Zakonodaja

Civilno letalstvo v Republiki Sloveniji urejajo slovenski predpisi, predpisi Evropske unije in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Sloveniji in/ali Evropsko unijo.


Zakonodaja Evropske unije se nahaja na spletni povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl,

letalski predpisi Evropske unije s pripadajočimi sprejemljivimi načini usklajevanja, navodili in certifikacijskimi specifikacijami pa na spletni strani Evropske agencije za letalsko varnost (EASA):

https://www.easa.europa.eu/regulations


Slovenske predpise in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo in/ali Evropsko unijo in predpise Evropske unije, najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja/

in

http://www.pisrs.si/Pis.web/


Standardi in priporočila Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki zavezujejo Republiko Slovenijo, če so preneseni v slovenski pravni red, se nahajajo na spletni povezavi:

https://www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx

V skladu s 179.i členom Zakona o letalstvu je agencija med drugim pristojna za izdajo plovnostno - tehničnih zahtev, operativno-tehničnih zahtev, direktiv o varnosti, izdaja certifikacijskih specifikacij, sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in za druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 


Izdane veljavne predpise agencije najdete na podstraneh levo.


Odobravanje izjem od evropskih predpisov

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije lahko v nujnih nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih razmerah ali operativnih potrebah odobri izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v Uredbi (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih predpisih, če takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je dolžna o odobrenih izjemah obvestiti EASA-o, Evropsko Komisijo in druge države članice.

Vlogo za odobritev izjeme predlagatelj odda vsaj tri mesece pred željeno odobritvijo na obrazcu CMSMS.APL-6 po elektronski pošti na info@caa.si


Odobravanje izjem od nacionalnih predpisov (ZLet)

V skladu s prvim odstavkom 153. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) lahko minister, pristojen za promet, po predhodni preveritvi izpolnitve predpisanih pogojev, dovoli izjeme glede določb iz naslednjih poglavij tega zakona: zrakoplovi, letalsko in drugo strokovno osebje, zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu in letališča ali izda predpise, ki se razlikujejo od določb, zajetih v navedenih poglavjih. O takih oprostitvah ali predpisih se lahko odloča samo, kadar niso v nasprotju z javnimi interesi ali interesi varnosti v letalstvu.

Izjema je omejena po obsegu in traja zgolj toliko časa, kolikor je nujno potrebno, in se uporablja na nediskriminatoren način.

Vloga mora vsebovati najmanj:

 • opredeljeno zahtevo relevantnega zakonskega določila;
 • opis nujnih nepredvidljivih okoliščin ali nujnih operativnih potreb;
 • dokaze, povezane s predpisanimi pogoji;
 • identifikacijo izdelka, dela, naprave, osebe ali organizacije, na katero se izjema nanaša, vključno z opisom zadevne operacije ali dejavnosti;
 • opis zadevne operacije ali dejavnosti;
 • datum ali obdobje veljavnosti izjeme;
 • referenco na predhodno podobno izjemo, v kolikor le-ta obstaja in
 • oceno in dokazila, ki kažejo, da na raven varnosti ni negativnega vpliva, vključno z opisom povezanih ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Vlogo lahko predlagatelj odda po elektronski pošti na gp.mzi@gov.si ali pa na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
Sektor za letalstvo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo pregleda oceno tveganja, ki jo priloži organizacija v zvezi z zahtevano izjemo. Priporočeno je, da ocena tveganja vsebuje zlasti naslednje:

 • podroben opis varnostnega vprašanja, vključno s scenarijem, v katerem se varnostno vprašanje zgodi;
 • navedbo deležnikov, ki jih zadeva varnostni problem, vključno z vrstami operacije in organizacije;

in, če je primerno:

 • oceno tveganja, ki določa resnost in verjetnost vseh možnih posledice konkretnega varnostnega vprašanja;
 • informacije o obstoječih varnostnih pregradah, ki so že vzpostavljene in bi preprečile pojav verjetnih tveganje, vezanih na konkretno varnostno vprašanje;
 • kakršne koli omilitvene ukrepe, ki so že bili sprejeti ali razviti za reševanje vprašanja varnosti; in
 • priporočila za nadaljnje ukrepe za upravljanje s tveganjem.

Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije pripravi obrazloženo mnenje v zvezi z vlogo o določeni izjemi. Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi obrazloženega mnenja Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije odobri izjemo v skladu s prvim odstavkom 153. člena Zakona o letalstvu.

Vlogo Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo obravnavata v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).