Uvodni leti (NCO)

OBRAZCI

ZAKONSKA PODLAGA


Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete.

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z Uredbo (EU) št. 965/2012 (Priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno Uredbo najdete pod zavihkom Uredba EU št. 965/2012, s spremembami ' ali na spletni strani EASA https://www.easa.europa.eu/regulations.

V skladu z operativno tehnično zahtevo:

  • uvodne lete lahko izvajajo poleg odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO) in klubov tudi prijavljene organizacije (DTO in pravne osebe zasebnega prava (klubi));
  • organizacije za usposabljanje (ATO in DTO) so pri izvajanju uvodnih letov dolžne vzdrževati in voditi stalno plovnost za zrakoplove, s katerimi izvajajo uvodne lete, v skladu z odstavkom (h) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, kar med drugim pomeni, da naloge, povezane s stalno plovnostjo, opravlja potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti. Kadar organizacija ni sama potrjena za vodenje stalne plovnosti, potem operator sklene pogodbo s takšno organizacijo v skladu z Dodatkom I Priloge I Uredbe EU št. 1321/2014. Organizacija za vodenje stalne plovnosti je v skladu s poddelom F Dela M ali Delom 145 potrjena za vzdrževanje zrakoplova in komponent za vgradnjo v zrakoplov, ali pa se sklene pogodba s takšno organizacijo v skladu s točko M.A.708(c). V nadaljevanju najdete povezavo do Uredbe EU št.1321/2014, kjer se v Prilogi I nahaja Dodatek I (pogodba o upravljanju stalne plovnosti):
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1321-20190305&from=EN
  • klubi so pri izvajanju uvodnih letov dolžni vzdrževati in voditi stalno plovnost za zrakoplove, s katerimi izvajajo uvodne lete, v skladu kar pomeni, da lastnik:

1. s potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti v skladu z Dodatkom I sklene pisno pogodbo za opravljanje nalog, povezanih s stalno plovnostjo, s katero na pogodbeno organizacijo prenese odgovornost za izvedbo teh nalog, ali

2. vodi stalno plovnost zrakoplova na svojo odgovornost, ne da bi sklenil pogodbo s potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti, ali

3. vodi stalno plovnost zrakoplova na svojo odgovornost in sklene omejeno pogodbo za pripravo programa vzdrževanja in postopek njegove odobritve v skladu s točko M.A.302:

— s potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnost.

ali

— z vzdrževalno organizacijo iz Dela 145 ali poddela F dela M.A. v primeru zrakoplova ELA2.

V nadaljevanju najdete povezavo do Uredbe EU št.1321/2014, kjer se v Prilogi I nahaja Dodatek I (pogodba o upravljanju stalne plovnosti): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1321-20190305&from=EN

Vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (organizacije za usposabljanje - ATO in DTO ter klubi) so dolžni v skladu z določbami 3. oziroma 10. člena Operativno-tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov do 31.3. za preteklo leto agenciji na elektronski naslov info@caa.si, poročati o:

- številu ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu kar pomeni nalet v šoli in/ali nalet v letalskem klubu. Operaterju, ki ni klub in ima letalsko šolo, se v dovoljeno kvoto 20% naletenih ur za uvodne lete prizna samo nalet v letalski šoli. Ne upošteva se nalet, pridobljen v okviru letalskega operaterja (CAT, SPO operacije, ...).

- izvedenih uvodnih letih (v urah) na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu ter

- številu prepeljanih potnikov na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu.