEN PREVERJANJA PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI

Kandidata po končanem usposabljanju za preizkus praktične usposobljenosti priporoči organizacija in oseba, odgovorna za usposabljanje, razen pri izdaji licence prometnega pilota (pri licenci prometnega pilota odgovorna oseba za usposabljanje posadk overi zahtevan nalet). Pred praktičnim preverjanjem ali izpita za izdajo licence oziroma dovoljenja, ratinga ali potrdila morajo kandidati uspešno opraviti zahtevani preizkus teoretičnega znanja v primeru modularnega usposabljanja, razen kandidatov, ki se udeležijo integriranega tečaja usposabljanja za letenje.

Kandidati morajo na praktičnih preverjanjih znanja morajo dokazati, da lahko izvajajo postopke in manevre na ravni usposobljenosti, ustreznim nalogam, ki se izvajajo na zrakoplovu, in sicer z:

 • upravljanjem zrakoplova v okviru njegovih omejitev;
 • gladko in natančno izvedbo vseh manevrov;
 • razsodnostjo in dobrim pilotiranjem;
 • uporabo letalskega znanja;
 • ohranjanjem nadzora nad zrakoplovom v vsakem trenutku, tako da je zagotovljen uspešen izid postopka ali manevra, in
 • netehničnimi sposobnostmi, vključno s prepoznavanjem in obvladovanjem nevarnosti in napak ob uporabi ustrezne metodologije za njihovo ocenjevanje v povezavi z oceno tehničnega znanja in spretnosti.

Usposobljenost je treba dokazovati z rednim ocenjevanjem, opravljanjem izpitov, testi ali preverjanjem. Pogostnost izpitov, testov ali preverjanj ustreza stopnji nevarnosti, povezani z dejavnostjo oziroma z v licenci vpisanimi ratingi, potrdilom in pooblastili.

Praktično preverjanje v letu za izdajo licence, ratinga ali potrdila, ki so izdani po delu FCL, izvajajo izpraševalci letenja, ki so certificirani in imenovani s strani izpraševalcev CAA, medtem ko so za nacionalna dovoljenja (ULN, jadralna padala in zmaji) zadolžene s sklepom pooblaščene osebe CAA.

Način izvajanja praktičnih izpitov se razlikuje med licencami in zrakoplovi oziroma letalnimi napravami, ki se uporabijo na praktičnem izpitu, vendar se v splošnem delijo na:

 • Praktično preverjanje usposobljenosti

Izpraševalec izvaja preverjanje usposobljenosti kandidata po zaključenem usposabljanju v odobreni organizaciji za usposabljanje ali letalski šoli. V to skupino praktičnih preverjanj sodijo praktična preverjanja za pridobitev pilotske licence, ratinga ali potrdila ali nacionalnega dovoljenja.

 • Preverjanje strokovnosti

Izpraševalec oziroma izpitna komisija izvaja periodično preverjanje imetnika licenca ali dovoljenja z namenom preveriti ustrezen nivo strokovnosti že usposobljenega pilota. Pravzaprav gre tu za postopek podaljševanja ali obnove privilegijev licence ali dovoljenja.

 • Ocena usposobljenosti

Izpraševalec inštruktorjev letenja oziroma izpitna komisija preveri usposobljenost inštruktorjev/učiteljev letenja za usposabljanje kandidatov. Ocena usposobljenosti se izvede za prvo pridobitev potrdila inštruktorja letenja in v primeru podaljšanja ali obnove ustreznega potrdila inštruktorja letenja. V teh primerih izpraševalec ali izpitna komisija deluje v vlogi kandidata, medtem ko kandidat za inštruktorja/učitelja letenja deluje kot dejanski inštruktor oziroma učitelj.

S preverjanjem mora izpraševalec oziroma izpitna komisija ugotoviti, ali je kandidat pridobil oziroma ohranil (pri podaljšanju ali obnovi) zahtevano stopnjo znanja, usposobljenost oziroma strokovnost za varno izvajanje samostojnega letenja oziroma določenih nalog, kot na primer inštruktor ali učitelj letenja.


IMENOVANJE IZPRAŠEVALCEV

Vsako preverjanje izpraševalca za pridobitev licence ali nacionalnega dovoljenja oziroma drugih privilegijev, kot so rating, potrdilo, pooblastila, odobri ali določi CAA.

Zato mora kandidat za posamezno preverjanje bodisi za pridobitev licence bodisi za obnovo privilegijev licence, ratinga ali potrdila inštruktorja letenja zaprositi za določitev oziroma odobritev izpraševalca.

Kandidati v primeru, ko želijo pridobiti ali obnoviti določen rating ali potrdilo, za določitev izpraševalca ali izpitne komisije zaprosijo z vlogo za določitev izpraševalca za:

 • EASA licence, ratinge in potrdila z vlogo FCL.APL-000059
 • dovoljenje za pilota ultralahke letalne naprave ULN z vlogo FCL.APL-120

Kandidat lahko predlaga izpraševalca za preverjanje, vendar ima CAA diskrecijsko pravico do določitve drugega izpraševalca, če tako objektivno oceni. CAA pri tem upošteva vse vidike izpraševanja oziroma predvsem medsebojne odnose med izpraševalcem in kandidatom (npr. če je izpraševalec usposabljal kandidata) in glede na geografsko področje in dostopnost ter časovno dostopnost kandidata oziroma izpraševalca.

Odobritev pomeni, da je predlagan izpraševalec sprejemljiv za izvedbo praktičnega preverjanja kandidata. Če se ugotovi, da predlagan izpraševalec ni ustrezen, CAA imenuje drugega izpraševalca oziroma  sama opravi preverjanje.

Agencija o odobritvi ali imenovanju obvesti tako kandidata kot izpraševalca praviloma preko elektronsko pošte.

Izjeme pri imenovanju izpraševalcev so pri nacionalnih dovoljenjih za izdajo dovoljenja padalca in pilota jadralnega padala in jadralnih zmaja, pri katerih je imenovanje izpraševalcev urejeno na drugačen način s posebnimi navodili oziroma pravilniki.


SEZNAM IZPRAŠEVALCEV

CAA vodi seznam certificiranih izpraševalcev in pooblaščene izpitne komisije, ki izvajajo privilegije na slovenskem ozemlju. Na seznamu, ki ga objavi CAA, so navedeni vsi privilegiji izpraševalcev, veljavnost potrdila izpraševalca in kontaktne številke izpraševalca.


Seznam izpraševalcev in izpitne komisije

Veljavna verzija

Izpraševalci za pilote letal

FCL.SZN-6

Izpraševalci za pilote helikopterjev

FCL.SZN-7

Izpraševalci za pilote balonov

FCL.SZN-8

Izpraševalci za pilote jadralnih letal

FCL.SZN-9

Izpitna komisija za pilote ultralahkih letalnih naprav

dd/mm/yyyy

Izpitna komisija za pilote jadralnih padal in jadralnih zmajev

dd/mm/yyyy

Učitelji izpraševalci za padalce

FCL.SZN-4