Letalske prireditve

OBRAZCI:

Priporočen obrazec za pridobitev dovoljenja je » Vloga za izdajo dovoljenja za let zrakoplova«.


Navodila pri postopku pridobitve dovoljenja za izvedbo prireditve, tekmovanja ali za let zrakoplova

Dogodki, za katere je potrebno na podlagi Pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92), Pravilnika o spremembah pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 18/01) in Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) pridobiti dovoljenje pristojnega organa, so:

 • tekmovanja/prireditve, na katerih so udeleženi športni padalci;

 • tekmovanja/prireditve, na katerih so udeležena letala splošnega letalstva;

 • izven letališke operacije in pristanki helikopterjev;

 • tekmovanja/prireditve v jadralnem letenju;

 • tekmovanja/prireditve jadralnih padalcev;

 • tekmovanja/prireditve prostoletečih in motornih zmajev;

 • tekmovanja/prireditve na katerih sodelujejo modelarji;

 • tekmovanja/prireditve toplozračnih balonov. 


Priloge obrazcu

V primeru da gre za prireditev, kjer sodeluje več letal in so prisotni gledalci:

elaborat, ki vsebuje:

 • odgovorne osebe ter njihove zadolžitve, kontaktne telefonske številke ter pooblastilo zakonitega zastopnika odgovornim osebam,

 • skico prireditvenega prostora z razmejitvijo postavitve gledalcev in linije preletov letal, horizontalne oddaljenosti, podrobnejši opis načrtovanih letalskih aktivnosti, opis izrednih postopkov (odpoved motorja …),

 • način razmejitve prireditvenega prostora od gledalcev, varovanje,

 • potek prireditve, urnik dogodkov, seznam planiranih udeležencev (pilotov in letal z registrskimi oznakami, vrsta nastopa - akrobatski ali predstavitveni),

 • opredelitev spodnje in zgornje višine letalskih aktivnosti in opis akrobatskega programa;

 • kopije Spričeval o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti ter veljavnih certifikatov o zavarovanju v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 za letala, ki niso v Registru zrakoplovov RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki);

 • kopije letalskih licenc in pooblastil za akrobatsko letenje za pilote, ki niso v Registru letalskega osebja RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki).


V primeru posamičnega akrobatskega nastopa na lokalnih prireditvah:

kopija zemljevida področja z vrisano zono akrobatskega nastopa, smer izvajanja akrobacij, predvideno področje kjer so gledalci, horizontalna oddaljenost gledalcev od zone letenja...


V primeru posamičnega izven letališkega pristanka helikopterja:

 • kopija zemljevida predvidenega področja pristajanja z vrisano skico prileta/odleta, oddaljenostmi od najbližjih ovir;

 • opis izvedbe operacije (zemeljska ekipa, zavarovanje terena, označba terena).

 • dokazilo o naletu pilota- kopija knjižice letenja (minimalno 350 ur)...


V primeru posamezne prireditve se lahko zahtevajo še dodatne priloge od navedenih, če organ ugotovi, da so potrebne.


Pomembno: V obrazcu navedba e-naslova in kontaktne telefonske številke ni obvezna. Namen zbiranja podatka o e-naslovu in kontaktni telefonski številki vlagatelja je lažja in hitrejša komunikacija med vlagateljem in organom.


Dodatne informacije:
Agencija za civilno letalstvo
telefon: (01) 244 66 00
telefaks: (01) 244 66 99
e-pošta: info@caa.si