Sprememba lastnika ali uporabnika

Za spremembo lastnika zrakoplova je potrebna sledeča dokumentacija: 

 • Vloga za spremembo lastnika/uporabnika (AIR.OBR-109) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo.

 • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o spremembi lastnika in/ali uporabnika zrakoplova. V primeru pogodbe o zakupu zrakoplova za obdobje krajše od 6 mesecev veljajo Pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb krajših od 6 mesecev, ki se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti.

 • Potrdilo o državljanstvu ali vpogled v osebni dokument (za prebivalce RS - podatek o državljanstvu pridobi agencija sama) če gre za fizično osebo; 

 • Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije (pridobi ga agencija sama), če gre za pravno osebo oziroma overjeno potrdilo o vpisu v tuj register, če gre za tujo pravno osebo;

 • Izpolnjen obrazec Del-ML program vzdrževanja zrakoplova - vrsta odobritve (AIR.OBR-194);

 • Vrniti je potrebno originalno potrdilo o vpisu v register oziroma dovoljenje za letenje.


Za vpis/spremembo uporabnika v register zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija: 

 • Vloga za spremembo lastnika/uporabnika (AIR.OBR-109) in plačilo tarife.

 • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o spremembi lastnika in/ali uporabnika zrakoplova. V primeru pogodbe o zakupu zrakoplova za obdobje krajše od 6 mesecev veljajo Pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb krajših od 6 mesecev, ki se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti.

 • Potrdilo o državljanstvu ali vpogled v osebni dokument (za prebivalce RS - podatek o državljanstvu pridobi agencija sama) če gre za fizično osebo;
 • Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije (pridobi ga agencija sama), če gre za pravno osebo oziroma overjeno potrdilo o vpisu v tuj register, če gre za tujo pravno osebo;

 • Izpolnjen obrazec Del-ML program vzdrževanja zrakoplova - vrsta odobritve (AIR.OBR-194);