Zakonodaja

Civilno letalstvo v Republiki Sloveniji urejajo slovenski predpisi, predpisi Evropske unije in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Sloveniji in/ali Evropsko unijo.


Zakonodaja Evropske unije se nahaja na spletni povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl,

letalski predpisi Evropske unije s pripadajočimi sprejemljivimi načini usklajevanja, navodili in certifikacijskimi specifikacijami pa na spletni strani Evropske agencije za letalsko varnost (EASA):

https://www.easa.europa.eu/regulations


Slovenske predpise in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo in/ali Evropsko unijo in predpise Evropske unije, najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/letalstvo/ 

in

http://www.pisrs.si/Pis.web/ 


Standardi in priporočila Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki zavezujejo Republiko Slovenijo, če so preneseni v slovenski pravni red, se nahajajo na spletni povezavi:

https://www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx

V skladu s 179.i členom Zakona o letalstvu je agencija med drugim pristojna za izdajo plovnostno - tehničnih zahtev, operativno-tehničnih zahtev, direktiv o varnosti, izdaja certifikacijskih specifikacij, sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in za druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 


Izdane veljavne predpise agencije najdete na podstraneh levo.


Odobravanje izjem od evropskih predpisov


Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije lahko v nujnih nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih razmerah ali operativnih potrebah odobri izjeme od izpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v Uredbi (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih predpisih, če takšne izjeme ne prizadenejo stopnje varnosti. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je dolžna o odobrenih izjemah obvestiti EASA-o, Evropsko Komisijo in druge države članice, če se te začnejo ponavljati ali če se odobrijo za obdobja, daljša od dveh mesecev.

Vlogo za odobritev izjeme predlagatelj odda po elektronski pošti na info@caa.si. Vloga mora vsebovati naslednje: 

  • zahtevo iz Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih predpisov, na katero se izjema nanaša;
  • opis nepredvidenih ali časovno omejenih operativnih zahtev ali operativnih potreb, ki so vzrok za predlagano izjemo;
  • letalski proizvod, napravo, osebo ali organizacijo, na katero se izjema nanaša, vključno z opisom zadevnega tipa operacije ali dejavnosti;
  • tip operacije ali dejavnosti, na katero se izjema nanaša;
  • datum oziroma časovno obdobje trajanja izjeme;
  • referenco na predhodno podobno odobreno izjemo, če obstaja; inoceno tveganja, ki izkazuje, da je s predlagano izjemo dosežena enaka stopnja varnosti, kot jo določa zahteva Uredba (EU) št. 2018/1139 in njeni izvedbeni predpis, in opis ustreznih ublažitvenih ukrepov.