Postopek nadzora AME/AeMC


Dejanje
Opis
Čas in kraj nadzora
Komisija določi termin in kraj nadzora nad AME ali AeMC ter osebe, ki morajo biti med samim nadzorom prisotne.
Priprava na nadzor
Priporoča se, da AME ali AeMC pred nadzorom izpolni ustrezni vprašalnik:

ki omogoča izvedbo notranje presoje skladnosti in pripravo za nadzor.
Priprava dokumentacije
AME ali AeMC vsaj sedem delovnih dni pred najavljenim nadzorom na e-naslov med@caa.si dostavi:

 • kopije certifikatov medicinsko-tehnične s priloženim potrdilom zadnje kalibracije za:
  • napravo za testiranje vida;
  • EKG s kalibracijo;
  • napravo za izvedbo spirometrije;
  • laboratorij;
  • merilnik tlaka.
 • pogodbo o najemu/souporabi prostorov oziroma ambulante.
Otvoritveni sestanek
Komisija pred izvedenimi konkretnimi dejanji in presojo skladnosti opiše potek nadzora in področje nadzora, opredeli dokumentacijo, ki bo predmet nadzora, določi obvezno prisotnost oseb itd.
Ocena skladnosti
Komisija izvaja dejanski nadzor, pregleda skladnost AME/AeMC, dokumentacijo, navzkrižno preveri zapise, pregleda medicinsko-tehnično opremo, izvede intervjuje itd.

O končanem nadzoru se sestavi zapisnik, na katerega ima osebje AeMC oziroma AME možnost dati pripombe.
Zaključna seja
Komisija se po opravljenem nadzoru prisotne seznani z vsebino zapisnika. V primeru, da se med nadzorom ugotovijo očitna neskladja, se AME/AeMC seznani in opiše neskladje. To omogoči AME/AeMC, da lahko prične s takojšnjim odpravljanjem neskladja, medtem ko se druge ugotovitve ovrednotijo na CAA v okviru komisije za ocenjevanje neskladnosti.
Ugotavljanje neskladij po opravljenem nadzoru
Po opravljenem nadzoru komisija za ocenjevanje neskladnosti, ki izhajajo iz nadzora, ovrednoti ugotovljeno dejansko stanje in ugotovi morebitna neskladja. Če se neskladja ugotovijo, komisija oceni njihov vpliv na varnost in, če je to potrebno, sprejme ustrezne ukrepe.

Glede na vpliv ugotovljenega neskladja na varnost, komisija opredeli učinkovite in smiselne ukrepe ter določi rok za odpravo neskladja.

Vsaka neskladnost se označi s posebno oznako (referenco) na katero se AME ali AeMC sklicuje v vseh nadaljnjih postopkih in komuniciranju za odpravo neskladja.

V primeru, da neskladij ni bilo ugotovljenih, se AeMC ali AME o tem samo obvesti.

Načrt korektivnih ukrepov
AeMC ali AME po prejemu odločbe o ugotovljenih neskladjiih (praviloma najkasneje v roku 15 dni) pripravi načrt korektivnih ukrepov za odpravo ugotovitev.

Na predpisanem obrazcu načrt korektivnih ukrepov (FCL.OBR-35) AeMC ali AME ugotovi in opredeli vzrok nastanka neskladja. Pomembno je vedeti, da navadno neskladje nastane, zaradi sistemske pomanjkljivosti, saj komisija pri pregledu opravi vzorčenje delovanja. Zato naj se korektivni ukrep ne nanaša le na odpravo neskladja pri vzorcu, temveč mora predlaga korektivni ukrep, ki predstavlja sistemsko rešitev za preprečitev ponavljanja takšnih neskladnosti.

Načrt korektivnih ukrepov se dostavi na Agencijo preko med@caa.si. Agencija prouči predlagan načrt in se izreče o sprejemljivosti ter AeMC ali AME o tem obvesti.

Odpravljanje neskladij
AME ali AeMC izvede ukrepe, ki jih je opredelila v načrtu korektivnih ukrepov. Za vsako posamično ugotovitev izpolni obrazec za dokazovanje odprave neskladja (FCL.OBR-33) in priloži ustrezne dokaze.

Agencija oceni ali je AeMC ali AME s tem dosegel zahtevano stopnjo skladnosti o čemer se pisno obvesti.