Letališko strokovno osebje

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja letališkega strokovnega osebja, je Pravilnik o licenciranju letališkega strokovnega osebja (Uradni list RS 103/10).


Pridobitev in podaljšanje dovoljenja letalske šole
Pridobitev novega dovoljenja za delo letalske šole

Letalske šole, ki prvič pridobivajo dovoljenje za usposabljanje letališkega strokovnega osebja, predložijo sledečo dokumentacijo, najmanj 90 dni pred nameravanim pričetkom usposabljanja:

 • Vlogo letalske šole s podatki
 • Evidenčni list letalske šole
 • Kopijo odločbe o registraciji družbe
 • Kopijo Izpisa iz registra, kjer je razvidna ustrezna klasifikacija dejavnosti družbe
 • Oceno finančne sposobnosti za izvajanje usposabljanja
 • Pooblastila zakonitega zastopnika organizacije odgovornemu osebju letalske šole za opravljanje funkcije vodje letalske šole
 • Kopije dogovorov o sodelovanju z drugim strokovnim osebjem (inštruktorji, predavatelji)
 • Shemo tlorisa prostorov, ki se bodo uporabljali za poučevanje, shranjevanje zapisov, osebje šole
 • Dokumentacijo o razpolaganju s sredstvi/infrastrukturo – pogodbe o najemu sredstev oziroma dokazili o njihovem lastništvu
 • Kopijo pogodbe o najemu prostorov za izvajanje poučevanja in prostoru za osebje letalske šole oziroma dokazila o njihovem lastništvu
 • Priročnik o usposabljanju in navodila za izvedbo usposabljanja,


Podaljšanje dovoljenja za delo letalske šole

Za podaljšanje dovoljenja letalske šole je potrebno najmanj 60 dni pred iztekom dovoljenja poslati:

 • Vlogo letalske šole s podatki
 • Evidenčni list letalske šole
 • Oceno finančne sposobnosti za izvajanje usposabljanja
 • Odgovorna oseba letalske šole komisiji pripravi na vpogled:
  - Dokumentacijo o razpolaganju s sredstvi/infrastrukturo oz. pogodb o njihovem najemu oziroma dokazila o lastništvu
  - Vse zapise o teoretičnem in praktičnem usposabljanju v času od predhodnega podaljšanja dovoljenja za delo.


Seznam šol z dovoljenjem agencije za usposabljanje letališkega strokovnega osebja: 


Strokovno osebje reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih ureja Pravilnik o usposabljanju in preizkusu znanja za strokovno osebje reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih (Uradni list RS, št. 58/16).


Vloge: