Načrt izvedbe (Performance Plan)

Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu nalaga Evropski komisiji (Komisija), da vzpostavi skupno ureditev pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki bo omogočala enotno izvajanje uredbe na enotnem evropskem nebu. V skladu s skupnim ciljem izboljšanja uspešnosti navigacijskih služb zračnega prometa bi morala ureditev pristojbin spodbujati stroškovno in operativno učinkovitost ter zagotoviti vzpostavitev sistemov spodbud za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, da bi podprla izboljšave pri izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa, vključno z izvajanjem delitve tveganja, povezanega s prometom. Ključno načelo skupne ureditve pristojbin je zagotovitev popolnih in preglednih informacij o stroškovni osnovi, ki jih je treba pravočasno dati na razpolago predstavnikom uporabnikov zračnega prostora in pristojnim organom. Komisija je zato, na tej podlagi, sprejela Izvedbeno uredbo (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128 z dne 9. 5. 2013, str. 31, Uredba št. 391/2013). Na podlagi Uredbe št. 391/2013 temelji sistem pristojbin na izračunu stroškov za navigacijske službe, ki jih imajo izvajalci služb v korist uporabnikov zračnega prostora. S sistemom pristojbin se ti stroški razporedijo med kategorijami uporabnikov.

Pri določanju stroškovne baze za pristojbine se uporabljajo naslednja načela:
-    stroški, ki se razdelijo med uporabnike zračnega prostora, so stroški zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa v celoti, vključno z ustreznimi vsotami za obresti na kapitalske investicije in amortizacijo aktive, kakor tudi stroški vzdrževanja, obratovanja, vodenja in uprave;
-    stroški, ki jih je s tem v zvezi treba upoštevati, so stroški, ocenjeni v zvezi z napravami in storitvami, ki se zagotavljajo in izvajajo na podlagi Regionalnega načrta zračne plovbe za regijo Evropa Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). Ti stroški lahko zajemajo tudi stroške, ki jih navedejo nacionalni nadzorni organi in/ali priznane organizacije, kakor tudi drugi stroški, ki nastanejo pri zadevni državi članici in izvajalcu služb v zvezi z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa;
-    stroški različnih navigacijskih služb zračnega prometa se opredelijo ločeno;
-    navzkrižno subvencioniranje med različnimi navigacijskimi službami zračnega prometa se dovoli samo takrat, kadar je upravičeno iz objektivnih razlogov in jasno opredeljeno;
-    preglednost stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh je zajamčena.

Načrt izvedbe (Performance Plan) v skladu z evropskimi predpisi o  enotnem evropskem nebu predstavlja za državo članico zavezujoč dokument, ki povzema zavezujoče in druge cilje uspešnosti, ki jih morajo države članice EU dosegati v posameznem referenčnem obdobju pri zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Načrt izvedbe mora vključevati vse z zakonodajo določene finančne in druge podatke za obdobje trajanja poročevalnega obdobja, ki morajo biti skladni s podatki poslovnih načrtov izvajalcev navigacijskih služb in nacionalnih nadzornih organov ter s stroškovnimi bazami države članice. Načrt izvedbe mora biti skladen s cilji EU kot so določeni v Izvedbenem sklepu Komisije o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za mrežo za upravljanje zračnega prometa in mejnih vrednosti opozarjanja za drugo referenčno obdobje 2015–2019. Komisija je sicer že ocenila, da so cilji Slovenije glede varnosti, okolja in stroškovne učinkovitosti v skladu s cilji EU.

S 1. januarjem 2020 se je pričelo novo, tretje referenčno obdobje 2020-2024 (RP3). Za novo referenčno obdobje je Komisija sprejela Izvedbeno uredbo (EU) št. 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013. Tako bo s 1. 1. 2020 poleg novega referenčnega obdobja pričela veljati tudi nova Uredba (EU) št. 2019/317, ki bo urejala načrt izvedbe in ureditev pristojbin. Skladno s to uredbo je vsem deležnikom zračnega prometa na voljo tudi osnutek Načrta izvedbe (Performance Plan) za tretje referenčno obdobje 2020-2024 (RP3). 

Zanj lahko zaprosite na info@caa.si ali srecko.jansa@caa.si.