Proizvodna organizacija - 21 G

Proizvodna organizacija, potrjena po Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012 (EUR-Lex), Poddelu 21.G, ob predložitvi izjave o skladnosti zrakoplova, ki ga je izdelala, prejme spričevalo o plovnosti in spričevalo o hrupu. Če organizacija izdeluje dele ali naprave, lahko brez dodatnega dokazovanja izda dovoljenje za sprostitev dela ali naprave v uporabo.

Za izdajo potrdila proizvodne organizacije je treba vložiti:

Za spremembo potrdila proizvodne organizacije je treba vložiti:


Dokazilo o upravičenosti izdaje spričevala

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu. Prosilec mora:

 1. utemeljiti, da je za opredeljeni obseg dela odobritev po Delu 21.G ustrezna za dokazovanje skladnosti z nekim projektom,
 2. imeti odobritev projekta ali zaprositi za odobritev projekta,
 3. zagotoviti zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektom s pomočjo ustreznega dogovora s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem (ki pa mora, če prosilec ni sam lastnik projekta, obsegati pooblastilo za končno dostavo kupcu vsaj enega od proizvodov, ang. »direct delivery authorisation«, sicer se razume, da je prosilec podizvajalec druge odobrene proizvodne organizacije in ne potrebuje izdajati dovoljenja za sprostitev proizvoda v uporabo).  (vzorec sporazuma DOA/POA z navodili)


Priročnik proizvodne organizacije (POE)

Priročnik potrjene organizacije za proizvodnjo, potrjene po Delu 21.G, mora vsebovati:

 1. izjavo, ki jo podpiše odgovorna oseba (odgovorni poslovodni organ), ki potrjuje, da se bo vedno ravnalo v skladu s priročnikom proizvodne organizacije in vsemi pripadajočimi dokumenti, ki opredeljujejo skladnost odobrene organizacije z Del 21.G,
 2. nazive in imena imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov),
 3. dolžnosti in odgovornosti imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov), skladno z 21A.145(c)(2), vključno z zadevami, o katerih se lahko v imenu organizacije pogovarjajo neposredno z Agencijo,
 4. organizacijsko shemo, ki prikazuje povezane verige odgovornosti imenovanih vodilnih oseb (poslovodnih organov),
 5. seznam certifikacijskega osebja,
 6. splošen opis človeških virov,
 7. splošen opis objektov, ki se nahajajo na vsakem naslovu, navedenem v potrdilu proizvodne organizacije,
 8. splošen opis obsega dela proizvodne organizacije, pomembnega za pogoje odobritve,
 9. postopek za obveščanje pristojnega organa o organizacijskih spremembah, 
 10. postopek spreminjanja dokumenta predstavitve proizvodne organizacije,
 11. opis sistema kakovosti in postopkov v skladu z 21A.139(b)(1) (podroben opis),
 12. seznam zunanjih organizacij, kakor je navedeno v 21A.139(a).
 13. če se izvajajo testni leti, priročnik za delovanje med testnimi leti, v katerem so opredeljeni politike in postopki organizacije, ki se nanašajo na testne lete. Priročnik za delovanje med testnimi leti vključuje:

(i) opis postopkov organizacije za testni let vključno z udeležbo organizacije, ki izvaja testni let, pri postopku izdaje dovoljenja za letenje;

(ii) politiko glede posadke, vključno s sestavo, usposobljenostjo, aktualnostjo in omejitvami časa letenja v skladu z Dodatkom XII k Prilogi I (Del 21), kadar je to primerno;

(iii) postopke za prevoz oseb, ki niso člani posadke, in za usposabljanje za testne lete, kadar je to primerno;

(iv) politiko glede obvladovanja tveganj in upravljanja varnosti ter z njima povezane metodologije;

(v) postopke za določitev instrumentov in opreme, ki mora biti prisotna na krovu;

(vi) seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti v primeru testnega leta.

Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-21G
Seznam organizacij odobrenih po Del-21G

povezava