Sprememba lastnika ali uporabnika

Za spremembo lastnika zrakoplova je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za spremembo lastnika/uporabnika (AIR.OBR-109) in plačilo tarife.

  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o spremembi lastnika in uporabnika zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova) Pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb krajših od 6 mesecev, se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti.

  • Dokazilo o lastninski pravici (kopija kupoprodajne pogodbe, računa, primopredajni zapisnik - neobvezno) in dokazilo o zakupu zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova).

  • Osebni dokument, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v register, če gre za pravno osebo (Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj poslovni register.

  • Vrniti je potrebno originalno potrdilo o vpisu v register oziroma dovoljenje za letenje. 


Za vpis/spremembo uporabnika v register zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za spremembo lastnika/uporabnika (AIR.OBR-109) in plačilo tarife.

  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o vpisu uporabnika (pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti).

  • Kopija pogodbe o zakupu zrakoplova.

  • Osebni dokument, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v register, če gre za pravno osebo (izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj register.