Zakonodaja

Civilno letalstvo v Republiki Sloveniji urejajo slovenski predpisi, predpisi Evropske unije in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Sloveniji in/ali Evropsko unijo.


Zakonodaja Evropske unije se nahaja na spletni povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl,

letalski predpisi Evropske unije s pripadajočimi sprejemljivimi načini usklajevanja, navodili in certifikacijskimi specifikacijami pa na spletni strani Evropske agencije za letalsko varnost (EASA):

https://www.easa.europa.eu/regulations


Slovenske predpise in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo in/ali Evropsko unijo in predpise Evropske unije, najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/letalstvo/ 

in

http://www.pisrs.si/Pis.web/ 


Standardi in priporočila Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki zavezujejo Republiko Slovenijo, če so preneseni v slovenski pravni red, se nahajajo na spletni povezavi:

https://www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx

V skladu s 179.i členom Zakona o letalstvu je agencija med drugim pristojna za izdajo plovnostno - tehničnih zahtev, operativno-tehničnih zahtev, direktiv o varnosti, izdaja certifikacijskih specifikacij, sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in za druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 


Izdane veljavne predpise agencije najdete na podstraneh levo.


Odobravanje izjem od evropskih predpisov


Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije lahko v nujnih nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih razmerah ali operativnih potrebah odobri izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v Uredbi (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih predpisih, če takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je dolžna o odobrenih izjemah obvestiti EASA-o, Evropsko Komisijo in druge države članice.

Vlogo za odobritev izjeme predlagatelj odda na obrazcu CMSMS.APL-6 po elektronski pošti na info@caa.si