Letalske prireditve

OBRAZCI

Priporočen obrazec za pridobitev dovoljenja je Vloga za izdajo dovoljenja za let zrakoplova.


Navodila pri postopku pridobitve dovoljenja za izvedbo prireditve, tekmovanja ali za let zrakoplova

Dogodki, za katere je treba na podlagi Pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01 in 18/01 – ZLet) in Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18) pridobiti dovoljenje pristojnega organa, so:

 • tekmovanja/prireditve, na katerih so udeleženi športni padalci;

 • tekmovanja/prireditve, na katerih so udeležena letala splošnega letalstva;

 • izven letališke operacije in pristanki helikopterjev;

 • tekmovanja/prireditve v jadralnem letenju;

 • tekmovanja/prireditve jadralnih padalcev;

 • tekmovanja/prireditve prostoletečih in motornih zmajev;

 • tekmovanja/prireditve, na katerih sodelujejo modelarji;

 • tekmovanja/prireditve toplozračnih balonov. 


Priloge obrazcu

Če gre za prireditev, kjer sodeluje več letal in so prisotni gledalci:

elaborat, ki vsebuje:

 • odgovorne osebe ter njihove zadolžitve, kontaktne telefonske številke ter pooblastilo zakonitega zastopnika odgovornih oseb;

 • skico prireditvenega prostora z razmejitvijo postavitve gledalcev in linije preletov letal, horizontalne oddaljenosti, podrobnejši opis načrtovanih letalskih aktivnosti, opis izrednih postopkov (odpoved motorja …);

 • način razmejitve prireditvenega prostora od gledalcev, varovanje;

 • potek prireditve, urnik dogodkov, seznam planiranih udeležencev (pilotov in letal z registrskimi oznakami, vrsta nastopa – akrobatski ali predstavitveni);

 • opredelitev spodnje in zgornje višine letalskih aktivnosti in opis akrobatskega programa;

 • kopije spričeval o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti ter veljavnih certifikatov o zavarovanju v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 za letala, ki niso v Registru zrakoplovov RS (v primeru nastopa več kot pet letal se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki);

 • kopije letalskih licenc in pooblastil za akrobatsko letenje za pilote, ki niso v Registru letalskega osebja RS (v primeru nastopa več kot pet letal se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki).


V primeru posamičnega akrobatskega nastopa na lokalnih prireditvah:

kopija zemljevida področja z vrisano cono akrobatskega nastopa, smer izvajanja akrobacij, predvideno področje, kjer so gledalci, horizontalna oddaljenost gledalcev od cone letenja ...


V primeru posamičnega izven letališkega pristanka helikopterja:

 • kopija zemljevida predvidenega področja pristajanja z vrisano skico prileta/odleta, oddaljenostmi od najbližjih ovir,

 • opis izvedbe operacije (zemeljska ekipa, zavarovanje terena, označba terena),

 • dokazilo o naletu pilota – kopija knjižice letenja (minimalno 350 ur) ...


V primeru posamezne prireditve se lahko zahtevajo še dodatne priloge od navedenih, če organ ugotovi, da so potrebne.

Pomembno: V obrazcu navedba e-naslova in kontaktne telefonske številke ni obvezna. Namen zbiranja podatka o e-naslovu in kontaktni telefonski številki vlagatelja je lažja in hitrejša komunikacija med vlagateljem in organom.


Dodatne informacije:
Agencija za civilno letalstvo
telefon: (01) 244 66 00
telefaks: (01) 244 66 99
e-pošta: info@caa.si