Letalske prireditve

Vloga in izjava


Navodilo za izvedbo in določitev vsebine ocene požarne ogroženosti lahko pridobite tu:


Navodila za pridobitev dovoljenja za izvedbo prireditve ali tekmovanja

Letalske prireditve in letalska tekmovanja ureja Pravilnik o letalskih in letalskih tekmovanjih (Uradni list RS, št. 47/22).

Pravilnik najdete na naslednji POVEZAVI.

 

Kaj določa pravilnik?

  • določa pogoje za organiziranje in izvedbo letalskih prireditev in letalskih tekmovanj ter pridobitev posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje;

  • določa tudi posebne pogoje za organiziranje in izvedbo modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja.

 

Kaj je letalska prireditev?

Letalska prireditev je dogodek, na katerem se izvaja letalska aktivnost z namenom predstavitve ali zabave na oglaševanem dogodku, ki je odprt za javnost oziroma v zvezi s katerim se v zračnem prostoru vzpostavi začasno rezervirano območje.

 

Kaj je letalsko tekmovanje?

Letalsko tekmovanje je dogodek, pri katerem se zrakoplov uporablja na letalskih dirkah ali tekmovanjih, ki so odprta za javnost oziroma se v zvezi z njim v zračnem prostoru vzpostavi začasno rezervirano območje.

 

Vloga za odobritev letalske prireditve ali tekmovanja

Organizator vloži vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje na obrazcu: Vloga za odobritev letalske prireditve

Vlogo za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje je treba vložiti najmanj tri mesece pred njegovim začetkom.

Organizator določi odgovorno osebo letalske prireditve ali letalskega tekmovanja. Z odgovorno osebo agencija opravi razgovor in jo v posebnem dovoljenju za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje potrdi.

POZOR: V skladu s pravilnikom organizator zagotovi, da je raven izkušenj udeležencev ustrezna za izvajanje načrtovanih letalskih aktivnosti in da imajo udeleženci veljavne licence, ratinge, pooblastila, potrdila oziroma spričevala ter izpolnjujejo predpisane zdravstvene in druge pogoje, če je potrebno. Dovoljenje za prireditev/tekmovanje ne nadomešča spričevala, izjave ali drugega certifikata, ki ga je potrebno predhodno posedovati za sodelovanje na prireditvi/tekmovanju.

Vlogi je potrebno priložiti načrt letalske prireditve ali letalskega tekmovanja, ki med drugim vključuje tudi načrt območja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja in načrt zaščite za primer nesreče ali incidenta. Slednji vsebuje tudi oceno požarne ogroženosti, ki jo naredite s pomočjo naslednjega dokumenta, ki ga je potrebno priložiti vlogi. Vsebina ocene požarne ogroženosti je na voljo na naslednji POVEZAVI.


Izjava o letalskem dogodku

O dogodkih, ki niso namenjeni gledalcem in v okviru katerih ne pride do vzpostavitve začasno rezerviranega območja v skladu s 5. členom pravilnika, se pa organizirano izvedejo v okviru dejavnosti letalskega kluba ali drugega organizatorja, mora organizator dogodka najmanj 30 dni pred njegovo izvedbo agenciji predložiti na obrazcu: Izjava o organizaciji letalskega dogodka


Območje letalske prireditve ali letalskega tekmovanja

Območje letalske prireditve ali letalskega tekmovanja se lahko nahaja v nekontroliranem zračnem prostoru ali kontroliranem zračnem prostoru. Za namen lažje organizacije letalske prireditve ali letalskega tekmovanja so na spodnji povezavi že predhodno definirani segmenti zračnih prostorov. Seznam območij, objavljenih na spletni strani Kontrole zračnega prostora Slovenije, je na voljo na naslednji POVEZAVI.

 

Vzpostavitev začasno rezerviranega območja

Na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju se vzpostavi začasno rezervirano območje (TRA), če:

  • letalska prireditev ali letalsko tekmovanje potekata v kontroliranem zračnem prostoru,
  • so predvidene letalske aktivnosti, ki presegajo pravila letenja,
  • če hitrost zrakoplovov na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju presega hitrost iz 12. člena tega pravilnika, pri čemer pa ni dovoljeno preseči hitrosti 600 vozlov ali 0,90 Mach dejanske hitrosti (TAS – True Air Speed) ali
  • letalske aktivnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov potekajo na višinah, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti zračnega prometa zrakoplovov s posadko.

Če prireditev ali tekmovanje zahtevata vzpostavitev TRA, je poleg vloge za letalsko prireditev potrebno vložiti tudi predlog uvedbe spremembe v zračnem prostoru, na podlagi katere agencija v skladu z 11. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) predlaga ministrstvu za infrastrukturo vzpostavitev omejitve letenja v obliki začasno rezerviranega območja.

Povezava do obrazca predloga uvedbe spremembe v zračnem prostoru: POVEZAVA


Izvedba modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja

Modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje se izvede v skladu s posebnimi pogoji iz tega poglavja, če so izpolnjene zahteve za odprto kategorijo Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/947, s spremembami, in na njeni podlagi izdanih predpisov.

Če se modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje izvedeta na način, ki zahteva vzpostavitev začasno rezerviranega območja iz 5. člena pravilnika, se za takšno modelarsko prireditev in modelarsko tekmovanje uporabljajo določbe poglavja o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih.