Zakonodaja

Zakonodaja

Civilno letalstvo v Republiki Sloveniji urejajo slovenski predpisi, predpisi Evropske unije in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Sloveniji in/ali Evropsko unijo.


Zakonodaja Evropske unije se nahaja na spletni povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl,

letalski predpisi Evropske unije s pripadajočimi sprejemljivimi načini usklajevanja, navodili in certifikacijskimi specifikacijami pa na spletni strani Evropske agencije za letalsko varnost (EASA):

https://www.easa.europa.eu/regulations


Slovenske predpise in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo in/ali Evropsko unijo in predpise Evropske unije, najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/letalstvo/ 

in

http://www.pisrs.si/Pis.web/ 


Standardi in priporočila Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki zavezujejo Republiko Slovenijo, če so preneseni v slovenski pravni red, se nahajajo na spletni povezavi:

https://www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx

V skladu s 179.i členom Zakona o letalstvu je agencija med drugim pristojna za izdajo plovnostno - tehničnih zahtev, operativno-tehničnih zahtev, direktiv o varnosti, izdaja certifikacijskih specifikacij, sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in za druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 


Izdane veljavne predpise agencije najdete na podstraneh levo.


Odobravanje izjem od evropskih predpisov


Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije lahko v nujnih nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih razmerah ali operativnih potrebah odobri izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v Uredbi (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisih, če takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je dolžna o odobrenih izjemah obvestiti EASA-o, Evropsko Komisijo in druge države članice, če se te začnejo ponavljati ali če se odobrijo za obdobja, daljša od dveh mesecev.

Vlogo za odobritev izjeme predlagatelj odda po elektronski pošti na info@caa.si. Vloga mora vsebovati naslednje: 

 • zahtevo iz Uredbe št. (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, na katero se izjema nanaša;
 • opis nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih zahtev ali operativnih potreb, ki so vzrok za predlagano izjemo;
 • letalski proizvod, napravo, osebo ali organizacijo, na katero se izjema nanaša, vključno z opisom zadevnega tipa operacije ali dejavnosti;
 • tip operacije ali dejavnosti, na katero se izjema nanaša;
 • datum oziroma časovno obdobje trajanja izjeme;
 • referenco na predhodno podobno odobreno izjemo, če obstaja; inoceno tveganja, ki izkazuje, da je s predlagano izjemo dosežena enaka stopnja varnosti, kot jo določa zahteva Uredba št. (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni predpis, in opis ustreznih ublažitvenih ukrepov.

Alternativni načini usklajevanja


EASA sprejema sprejemljive postopke usklajevanja (Acceptable Means of Compliance – AMC), ki se uporabljajo za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Če se zagotovi skladnost s sprejemljivimi postopki usklajevanja, so izpolnjene ustrezne zahteve izvedbenih pravil.

Za vzpostavitev skladnosti z izvedbenimi predpisi se lahko uporabijo tudi drugi postopki usklajevanja (Alternative Means of Compliance – AltMoc). Organizacija/subjekt lahko vloži predlog za odobritev drugega načina usklajevanja na naslednjem obrazcu: Vloga organizacije za odobritev AltMoC (CMSMS.OBR-20).

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije po proučitvi predložene dokumentacije in - po potrebi - po opravljenem inšpekcijskem pregledu organizacije oceni vse druge postopke usklajevanja, ki jih organizacija/subjekt predlaga v skladu z ORA.GEN.120.


Če Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije ugotovi, da so drugi postopki usklajevanja v skladu z izvedbenimi predpisi, nemudoma:

 1. obvesti predlagatelja, da se drugi postopki usklajevanja lahko izvedejo, in po potrebi ustrezno spremeni odobritev ali certifikat predlagatelja;
 2. obvesti EASA-o o njihovi vsebini in priloži kopije ustrezne dokumentacije;
 3. obvesti državo članico o drugih postopkih usklajevanja, ki so bili sprejeti.


Odobravanje izjem od ICAO zahtev

V izjemnih primerih, ko, zaradi določenih operativnih, geografskih ali drugih nepredvidenih okoliščinah, ni mogoče zagotavljati skladnosti standardov in priporočil Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), lahko Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije odobri izjemo od navedenih predpisov.
Predlagatelj odda vlogo za odobritev takšne izjeme na naslednjem obrazcu: Vloga za odobritev ICAO izjeme (CMSMS.OBR-23).

Vlogi je potrebno priložiti:

 • opis ICAO izjeme, ki ga predlaga organizacija in ki vsebuje razloge za uvedbo ICAO izjeme,
 • oceno tveganja, ki izkazuje, da organizacija s predlagano ICAO izjemo dosega enako stopnjo varnosti, kot jo zagotavlja ICAO zahteva,
 • ustrezne revizije priročnikov/postopkov, ki jih organizacija potrebuje zaradi uvedbe ICAO izjeme.