Imenovanje in poročanje izpraševalcev

CAA nadzira in vodi postopke imenovanja izpraševalcev za pridobitev katerega koli potrdila (licenca, rating, ali potrdilo). Za vsako tako preverjanje, izpraševalca odobri CAA. Zato mora kandidat za vsako preverjanje praktične usposobljenosti, zaprositi za določitev oziroma odobritev izpraševalca. Preverjanje ni dovoljeno, dokler izpraševalec ni imenovan. To pravilo sicer velja samo za izpraševalce, ki jih certificira CAA.


Imenovanje izpraševalcev

Vsako preverjanje izpraševalca za pridobitev licence ali nacionalnega dovoljenja oziroma drugih privilegijev, kot so rating, potrdilo, pooblastila, odobri ali določi CAA. Zato mora kandidat za posamezno preverjanje bodisi za pridobitev licence bodisi za obnovo privilegijev licence, ratinga ali potrdila inštruktorja letenja zaprositi za določitev oziroma odobritev izpraševalca.

Kandidati v primeru, ko želijo pridobiti ali obnoviti določen rating ali potrdilo, za določitev izpraševalca zaprosijo z vlogo za imenovanje izpraševalca za:

Kandidat lahko predlaga izpraševalca za preverjanje, vendar ima CAA diskrecijsko pravico do določitve drugega izpraševalca, če tako objektivno oceni. CAA pri tem upošteva vse vidike izpraševanja oziroma predvsem medsebojne odnose med izpraševalcem in kandidatom (npr. če je izpraševalec usposabljal kandidata) in glede na geografsko področje in dostopnost ter časovno dostopnost kandidata oziroma izpraševalca. Odobritev pomeni, da je predlagan izpraševalec sprejemljiv za izvedbo praktičnega preverjanja kandidata. Če se ugotovi, da predlagan izpraševalec ni ustrezen, CAA imenuje drugega izpraševalca oziroma  sama opravi preverjanje. O odobritvi ali imenovanju CAA obvesti tako kandidata kot izpraševalca preko elektronsko pošte.

Izpraševalec mora CAA sproti predhodno obveščati in poročati o rezultatu preverjanja kandidatov. Najavo in poročilo se oddata preko spletnega obrazca, ki sta dostopna na spodnjih povezavah.

Podrobna pravila glede imenovanj so predstavljena v spodnji tabeli:

Vrsta preverjanja
Preverjanje usposobljenosti
Preverjanje strokovnosti
Ocena usposobljenosti
Izdaja

- velja postopek odobritve izpraševalca

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen
n/a

- postopek odobritve izpraševalca

- obveščanja o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen
Podaljšanje
n/a- odobritev izpraševalca ni potrebna

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju ali oceni usposobljenosti

 - vpis podaljšanja ratinga ali potrdila v licenco je dovoljen
Obnova
n/aRating ali potrdilo poteklo pred manj kot 3 leti:

- odobritev izpraševalca ni potrebna

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis podaljšanja ali obnove ratinga ali potrdila v licenco je dovoljen
Rating ali potrdilo poteklo pred več kot 3 leti:

- velja postopek odobritve izpraševalca

- velja obveščanje o nameravanem preverjanju

 - vpis v licenco ni dovoljen

Najava preverjanja

Izpraševalec CAA obvešča o nameravanem preverjanju za vse vrste preverjanj, torej za podaljšanje, obnovo ali izdajo posameznih ratingov, licenc ali potrdil. Pri tem mora izpraševalec upoštevati pravila za predhodno imenovanje izpraševalca, kot so določena v pravilih in postopkih za imenovanje izpraševalca. Izpraševalec obvesti CAA najkasneje tri dni oziroma 72 ur pred nameravanim preverjanjem. V primeru, da se mora preverjanje prestaviti, izpraševalec to stori s ponovno oddajo obrazca za najavo preverjanja in v komentar vpiše razloge za prestavitev preverjanja.


Poročilo o preverjanju

Po opravljenem preverjanju je izpraševalec CAA dolžan poročati o rezultati preverjanja. Poročilo izpraševalec odda z izpolnitvijo poročila o opravljenem preverjanju preko spletnega obrazca najkasneje v 8 dneh po opravljenem preverjanju. Poročilu o uspešnosti preverjanja pripne kopijo vloge oziroma poročila o preverjanju (FCL.1030) ter ostale zahtevane podatke medtem ko originalno dokumentacijo izroči kandidatu.

NAJAVA PREVERJANJAPOROČILO O PREVERJANJU
Pomembna informacija

V primeru, da zaradi tehničnih težav spletni obrazec ne deluje, je treba obveščati in poročati na e-mail: preverjanje@caa.si. Če na svoj e-mail naslov dobite podatke, ki so bili sporočeni preko obrazca, je bilo dejanje uspešno izvedeno. V primeru, da tega sporočila izpraševalec ni prejel na svoj e-mail, obrazec ni deloval, zato morate o tem obvestiti CAA na zgornji e-mail.

Za izpolnjevanje obrazcev priporočamo uporabo spletnega brskalnika Google Chrome ali Mozilla Firefox.